Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy – zadbaj o ubezpieczenie swojego przedsiębiorstwa!

Ubezpieczenie majątku firmy może zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla mienia tj.: 

 • budynki, budowle (zarówno własne, jak i wynajmowane),
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie (również leasingowane, dzierżawione),
 • sprzęt elektroniczny, pomiarowy,
 • nakłady adaptacyjne (np. poniesione w wynajmowanym lokalu),
 • środki obrotowe (m.in. magazyn, półprodukty),
 • mienie osób trzecich (np. przechowywane, czy znajdujące się w obróbce),
 • mienie pracownicze.

Można zatem stwierdzić, że ochroną ubezpieczeniową da się objąć właściwie większość majątku firmy, który wynika z zestawienia środków trwałych oraz niskocennych składników mienia. Oczywiście w OWU (tj.: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) wszystkich „ubezpieczycieli majątkowych” na rynku znajdziemy wyłączenia odpowiedzialności, tym samym trudno będzie na standardowych warunkach ubezpieczyć m.in. mienie zabytkowe, nabrzeża, mosty, wiadukty czy kanały.

Istotą dopasowanego programu ubezpieczenia mienia firmowego jest również określenie czy ochroną ubezpieczeniową obejmowane będzie całość mienia, czy tylko wybrane elementy (wskazane na wykazie, który stanowić będzie załącznik do polisy) – obie praktyki są dopuszczalne i stosowane rynkowo.

 

-> Przykładowa szkoda z polisy majątkowej firmy na ponad 200.000 zł? Kliknij i przeczytaj.

-> Przykładowa szkoda z polisy majątkowej firmy na ok 1.000.000 zł? Kliknij i przeczytaj.

 

Stosowane systemy ubezpieczenia majątku

W praktyce stosowane są przede wszystkim poniższe systemy ubezpieczenia mienia firmowego:

 • ubezpieczenie na sumy stałe – suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie całkowitej wartości mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową (stosowane zwyczajowo dla większości ubezpieczanego mienia),
 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie szacowanej maksymalnej wysokości szkody, a nie na podstawie wartości ubezpieczanego mienia (stosowane np. przy ubezpieczeniu od kradzieży),
 • ubezpieczenie na sumy zmienne – suma ubezpieczenia jest ustalana na podstawie szacowanych maksymalnych dziennych wartości mienia (stosowane przy mieniu, którego wartości ulegają znacznym wahaniom w okresie ubezpieczenia np. środki obrotowe).

 

Na jaką wartość ubezpieczyć majątek firmy?

Określając wartości mienia do ubezpieczenia należy wybrać jedną z opcji wypłaty odszkodowania:

 • odszkodowanie wg wartości odtworzeniowej – odszkodowanie powinno odpowiadać kosztom odbudowania / odtworzenia mienia w celu przywrócenia go do stanu nowego (jednak bez dodatkowych ulepszeń, zwyczajowo z uwzględnieniem pierwotnej technologii),
 • odszkodowanie wg wartości rzeczywistej – odszkodowanie powinno odpowiadać kosztom przywrócenia mienia do stanu z przed dnia wystąpienia szkody, uwzględniając jednak jego zużycie,
 • odszkodowanie wg wartości księgowej – odszkodowanie powinno odpowiadać wartościom początkowym mienia wynikającym z ksiąg rachunkowych firmy, uwzględniając ewentualne przeszacowania.

 

ubezpieczenie majątku firmy

Od czego ubezpieczyć majątek firmowy?

Chciałoby się powiedzieć „od wszystkiego”… i teoretycznie jest to możliwe – na polskim rynku stosowane są bowiem zarówno warianty ubezpieczenia od „wszystkich ryzyk”, jak i od „ognia i innych zdarzeń losowych”.

Ubezpieczenie od „wszystkich ryzyk” obejmuje zwyczajowo wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu, spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem losowym, z zastrzeżeniem tych szkód i zdarzeń losowych, które zostały literalnie wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie od „ognia i innych zdarzeń losowych” obejmuje zwyczajowo wszystkie szkody spowodowane przez zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia ryzyka – standardowo będą to m.in.: ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, wichura, grad nawalny, lawina, osunięcie się ziemi, śnieg, dym, zalanie, trzęsienie ziemi, czasami również kolizja czy powódź.

Wariant ubezpieczenia od „wszystkich ryzyk” zwyczajowo zapewnia szerszy zakres ochrony, aniżeli wariant ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, jednak należy pamiętać, że nie są to literalnie wszystkie ryzyka, gdyż każda polisa zawiera wyłączenia odpowiedzialności. Nie mniej jednak, w ubezpieczeniu od „ognia i innych zdarzeń losowych”, aby wypłata odszkodowania była należna, zdarzenie losowe musi wpisać się w definicję ubezpieczyciela, co z punktu widzenia interesu firmy może okazać się niekorzystne.

 

Klauzule w ubezpieczeniu mienia firmowego

Klauzule czy odstępstwa zastosowane w umowie ubezpieczenia powinny mieć na celu poszerzenie standardowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Istotne jest zatem nie tylko, włączenie konkretnej klauzuli do zakresu ubezpieczenia, ale i przeanalizowanie jej treści, o ile jest to klauzula w treści proponowanej przez ubezpieczyciela.

Przy „dużych klientach” czy ofertach składanych przez ubezpieczycieli w przetargach, dużo większą rolę odgrywa doświadczenie i kreatywność brokera ubezpieczeniowego, który proponując klauzule autorskiej treści stara się jak najlepiej dopasować program ubezpieczenia do oczekiwań i budżetu klienta.

Klauzulom warto poświęcić osobny artykuł, w tym miejscu jednak przytoczymy najczęściej spotykane w ubezpieczeniu mienia firmowego klauzule, są to m.in.:

 • klauzula powodzi,
 • klauzula przepięć (atmosferycznych oraz innych niż atmosferyczne),
 • klauzula kradzieży z włamaniem lub/i rabunku,
 • klauzula kradzieży zwykłej,
 • klauzula dewastacji,
 • klauzula szkód estetycznych lub/i graffiti,
 • klauzula stłuczenia szyb,
 • klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
 • klauzula leeway (tj. ograniczenia zasady proporcji),
 • klauzula katastrofy budowlanej,
 • klauzula strajków, zamieszek, terroryzmu,
 • klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
 • klauzula ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii,
 • klauzula rzeczoznawców,
 • klauzula pękania mrozowego,
 • klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody,
 • klauzula naprawy zabezpieczeń kradzieżowych
 • klauzula ubezpieczenia zewnętrznych elementów budowli i budynków,
 • klauzula 48 godzin,
 • klauzula braku części zamiennych,
 • klauzula czasu ochrony,
 • klauzula dostosowania się do wymogów organów państwowych,
 • klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie,
 • klauzula odkupienia urządzeń,
 • klauzula odtworzenia mienia,
 • klauzula reprezentantów,
 • klauzula dodatkowych kosztów działalności,
 • klauzula stałych kosztów działalności,
 • klauzula wyłączenia regresu,
 • klauzula inflacyjna,
 • klauzula przezornej sumy ubezpieczenia,
 • klauzula likwidacji drobnych szkód,
 • klauzula automatycznej ochrony mienia w nowych lokalizacjach,
 • klauzula transportu mienia między lokalizacjami,
 • klauzula okolicznościowa,
 • klauzula oględzin po szkodzie,
 • klauzula zaliczkowa,
 • klauzula pro rata,
 • klauzula odbudowy mienia w innej lokalizacji,
 • klauzula akceptacji aktualnych zabezpieczeń kradzieżowych lub/i pożarowych,
 • klauzula likwidacji szkód bez względu na zużycie mienia,
 • klauzula upadku drzew,
 • klauzula szkód wodociągowych,
 • klauzula przechowywania środków obrotowych bezpośrednio na posadzce.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY KATOWICE

 

Co wpływa na wysokość składki w ubezpieczeniu mienia?

Czynnikami, które w największym stopniu wpływają na wysokość składki w ubezpieczeniu majątku firmowego są na pewno:

 • sumy ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia (m.in. czy stosujemy zakres od wszystkich ryzyk/tylko od ryzyk nazwanych, ilość i jakość klauzul),
 • udziały własne w szkodzie po stronie klienta (do pewnego momentu im wyższy udział w szkodzie po stronie klienta, tym niższa składka),
 • historia szkodowa firmy (pod uwagę będzie brana ilość i wysokość odszkodowań wypłaconych w okresie najczęściej ostatnich 5 lat),
 • branża, w której funkcjonuje firma (dla przykładu tańsze będzie ubezpieczenie komputerów w biurze podatkowym niż kombajnu górniczego),
 • konstrukcja budynków, budowli firmowych (co do zasady tańsze będzie ubezpieczenie murowanego budynku, aniżeli hali z płyty warstwowej o tej samej wartości),
 • sposób zabezpieczenia mienia przed szkodami (m.in. czy zastosowano ponadnormatywne zabezpieczenia PPOŻ typu czujniki dymu, zraszacze, czy zatrudniono ochroniarzy na 24 h, czy mienie jest przechowywane w zamknięciu czy również na placach / pod wiatami),
 • rodzaj ubezpieczanego mienia (co do zasady droższe będzie ubezpieczenie mienia łatwopalnego czy „chodliwego” wśród złodziei),
 • kompleksowe negocjacje program ubezpieczenia (co do zasady tańsze będzie ubezpieczenie mienia zawarte w tym samym towarzystwie razem z polisą OC prowadzonej działalności czy innymi polisami).

 

Problem niedoubezpieczenia mienia

Niestety często szukając oszczędności w kupowanych polisach przedsiębiorca celowo zaniża wartość mienia do ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu na sumy stałe (patrz wyżej) zaniżenie wartości mienia na polisie w stosunku do jego faktycznej wartości może skutkować proporcjonalną wypłatą odszkodowania.

W praktyce zaniżenie sumy ubezpieczenia może odnieść taki skutek jak poniżej:

 1. hala firmowa z 2019 roku reprezentuje w księgach rachunkowych wartość początkową 4.000.000 zł,
 2. przedsiębiorca uważając, że mało prawdopodobna jest szkoda całkowita i chcąc zaoszczędzić na składce ubezpiecza halę na 2.000.000 zł wartości księgowej,
 3. po zawarciu polisy dochodzi do szkody wycenionej na 1.000.000 zł,
 4. po szkodzie ubezpieczyciel weryfikuje wartość hali w księgach rachunkowych,
 5. w związku z dwukrotnym zaniżeniem sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości hali, ubezpieczyciel również dwukrotnie pomniejsza należne odszkodowanie, wypłacając 500.000 zł zamiast 1.000.000 zł, który pokryłby całkowite koszty szkody.

W ewentualnym złagodzeniu skutków niedoubezpieczenia majątku pomóc mogą m.in. klauzule leeway oraz klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. Klauzula leeway polega na nie zastosowaniu proporcjonalnej wypłaty odszkodowania jeśli niedoubezpieczenie jest mniejsze niż 15-30% (w zależności od treści klauzuli). Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia natomiast pozwala na wyrównanie niedoubezpieczenia stwierdzonego w razie powstania szkody (do kwoty określonej w treści klauzuli). Wydaje się jednak, iż powyższe klauzule powinny być stosowane w polisach jako prewencja, a nie jako świadome oscylowanie wokół zaniżonych sum ubezpieczenia, mając nadzieję na pomyślny „happy end” po szkodzie.

 

ubezpieczenie majątku firmy

 

Dedykowane ubezpieczenia majątkowe

Poza „wrzuceniem” wszystkich kategorii mienia do jednej polisy, istnieje możliwość zawarcia dedykowanych ubezpieczeń np. dla danej kategorii mienia, które najczęściej oferują szeroki zakres ochrony dla konkretnego majątku (lub majątku, którego nie obejmuje się powyższymi zakresami ochrony jak np. środki transportu w użytkowaniu) – takimi polisami spotykanymi na rynku są m.in.:

 

Ubezpieczenie majątku firmy przez brokera

Kluczową rolą brokera ubezpieczeniowego będzie uświadomienie klientowi minimum wszystkich powyżej opisanych elementów, pomoc w stworzeniu odpowiednich wykazów mienia do ubezpieczenia oraz jak najszersze, kompleksowe negocjacje najlepszego możliwego programu ubezpieczenia w założonym przez klienta budżecie.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.