Gwarancje ubezpieczeniowe

Ten post przeczytasz w: 6 minuty
gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są zobowiązaniem towarzystwa ubezpieczeniowego (zwanego gwarantem) do wypłaty określonej kwoty na rzecz tzw. beneficjenta (tj. podmiotu, który wymagał przedstawienia gwarancji), w przypadku gdyby dłużnik (tj. firma wnioskująca o wydanie gwarancji) nie spełniła/zrealizowała określonych w gwarancji zobowiązań (np. nienależycie wykonała umowę, nie usunęła w terminie usterek itd.).

Gwarancja ubezpieczeniowa jest powszechnie stosowanym zabezpieczeniem inwestora w procesie inwestycyjnym – jest świetną alternatywą dla pozostawienia przez firmę wykonującą usługi np. gotówki z ostatniej faktury na poczet ew. przyszłych zobowiązań.

 

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Co istotne, gwarancja ubezpieczeniowa należy do kategorii czynności ubezpieczeniowych, ale nie należy jej rozumieć jako wyrównanie szkody – gwarancja to zobowiązanie, w dodatku najczęściej nieodwołalne i bezwarunkowe. Co to oznacza w praktyce?

Ubezpieczyciel uruchamiając gwarancję na żądanie inwestora na 100% wystąpi do dłużnika (czyli klienta, który o gwarancję wystąpił!) o zwrot całej kwoty gwarancji. Po co zatem kupować gwarancję? Jak już napisaliśmy – jest to świetna alternatywa dla „gotówkowego” zabezpieczenia kontraktu, a w dodatku najczęściej jedna z najtańszych form pozyskania kapitału na rynku (można ją traktować jak kredyt, którego udziela nam ubezpieczyciel wpłacając za nas określoną w gwarancji kwotę/kaucję). Firma ma możliwość startowania w wielu przetargach i realizowania wielu kontraktów jednocześnie bez konieczności angażowania do zabezpieczania kontraktów swojej gotówki (jeśli mądrze korzysta z gwarancji).

 

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe to nic innego jak gwarancje ubezpieczeniowe dla firm (nazwy te są stosowane zamiennie). Tego typu produkty finansowe zabezpieczają cały proces realizacji kontraktu. 

Na polskim rynku najczęściej spotykanymi rodzajami gwarancji kontraktowych są:

 • gwarancja wadialna,
 • gwarancja należytego wykonania umowy,
 • gwarancja usunięcia wad i usterek,
 • gwarancja zwrotu zaliczki.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych rodzajów gwarancji, dzięki którym łatwiej będzie Ci określić, czy potrzebujesz gwarancji usunięcia wad, czy też może należytego wykonania umowy.

 

gwarancje ubezpieczeniowe

 

Gwarancja wadialna

Twoja firma musi wnieś wadium w przetargu? Skorzystaj z gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel wpłaci za Ciebie określoną w SIWZ / warunkach przetargu kwotę wadium!

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej to jedyna sensowna alternatywa, aby nie blokować gotówki z kasy firmy!

 

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja należytego wykonania umowy jest zobowiązaniem do wypłaty określonej w umowie gwarancji (polisie) kwoty, w przypadku kiedy Twoja firma nie wykona lub nieprawidłowo wykona umowę. W ten sposób inwestor ma względną pewność, że wykonawca postara się wykonać kontrakt w terminie oraz należycie jakościowo (bo jeśli nie inwestor może bezwarunkowo uruchomić gwarancję!).

Kwota gwarancji należytego wykonania umowy wynosi zwyczajowo 10% wartości kontraktu, przy czym najczęściej 70% gwarancji jest zwalniane po bezusterkowym odbiorze, a 30% pozostaje kaucją na okres rękojmi/gwarancji (zdarza się, że nawet do 7-10 lat!).

Okres gwarancji należytego wykonania umowy zaczyna się zatem wraz z przejęciem placu budowy/początkiem realizacji kontraktu, a kończy wraz z jego odbiorem. Owe 30% kaucji jest już gwarancją usunięcia wad i usterek.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek jest zobowiązaniem do wypłaty określony w umowie gwarancji (polisie) kwoty, w przypadku kiedy Twoja firma nie usunie wad/usterek w wykonanym dziele/usłudze/produkcie. W ten sposób inwestor zabezpiecza się na wypadek, gdyby Twoja firma nie chciała lub nie była w stanie w określonym terminie dokonać naprawienia usterek.

Gwarancja usunięcia wad i usterek rozpoczyna się w momencie zakończenia kontraktu oraz rozpoczęcia okresu gwarancji/rękojmi. Może być zawarta zarówno jako gwarancja łączoną wraz z gwarancją należytego wykonania umowy lub jako osobna polisa. Wiele firm decyduje się na korzystanie z gwarancji usunięcia wad i usterek w połączeniu z gwarancją należytego wykonania umowy, aby zapewnić sobie możliwość brania udziału w większej liczbie przetargów.

 

Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki jest zobowiązaniem do wypłaty określony w umowie gwarancji (polisie) kwoty, w przypadku kiedy Twoja firma nie rozliczy otrzymanej na poczet realizacji kontraktu zaliczki, wykorzysta zaliczkę niezgodnie z przeznaczeniem lub po prostu jej nie zwróci (bo np. firma zbankrutuje).

Jest to jedna z trudniejszych do uzyskania gwarancji, wymagająca bardzo dobrych wyników finansowych firmy. Co więcej, ubezpieczyciele najczęściej nie rozpoczynają współpracy z nowymi klientami od tego typu gwarancji, oczekując np. wcześniej realizacji kilku bezusterkowych gwarancji należytego wykonania umowy.

 

gwarancje ubezpieczeniowe katowice

 

Gwarancja ubezpieczeniowa koszt

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej zależy od bardzo wielu czynników tj.:

 • okres trwania gwarancji,
 • wartość gwarancji,
 • zabezpieczenie gwarancji,
 • zakres kontraktu,
 • branża gospodarki w jakiej realizowany jest kontrakt,
 • kondycja finansowa dłużnika,
 • historia współpracy zarówno z dłużnikiem, jak i beneficjentem,
 • zawiłość treści gwarancji,
 • referencje i doświadczenie wykonawcy,
 • zawarcie gwarancji wraz z innym ubezpieczeniami,
 • zawarcie gwarancji jednostkowej lub w ramach przyznanego limitu.

Średnio można jednak przyjąć, iż gwarancja ubezpieczeniowa na 100.000 zł na okres 12 miesięcy będzie kosztowała ok 2500 zł (chociaż może to być zarówno 1000 zł, jak i 10000 zł). Co istotne zasadniczo nie spotyka się gwarancji płatnych w ratach, powszechną praktyką są polisy płatne jednorazowo, z góry przed wydaniem fizycznego dokumentu gwarancji.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa jednostkowa lub w ramach tzw. limitu

Gwarancja jednostkowa jest dedykowana firmom, które raczej sporadycznie (raz, dwa razy w roku) korzystają z tej formy zabezpieczenia kontraktów. Ilość dokumentów jakie należy przedstawić ubezpieczycielowi jest często bardzo podobna do tej w przypadku tzw. limitu na gwarancje, tym samym proces otrzymania gwarancji jednostkowej może być dwu-trzykrotnie dłuższy niż korzystanie z udzielonego limitu.

Limit/umowa generalna na gwarancje pozwala swobodnie „konsumować” Twojej firmie gwarancje w ciągu roku do określonej kwoty. Zawarcie takiej umowy nic nie kosztuje, w odróżnieniu np. od limitu w rachunku bieżącym w banku. Główna ocena ryzyka oraz ustalenie stawek z Twoją firmą odbywa się raz w roku co daje ogromną swobodę – startując do przetargu jesteś w stanie łatwo obliczyć koszt zabezpieczenia kontraktu i masz pewność, że podpisując umowę sam dokument gwarancji to formalność na max kilka dni.

 

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej

Na rynku nie funkcjonuje jeden ustandaryzowany wzór gwarancji – każdy ubezpieczyciel/bank posiada swoje wzory dedykowane dla gwarancji jednostkowych czy w ramach limitu, jednak aktualnie przy wielu kontraktach bardzo często wzór i treść gwarancji jest narzucana przez inwestora (a dopiero później, ewentualnie w drodze negocjacji dopracowywana z ubezpieczycielem/bankiem).

Interrisk gwarancje ubezpieczeniowe

Więcej informacji na temat wzorów gwarancji stosowanych przez INTERRISK -> kliknij tutaj.

Warta gwarancje ubezpieczeniowe

Więcej informacji na temat wzorów gwarancji stosowanych przez WARTA -> kliknij tutaj.

PZU gwarancje ubezpieczeniowe

Więcej informacji na temat wzorów gwarancji stosowanych przez PZU -> kliknij tutaj.

 

Gwarancja bankowa, a ubezpieczeniowa

Najczęściej inwestorzy dają możliwość zabezpieczenia kontraktu zarówno gwarancją ubezpieczeniową, jak i bankową. Co zatem wybrać jeśli nie chcesz zamrażać gotówki?

Zarówno gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa stanowić będzie zobowiązanie gwaranta (banku lub ubezpieczyciela). Oba rozwiązania są podobne również pod kątem listy dokumentów, jakie należy przedstawić potencjalnemu gwarantowi, aby udzielił nam wnioskowanej gwarancji.

Zasadniczą różnicą jest to, iż gwarancja ubezpieczeniowa w żaden sposób nie wpływa na zdolność kredytową Twojej firmy. Zwyczajowo również gwarancja ubezpieczeniowa dla klienta, który z nich regularnie korzysta będzie tańszym i szybszym sposobem zabezpieczenia kontraktu.

W dodatku banki częściej niż ubezpieczyciele żądają twardych zabezpieczeń gwarancji (np. nieruchomości, ruchomości), podczas gdy ubezpieczyciele przy dobrej kondycji Twojej firmy najczęściej zgodzą się udzielić gwarancji tylko na podstawie weksla.

 

warta gwarancje ubezpieczeniowe

 

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową?

Jeśli wiesz, że w najbliższym czasie Twoja firma będzie potrzebowała skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowej, a nie ma przyznanego limitu w żadnym towarzystwie ubezpieczeniowym (lub limit jest na wyczerpaniu), nie zwlekaj, negocjuj już teraz!

Zwyczajowo będą potrzebne następujące dokumenty z Twojej firmy:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS (nie starsze niż 3 miesiące),
 • zaświadczenie o niezaleganiu w US (nie starsze niż 3 miesiące),
 • opinia bankowa (nie starsza niż 3 miesiące),
 • wyniki finansowe za ostatnie 2-3 lata oraz ostatnie zamknięte kwartały,
 • kilka przykładowych referencji,
 • KRS, ew. zaświadczenie o nadaniu NIP, REGON, umowa spółki,
 • wykaz środków trwałych firmy,
 • SIWZ/wzór kontraktu itp. (jeśli są już dostępne – ich brak nie wyklucza oczywiście zawarcia limitu na rok do przodu).

 

Czy jest szansa, że Twoja firma nie otrzyma gwarancji?

Niestety istnieje taka szansa, szczególnie kiedy:

 • staż firmy na rynku jest krótszy niż rok,
 • wyniki finansowe firmy są przeciętne,
 • firma zalega ze składkami do ZUS,
 • firma zalega z podatkami,
 • firma nie posiada referencji,
 • okres wnioskowanej gwarancji jest dłuższy niż 72 miesiące.

Nie należy się jednak zniechęcać – istotne jest, aby zatrudnić dobrego brokera i jak najszybciej rozpocząć negocjacje. Dla Brokerów Śląskich nie ma rzeczy niemożliwych!

 

Gwarancje ubezpieczeniowe, a broker

W czym będzie pomocny kompetentny broker ubezpieczeniowy jeśli mowa o gwarancjach ubezpieczeniowych?

 • Broker powinien wskazać, kiedy rozpocząć negocjacje gwarancji (jeszcze przed podpisaniem umowy z inwestorem!),
 • Broker powinien wiedzieć, kiedy ubezpieczyciele preferują wystawianie gwarancji „w ciągłości” (od wadium, przez należyte wykonanie, kończąc na usunięciu wad i usterek),
 • Broker powinien wiedzieć, z którymi ubezpieczycielami negocjować (a jest ich aż kilkunastu!) w przypadku konkretnej branży i danej specyfiki kontraktu,
 • Broker powinien rozpoznać, kiedy kompleksowe negocjacje gwarancji z innymi ubezpieczeniami klienta mogą przynieść wymierne korzyści,
 • Broker powinien być na bieżąco z „apetytem” towarzystw na udzielanie gwarancji w danym momencie,
 • Broker powinien doradzić klientowi, które modyfikacje treści gwarancji proponowane przez inwestorów są rynkowymi standardami, a które już anomaliami.

I co najważniejsze – gwarancje ubezpieczeniowe zawierane za pośrednictwem brokera powinny być najtańszą formą zabezpieczenia kontraktu!

 

Broker ubezpieczeniowy od gwarancji

Z nami umowa gwarancji ubezpieczeniowej zostanie zaaranżowana szybko i na najlepszych rynkowo warunkach. Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji w temacie gwarancji ubezpieczeniowych oraz wszelkich kwestii związanych z ubezpieczeniami dla firm.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.