RODO

Informacja ogólna o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

w firmie Brokerzy Śląscy spółka z o.o., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i - jako takim - zapewniamy im odpowiednią ochronę.

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • ograniczenia celu,
 • minimalizacji danych,
 • prawidłowości,
 • ograniczenia przechowywania,
 • integralności i poufności.
Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy.   Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować na adres: pisemnie:  Brokerzy Śląscy spółka z o.o. 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29 lub elektronicznie: kancelaria@brokerzyslascy.pl  

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Zarząd spółki Brokerzy Śląscy sp. z o.o.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, zainteresowane otrzymaniem oferty lub/i skorzystaniem z usług Brokera, w tym osoby korzystające z formularza zapytania o ofertę na stronie WWW.

Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; interesami tymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,
 • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie,
 • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przedstawienia oferty.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które zostały zgłoszone przez klienta Brokera do ubezpieczenia

Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 14 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o., z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) wykonanie umowy pomiędzy Brokerem a podmiotem, który zgłosił osobę do ubezpieczenia, b) obrona i dochodzenie roszczeń; przy czym, jeśli, Broker - dochodząc roszczeń lub broniąc się przed nimi – przetwarza dane osoby o jej stanie zdrowia, to podstawę prawną, stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przy czym cele przetwarzania, to w tym przypadku: a) dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, a także przepisów podatkowych i o rachunkowości, b) przechowywanie dokumentacji ubezpieczeniowej przez czas określony w przepisach,
 • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia z Brokerem, zaś kategorie odnośnych danych osobowych mogą obejmować: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr paszportu, nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, miejsce pracy, stanowisko,
 • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom, zaangażowanym w proces obsługi ubezpieczenia, w tym ewentualnej likwidacji szkody,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych osoby ubezpieczonej jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość ubezpieczenia tej osoby.

 • Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy Brokerzy Śląscy sp. z o.o. produkty lub usługi (w zakresie innym, niż wynikający z działalności brokerskiej)

  Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług (w zakresie innym, niż wynikający z działalności brokerskiej), a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych, wynikającego z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
  • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które występują w procesie likwidacji szkód, takie jak np.: sprawcy szkód czy świadkowie zdarzeń, to jest osoby inne niż: klienci Brokera, osoby reprezentujące klienta Brokera, ubezpieczeni, przedstawiciele towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 i art.14 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) konieczność przeprowadzenia likwidacji szkody, lub uczestniczenia przez Brokera w tym procesie, którego uczestnikiem jest Pani/Pan jako osoba trzecia w tym postępowaniu, b) obrona i dochodzenie roszczeń,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji szkody przez czas określony w przepisach; w tym przypadku celem przetwarzania danych jest dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, towarzystwom ubezpieczeniowym i innym podmiotom, zaangażowanym w proces likwidacji szkody, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji szkody, określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń, określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi także bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • jeśli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, to ich źródłem może być jeden z uczestników postępowania likwidacji szkody: np.: Ubezpieczony, klient Brokera, który umowę ubezpieczenia zawarł, ubezpieczyciel albo podmiot publiczny, zaś kategorie odnośnych danych osobowych mogą obejmować dane identyfikacyjne i adresowe,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Brokerzy Śląscy sp. z o.o. produkty lub usługi

  Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na dokumentowaniu zdarzeń gospodarczych, wynikającego z przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości oraz polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń, a także możliwość kontaktowania się z dostawcą w przyszłości,
  • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne będące przedstawicielami lub pracownikami dostawców produktów lub usług dla spółki Brokerzy Śląscy sp. z o.o. albo kupujących od spółki Brokerzy Śląscy sp. z o.o. produkty lub usługi

  Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - interesami tymi są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaż produktów i usług, b) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
  • celami przetwarzania w tym przypadku są: a) zawarcie i wykonanie umowy kupna i sprzedaży produktów i usług z pracodawcą osoby lub podmiotem reprezentowanym przez osobę, b) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach; w tym przypadku celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest osoba, której dane dotyczą albo pracodawca osoby, której dane dotyczą lub podmiot reprezentowany przez osobę, której dane dotyczą,
  • jeśli źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych nie jest osoba, której dane dotyczą to kategorie odnośnych danych osobowych to: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym świadczącym dla administratora usługi outsourcingowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania zawartej na piśmie
  • usunięcie danych nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które złożyły do spółki Brokerzy Śląscy sp. z o.o. wnioski lub zapytania w sprawie danych osobowych

  Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o., z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; interesami tymi są: a) możliwość wykazania przez administratora wypełnienia obowiązków udzielania wszelkiej niezbędnej informacji i komunikowania się z osobami kierującymi pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych, w szczególności obowiązków zapisanych w art. 12 RODO, b) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora, c) możliwość przechowywania dokumentacji przez określony czas,
  • celami przetwarzania są: a) możliwość wykazania przez administratora wypełnienia obowiązków udzielania wszelkiej niezbędnej informacji i komunikowania się z osobami kierującymi pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych, w szczególności obowiązków zapisanych w art. 12 RODO, b) obrona i dochodzenie roszczeń, c) możliwość przechowywania dokumentacji przez określony czas,
  • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji wniosków w sprawie danych osobowych, określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń związanych z wnioskami w sprawie danych osobowych, określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi także bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

  Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne będące klientami lub osoby upoważnione do działania w imieniu klienta lub beneficjenci rzeczywiści, których tożsamość podlega weryfikacji w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o., z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązku prowadzenia dokumentacji określonej w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz obowiązku przechowywania dokumentacji przez czas określony w przepisach,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie,
  • dane będą przechowywane o 1 rok dłużej, niż okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji, określonego w przepisach,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.