Ubezpieczenie OC firmy, polisa odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenie oc firmy

Ubezpieczenie OC firmy

Jedną z najbardziej kluczowych polis w każdej firmie powinna być polisa odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem, produktem wprowadzanym na rynek – czyli tzw. ubezpieczenie OC firmy.

Dlaczego „OC na firmę” jest tak istotne? Z jednej strony często owe ubezpieczenie OC to obowiązkowe ubezpieczenie w przypadku przetargów – jest niezbędne do startowania czy realizacji przetargu / kontraktu, z drugiej to nie tylko „papier”, ale realna poduszka bezpieczeństwa dla prowadzonego biznesu. Potencjalne szkody osobowe czy majątkowe, które może wyrządzić firma potrafią bowiem dotkliwie uszczuplić finanse firmowe.

 

Przykładowa szkoda z OC firmy na 50.000 zł? Kliknij i przeczytaj.

Przykładowa szkoda z OC firmy na 500.000 zł? Kliknij i przeczytaj.

 

Czy wiesz, że…

Ubezpieczenie OC firmy może pokryć koszty odbudowy sąsiadujących z Twoją firmą budynków, w przypadku przeniesienia na nie ognia z Twojej siedziby! Czy jesteś gotowy na roszczenie regresowe z ubezpieczenia majątkowego sąsiadującej z Tobą firmy (lub kilku firm)?

 

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm

Zwyczajowo podstawowy zakres „ubezpieczenia OC firmy” obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub/i kontraktową za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności wskazanej na polisie, posiadaniem / używaniem mienia w owej działalności lub/i wykonaniem usługi.

Ochrona ubezpieczeniowa, w zależności od ubezpieczyciela w podstawowym zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może znaleźć się dużo innych elementów w tym m.in. odpowiedzialność za szkody rzeczowe, które wyrządzone zostaną w wyniku  rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu, regres kar umownych itd.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zunifikowane Ogólne Warunki Ubezpieczenia, najczęściej są one takie same bez względu na branżę w jakiej działa dana firma, tym samym istotne jest jak najlepsze dopasowanie zakresu ubezpieczenia poprzez zastosowanie korzystanych z punktu widzenia interesu danej firmy klauzul i odstępstw.

 

ubezpieczenie oc firmy

 

Ubezpieczenie OC za produkt

Jak wskazaliśmy w powyższym akapicie, ubezpieczenie OC za produkt jest najczęściej składowym elementem ubezpieczenia OC ogólnego firmy. Odpowiedzialność za produkt w korporacyjnych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej firmy co do zasady znajduje się w podstawowym zakresie ochrony, natomiast w przypadku małych i średnich firm ten zakres pokrycia zapewnia odpowiednia klauzula.

 

Odpowiedzialności cywilnej za produkt poświęciliśmy osobny artykuł:
https://brokerzyslascy.pl/blog/odpowiedzialnosc-cywilna-za-produkt/ 

 

Klauzule i odstępstwa w ubezpieczeniu OC działalności gospodarczej

Wiele klauzul znajduje się w OWU każdego spośród ubezpieczycieli dostępnych na rynku i poniekąd stały się one standardem na rynku jak np. klauzula odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Istotne jest jednak nie tylko uwzględnienie danej klauzuli w zakresie ubezpieczenia, ale i jej treść – może się bowiem okazać, że treść klauzuli wyklucza jej użycie w przypadku szkody w firmie X.

Tutaj pojawia się pole do popisu dla pośrednika ubezpieczeniowego – jego doświadczenie, znajomość rynku, możliwości zastosowania danych odstępstw w konkretnych towarzystwach, czy umiejętności szerokich negocjacji powinny zaowocować najlepszym ubezpieczeniem OC prowadzonej działalności gospodarczej, w najlepszej możliwej cenie.

Właściciele czy zarządzający firmą najczęściej nie mają tak dużej wiedzy na temat ubezpieczeń jaką powinien posiadać dobry pośrednik ubezpieczeniowy. Analiza potrzeb i rozmowa na temat doświadczeń szkodowych powinny dać podłoże do konstrukcji odpowiedniego zakresu tegoż ubezpieczenia – czyli tego, co dokładnie powinno zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w danym przypadku dla danego przedsiębiorstwa.

Standardowo spotykanymi klauzulami na rynku w polisach OC działalności gospodarczej są m.in.:

 • klauzula OC pracodawcy,
 • klauzula OC za produkt,
 • klauzula szkód powstałych poza terenem RP,
 • klauzula najemcy nieruchomości (na podstawie umowy najmu),
 • klauzula najemcy ruchomości,
 • klauzula za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi (np. obróbki),
 • klauzula za szkody w mieniu przechowywanym,
 • klauzula za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • klauzula OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza / wody / gruntu,
 • klauzula czystych strat finansowych,
 • klauzula połączenia i zmieszania wadliwego produktu,
 • klauzula usunięcia i zastąpienia wadliwego produktu,
 • klauzula maszynowa,
 • klauzula wycofania produktu (tzw. product recall),
 • klauzula za szkody powstałe wskutek wibracji,
 • klauzula za szkody powstałe w podziemnych instalacjach,
 • klauzula reprezentantów,
 • klauzula rażącego niedbalstwa,
 • klauzula szkód podczas podróży służbowych,
 • klauzula szkód seryjnych,
 • klauzula zabezpieczenia sądowego,
 • klauzula regresu kar umownych.

* należy zaznaczyć, że wiele powyższych klauzul aktualnie można znaleźć w standardowym zakresie ubezpieczenia.

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy – suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna w polisie OC firmy to nic innego jak granica odpowiedzialności towarzystwa z tytułu zawarcia danej polisy, czyli to „na ile firma jest ubezpieczona”. Suma gwarancyjna może być określona w polisie w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Można np. spotkać sytuację, w której polisa zapewnia sumę gwarancyjną 10.000.000 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, ale tylko 1.000.000 zł sumy na pojedyncze zdarzenie.

 

Jakie są limity w ubezpieczeniu OC firmy

Zarówno w zakresie podstawowym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności (rzadziej), jak i w treści klauzul (częściej) spotkać możemy limity do jakich odpowiada ubezpieczyciel. Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o konkretne klauzule ma sens, o ile limity wskazane w klauzulach będą w stanie pokryć potencjalne szkody.

 

Franszyza. Udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu OC firmy

Udział własny w szkodzie po stronie firmy określa w polisie tzw. franszyza. Może być ona określona jako franszyza integralna (kwota do jakiej ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę) lub częściej, jako franszyza redukcyjna (kwota o jaką ubezpieczyciel pomniejszy ewentualne odszkodowanie).

Dodatkowo franszyza może być określona zarówno kwotowo, jak i procentowo (lub procentowo-kwotowo) np. „udział w szkodzie po stronie klienta nie mniej niż 5% min. 1.000 zł”. Do pewnego stopnia wyższa franszyza po stronie klienta, determinuje niższą składkę
za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa (dzieje się tak m.in. dlatego, iż ubezpieczyciel nie pokrywa drobnych szkód).

Należy być jednak ostrożnym w kwestii tego, jak duży udział w szkodzie jest w stanie zaakceptować ubezpieczona firma. Bezpieczniejszym rozwiązaniem (tam gdzie to możliwe) wydaje się kwotowe określenie udziału w szkodzie.

W celu zobrazowania tego posłużymy się przykładem. Firma wyrządziła szkodę na 1.000.000 zł, posiadając polisę OC z franszyzą redukcyjną 1.000 zł pozostałą kwotę (999.000 zł) pokryje ubezpieczyciel, jednak jeśli franszyza redukcyjna wyniosłaby 5% min. 1.000 zł, aż 50.000 zł odszkodowania będzie po stronie firmy (ubezpieczyciel wypłaciłby w tym scenariuszu 950.000 zł).

 

Ubezpieczenie OC firmy – ile kosztuje odpowiedzialność cywilna?

Od czego zależy składka w OC firmy?

Intuicyjnie można założyć, że wielokrotnie niższe składki za ubezpieczenie OC prowadzonej działalności zapłaci kawiarnia zatrudniająca 3 pracowników, niż zakład górniczy z kilkusetosobową załogą. Naturalnym wydaje się, że wraz ze wzrostem ryzyka wystąpienia szkody, rośnie również składka – poniżej wypunktowanych zostało kilka dodatkowych elementów bezpośrednio wpływających na wysokość składki w ubezpieczeniu OC prowadzonej działalności:

 • branża w jakiej funkcjonuje firma i działalność przyjęta do ubezpieczenia,
 • suma gwarancyjna na polisie,
 • zakres ubezpieczenia polisy, klauzule, limity,
 • udziały własne w szkodzie na polisie,
 • historia szkodowa danej firmy (najczęściej uwzględnia się z ostatnich 5 lat),
 • obroty osiągane przez daną firmę,
 • stan zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

 

Broker ubezpieczeniowy w Katowicach – Brokerzy Śląscy

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności to jedna z najważniejszych polis w każdym przedsiębiorstwie, chcesz dokonać najlepszego wyboru? – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.