Ubezpieczenie należności handlowych

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
ubezpieczenie należności handlowych - kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie należności handlowych

Ubezpieczenie należności handlowych to nic innego jak objęcie ochroną ubezpieczeniową kredytu kupieckiego (odroczonych terminów płatności na fakturze). W zamian za składkę Twoje przedsiębiorstwo otrzymuje ochronę na wypadek niewypłacalności lub upadłości ze strony kontrahenta Twojej firmy. Dzięki takiej polisie ubezpieczeniowej możliwa jest poprawa oraz lepsza kontrola płynności finansowej.

Obawiasz się podjęcia współpracy z daną firmą? Nie jesteś pewien czy odroczone płatności dla klientów zagranicznych to dobry pomysł? A może chcesz świadomie zabezpieczyć swój biznes przed problemami u Twoich kontrahentów? Być może, w przypadku Twojej firmy, odpowiedzią na te bolączki będzie właśnie kompleksowe i dobrze wynegocjowane ubezpieczenie należności.

 

 

Na polskim rynku ubezpieczeniowym jest wielu ubezpieczycieli, którzy posiadają w ofercie ubezpieczenie kredytu kupieckiego m.in.:
KUKE, COFACE, ATRADIUS czy ALLIANZ (były EULER HERMES) – chętnie pomożemy wynegocjować dla Twojej firmy najlepsze rozwiązanie!

 

 

Czym jest ubezpieczenie należności handlowych?

Ubezpieczenie należności handlowych to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed ryzykiem niewypłacalności klientów i niezapłacenia faktur. W skrócie, jest to ubezpieczenie, które zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy klienci nie regulują swoich zobowiązań wobec firmy.

Ubezpieczenie należności handlowych może obejmować różne rodzaje ryzyka, w tym niewypłacalność klientów, niewywiązywanie się z umowy przez kontrahenta, upadłość, opóźnione płatności oraz problemy związane z wymianą walut. Polisa ubezpieczeniowa może chronić przed stratami wynikającymi z tych zdarzeń, zazwyczaj do określonej kwoty.

Ubezpieczenie należności stanowi też gwarancję bezpieczeństwa transakcji handlowych dla Twojej firmy – wszelkie dane na temat określonego kontrahenta są bowiem aktualizowane na bieżąco oraz poddawane ciągłej weryfikacji. Ubezpieczenie należności jest zatem zabezpieczeniem przed ewentualnym ryzykiem związanym z transakcją z określonym odbiorcą.

 

Jak działa ubezpieczenie należności handlowych?

Poniżej przestawiamy, na czym polega i jak działa ubezpieczenie finansowych należności:

 • na początku analizowana jest kondycja finansowa Twojej firmy oraz przede wszystkim kontrahentów, z którymi transakcje mają zostać objęte polisą ubezpieczenia należności,
 • ubezpieczyciele na podstawie wniosku, ogólnodostępnych danych finansowych oraz własnych wywiadowni oceniają zdolność kredytową Twoich kontrahentów, przyznając im (bądź nie) określone limity,
 • jeśli istnieje taka konieczność negocjowane są również limity dla tzw. nienazwanych kontrahentów,
 • ustalana zostaje zryczałtowana składka (finalnie rozliczana pod koniec okresu ubezpieczenia w oparciu o faktycznie zrealizowany obrót) oraz składki dodatkowe (np. za ocenę kontrahentów, windykację, monitoring),
 • ubezpieczyciel monitoruje na bieżąco wypłacalność oraz zdolność kredytową Twoich klientów, w razie konieczności podejmując działania prewencyjne (np. poprzez zmniejszenie lub zamknięcie limitu dla danego kontrahenta),
 • w przypadku braku zapłaty należności w terminie ubezpieczyciel podejmuje działania windykacyjne, a następnie wypłaca Twojej firmie należność z faktury pomniejszoną o udział własny w szkodzie (franszyza).

 

Umowy ubezpieczenia należności – jednostkowe czy generalne?

Tak jak w przypadku m.in. gwarancji ubezpieczeniowych, tak samo w przypadku umowy ubezpieczenia należności można rozważać wykupienie polisy jednostkowej (dedykowanej tylko dla danego kontraktu) lub zawarcie umowy generalnej (na wszystkich określonych kontrahentów w ciągu roku).

To szczególnie istotne zagadnienie dla wszystkich tych firm, które chcą skorzystać z możliwości zabezpieczenia tylko jednego, kluczowego kontraktu – większość ubezpieczycieli podejmie analizę również takiej pojedynczej transakcji, choć bez wątpienia dużo chętniej zawierane są polisy roczne na zdywersyfikowany portfel kontrahentów.

 

ubezpieczenie należności handlowych

 

Ubezpieczenie ryzyka politycznego

Poza ryzykiem handlowym część ubezpieczycieli ma możliwość ubezpieczenia również tzw. ryzyka politycznego. To objęcie ochroną takich zdarzeń, które są niezależne od kondycji finansowej, a związane z działalnością firmy na określonym terytorium – mogą nimi być m.in. poniższe sytuacje:

 • siła wyższa (np. wybuch wojny, strajki, trzęsienie ziemi, powódź),
 • zmiana przepisów w kraju dłużnika (np. wydane takich aktów prawnych, które uniemożliwiają realizację kontraktu czy transfer pieniędzy),
 • zmiana przepisów w kraju ubezpieczyciela (np. wydane takich aktów prawnych, które uniemożliwiają realizację kontraktu czy transfer pieniędzy),
 • moratorium (czyli zawieszenie umów / wstrzymanie wymagalności należności przez organy państwowe, którejś ze strony umowy).

 

Jakie elementy wpływają na składkę?

Oto, jakie elementy przekładają się na wysokość składki w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego:

 • skala działalności Twojej firmy, przychody zgłoszone do ubezpieczenia – wchodzą w grę zarówno małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, jak i duże zakłady;
 • terminy płatności stosowane w obrocie gospodarczym z Twoimi kontrahentami,
 • ilość i jakość kontrahentów objętych polisą,
 • wysokość limitów przyznanych kontrahentom nazwanym i nienazwanym,
 • wysokość udziałów własnych w szkodzie po stronie Twojej firmy,
 • struktura geograficzna działalności,
 • dotychczasowa historia ubezpieczenia w oparciu m.in. o strukturę należności przeterminowanych z podziałem na okres przeterminowania,
 • liczba i częstotliwość wystawiania faktur.

 

Ubezpieczenie należności handlowych przez brokera

W przypadku ubezpieczenia należności handlowych, tak jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia dla firmy warto mieć wsparcie profesjonalnego pośrednikaNasza znajomość rynku, możliwość szerokich negocjacji, kontakty z instytucjami, doświadczenia szkodowe – to są elementy, które pozwalają na dużo bardziej świadomy wybór najkorzystniejszej oferty dopasowanej konkretnie dla Twojej firmy.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.