Audyt ubezpieczeniowy

audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy

Audyt ubezpieczeniowy to ocena zagrożeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz (w przypadku audytu wykonywanego przez brokera ubezpieczeniowego) analiza zawartych polis ubezpieczeniowych.

Pojęcie audytu może być zatem różnie definiowane na rynku – my jako brokerzy audytem nazwiemy przygotowanie opinii, natomiast inżynierowie z towarzystw ubezpieczeniowych audytem nazwą tzw. survey wykonywany „zza biurka” lub (częściej) w miejscu prowadzenia działalności przez danę firmę.

W obu przypadkach jednak chodzi o to, aby znaleźć i wyeliminować jak najwięcej słabych punktów w danej firmie (dotyczących kwestii bezpieczeństwa), jeszcze przed zawarciem polis ubezpieczeniowych.

 

Audyt ubezpieczeniowy wykonywany przez inżyniera

Audyt ubezpieczeniowy wykonywany jest na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego jeszcze przed przygotowaniem oferty. Taki przegląd ma miejsce najczęściej w przypadku branż oceniany jako bardziej ryzykowane (związane m.in. z drewnem, papierem, chemikaliami, produkcją, recyklingiem) oraz przy większej skali działalności danej firmy (rzadko spotyka się audyty w firmach o poziomie majątku rzędu kilku milionów złotych).

Podczas audytu inżynier ocenia m.in.:

 • poziom zabezpieczeń PPOŻ i kradzieżowych,
 • organizację pracy w zakładzie,
 • stan techniczny budynków, maszyn,
 • dokumentację tj. m.in. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, Książki Obiektów Budowlanych, przeglądy techniczne maszyn, przeglądy urządzeń PPOŻ itd.

Audyt jest zakończony zaleceniami oraz oceną danej firmy. Zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa są najczęściej podzielone na kluczowe (bez których ubezpieczyciel nie przedstawi oferty ubezpieczenia) oraz fakultatywne. Ocena danej firmy natomiast wskazuje, czy przy aktualnym stanie faktycznym lub po realizacji zaleceń możliwe będzie objęcie danej firmy ochroną ubezpieczeniową.

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Audyt ubezpieczeniowy wykonywany przez brokera ubezpieczeniowego

Każda kancelaria brokerska, ale i często każdy broker ubezpieczeniowy ma trochę inny pomysł i patent na wykonanie audytu ubezpieczeniowego.

Jako Brokerzy Śląscy przygotowując dla klienta audyt ubezpieczeniowy wykonujemy m.in.:

 • drobiazgową analizę zawartych polis ubezpieczeniowych (tj. np. w tej opisanej na blogu historii),
 • przegląd środków trwałych firmy,
 • audyt dokumentacji związanej z bezpieczeństwem (więcej na ten temat piszemy na blogu),
 • w wielu przypadkach również fizyczną wizję lokalną w miejscu/miejscach prowadzenia przez klienta działalności.

Audyt podsumowujemy w formie drukowanej opinii, którą omawiamy z osobami decyzyjnymi w firmie. W ten sposób klient może ocenić jakościowe oraz cenowe aspekty posiadanego programu ubezpieczenia. W dokumencie znajduje się odniesienie do każdej posiadanej w firmie polisy. Wskazujemy w ten sposób ewentualne błędy, zaniechania, kierunki optymalizacji lub działania, które pozwolą obniżyć sumę składek.

 

Dlaczego aż 80% firm zostało naszymi klientami po wykonanej analizie polis?

 • ponad 85% audytów ujawnia niedopasowany zakres ubezpieczenia,
 • ponad 70% audytów ujawnia „nieszczelną” polisę OC działalności,
 • ponad 50% audytów ujawnia niedoszacowane wartości mienia na polisie,
 • ponad 1/3 audytowanych polis było „przepłacone”
 • co piąta polisa powodowała w przeszłości problemy z likwidacją szkód,
 • większość programów ubezpieczenia można było uprościć.

* dane na podstawie własnych statystyk

 

Czy wiesz, że większość naszych audytów doprowadza do

podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej?

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Oferta audytu ubezpieczeniowego

Jako Brokerzy Śląscy oferujemy usługę audytu ubezpieczeniowego. Kierowana jest ona do wszystkich firm, które chcą przeanalizować posiadany program ubezpieczenia oraz ryzyka występujące w prowadzonej działalności, które można przetransferować na ubezpieczyciela. Audyt to weryfikacja zapisów zawartych w polisach oraz OWU, która doprowadza do poprawy jakości ochrony ubezpieczeniowej i docelowo poprawy bezpieczeństwa (co daje większą pewność otrzymania ewentualnego odszkodowania).

Po zamówieniu przez klienta audytu ubezpieczeniowego jako brokerzy:

 • ocenimy jakościowe aspekty zawartych polis (ew. błędy/luki/zaniedbania/niedopasowanie),
 • ocenimy cenowe aspekty zawartych polis (w stosunku do rynkowych stawek),
 • wskażemy jakie działania można podjąć, aby zaoszczędzić na programie ubezpieczenia,
 • znajdziemy zapisy, które mogą powodować problem po wystąpieniu szkody,
 • zaproponujemy konstrukcje usprawniające obsługę polis w Twojej firmie.

Stawka za audyt ubezpieczeniowy ustalana jest indywidualnie z każdym przedsiębiorcą, w zależności od zakresu opinii oraz ilości dokumentów.

 

Broker Ubezpieczeniowy Śląsk

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Jeśli chcesz wykonać analizę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej z profesjonalistami zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.