AML

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

STOSOWANA W BROKERZY ŚLĄSCY SP. Z O.O.

I. Podstawa prawna, odpowiedzialność, wdrożenie Procedury

§1

 1. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Procedura) została ustalona na podstawie art. 50 ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm., dalej jako: ustawa). Broker Ubezpieczeniowy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Brokerzy Śląscy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-085) ul. Mickiewicza 29, NIP 6342864451 (dalej „broker ubezpieczeniowy” lub „kancelaria”) posiada status jednostki obowiązanej na  podstawie art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy w zakresie, w jakim świadczy na rzecz klienta działalność, o której mowa w dziale I załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1130), tj. w zakresie świadczenia usług ubezpieczeń na życie.
 2. Broker ubezpieczeniowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawy, za wykonywanie i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie oraz za przekazywanie informacji i zawiadomień, o których mowa w ustawie. Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii jest zobowiązany zapoznać się z Procedurą i złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.

 

II. Zakres Procedury

§2

Procedura określa zasady postępowania stosowane w Kancelarii, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez brokera ubezpieczeniowego i obejmuje w szczególności określenie:

 1. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasad weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 2. czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 3. środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
 4. zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 5. zasad przechowywania dokumentów oraz informacji;
 6. zasad wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: Generalny Inspektor), informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
 7. zasad upowszechniania wśród pracowników brokera ubezpieczeniowego wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 8. zasad zgłaszania przez pracowników brokera ubezpieczeniowego rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 9. zasad kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności brokera ubezpieczeniowego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.

III. Podstawowe pojęcia użyte w Procedurze

§3

Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

 1. beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:
  1. w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż broker ubezpieczeniowy, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego: – osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej, – osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, – osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo  własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, – osobę fizyczną  sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), lub – osobę fizyczną zajmującą wyższe  stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub  finansowania terroryzmu,
  2. w przypadku klienta będącego trustem: – założyciela, – powiernika, – nadzorcę, jeżeli został ustanowiony, – beneficjenta, – inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem, w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;
 2. osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
  2. członków organów zarządzających partii politycznych,
  3. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  4. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
  5. ambasadorów, charges d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
  6. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  7. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
  8. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
 3. osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
  1. osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 4. członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
  1. małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
  3. rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 5. dyrektywie 2015/849- rozumie się przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73);
 6. finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
 7. jednostkach współpracujących – rozumie się przez to organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski (NBP), Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Najwyższą Izbę Kontroli
  (NIK);
 8. kadrze kierowniczej wyższego szczebla – rozumie się przez to członka zarządu, dyrektora lub pracownika posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko;
 9. kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której broker ubezpieczeniowy świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą broker ubezpieczeniowy nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną;
 10. państwie trzecim wysokiego ryzyka – rozumie się przez to państwo identyfikowane na podstawie informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, w tym raportów z ewaluacji krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) oraz organy lub organizacje z nią powiązane, jako nieposiadające skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu lub posiadające znaczące braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, w szczególności państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849;
 11. praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 12. przeprowadzaniu transakcji – rozumie się przez to wykonanie dyspozycji lub zlecenia wydanych przez klienta lub osobę działającą w jego imieniu;
 13. przetwarzaniu informacji – rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 14. transakcji – rozumie się przez to czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych;
 15. transakcji okazjonalnej – rozumie się przez to transakcję, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych;
 16. transferze środków pieniężnych – rozumie się przez to transfer środków pieniężnych w rozumieniu rozporządzenia 2015/847;
 17. walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem
  6. oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego;
 18. wartościach majątkowych – rozumie się przez to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości  dewizowe oraz waluty wirtualne.

 

IV. Ocena ryzyka

§4

 1. Obowiązkiem brokera ubezpieczeniowego jest identyfikacja, rozpoznanie, ocena i udokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną.
 2. Ocena ryzyka powinna uwzględniać czynniki ryzyka dotyczące rodzaju klientów, państw lub obszarów geograficznych, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw i dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji,  celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych oraz innych czynników ryzyka, związanych ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy brokera ubezpieczeniowego o kliencie oraz doświadczenia zawodowego i życiowego broker ubezpieczeniowego.
 3. W wyniku przeprowadzonej analizy, broker ubezpieczeniowy dokonuje kwalifikacji klienta do odpowiedniej grupy ryzyka:
  1. Poziom niskiego ryzyka – grupa 1,
  2. Poziom ryzyka normalny – grupa 2,
  3. Poziom ryzyka podwyższony – grupa 3.

§5

Do grupy niskiego ryzyka należą ci klienci brokera ubezpieczeniowego, którzy spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. klient jest:
  1. jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62),
  2. przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,
  3. spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji o jej beneficjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z większościowym udziałem takiej brokera ubezpieczeniowego,
  4. rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  5. rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej, rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 2. powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z:
  1. państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  2. państwem trzecim określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej,
  3. państwem trzecim, w którym według danych pochodzących z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu  przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

§6

Do grupy normalnego ryzyka należą ci klienci brokera ubezpieczeniowego, z którymi współpraca może oznaczać minimalne ryzyko lub brak ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

§ 7

Do grupy podwyższonego ryzyka należą ci klienci brokera ubezpieczeniowego, z którymi współpraca może oznaczać podwyższone ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z uwagi na przeanalizowane przez brokera ubezpieczeniowego czynniki ryzyka dotyczące klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw oraz inne czynniki ryzyka, związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną, przykładowo:

 1. nawiązywanie stosunków gospodarczych w nietypowych okolicznościach;
 2. okoliczność, że klient brokera ubezpieczeniowego jest:
  1. osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, których działalność służy do przechowywania aktywów osobistych,
  2. spółką, w której wydano akcje na okaziciela, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, lub spółką, w której prawa z akcji lub udziałów są wykonywane przez podmioty inne niż akcjonariusze lub udziałowcy,
  3. osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, osoba znaną jako współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 3. przedmiot prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej obejmujący przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewających na wysokie kwoty transakcji gotówkowych;
 4. nietypowa lub nadmiernie złożona struktura własnościowa klienta, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 5. korzystanie przez klienta z usług lub produktów oferowanych w ramach bankowości prywatnej;
 6. korzystanie przez klienta z usług lub produktów sprzyjających anonimowości lub utrudniających jego identyfikację, w tym z usługi polegającej na tworzeniu dodatkowych numerów rachunków oznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz art. 4a ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, powiązanych z posiadanym rachunkiem, w celu ich udostępniania innym podmiotom do identyfikacji płatności lub zleceniodawców tych płatności;
 7. nawiązywanie albo utrzymywanie stosunków gospodarczych lub przeprowadzanie transakcji okazjonalnej bez fizycznej obecności klienta – w przypadku gdy związane z tym wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie zostało ograniczone w inny sposób, w tym przez użycie notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej adekwatnie do średniego poziomu bezpieczeństwa, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), lub wymóg stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP;
 8. zlecanie przez nieznane lub niepowiązane z klientem podmioty trzecie transakcji, których beneficjentem jest klient;
 9. objęcie stosunkami gospodarczymi lub transakcjami nowych produktów lub usług albo oferowanie produktów lub usług przy wykorzystaniu nowych kanałów dystrybucji;
 10. dokonywanie zapłaty za usługę w gotówce, za pośrednictwem usług operatorów pocztowych lub operatorów przekazujących środki pieniężne na odległość;
 11. brak bezpośredniego kontaktu z klientem lub nieuzasadniona odległość pomiędzy siedzibą (miejscem zamieszkania) klienta a siedzibą kancelarii brokera ubezpieczeniowego,
 12. inne czynniki behawioralne dotyczące zachowania, postawy klienta, które w danych okolicznościach są nietypowe;
 13. krótki okres pomiędzy nabyciem akcji lub udziałów a ich zbyciem;
 14. cena transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem broker ubezpieczeniowego daleko odbiega od wartości rynkowej;
 15. objęcie udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w spółce lub podmiocie z siedzibą w Polsce ma nastąpić ze środków pochodzących z zagranicy;
 16. sprzedaż udziałów lub akcji następuje w niedługim okresie przed wypłatą dywidendy;
 17. brak faktycznego przepływu środków pieniężnych tytułem zapłaty pomimo zwarcia umowy sprzedaży lub innej umowy przenoszącej prawo własności rzeczy ruchomej, nieruchomości lub prawa majątkowego;
 18. zapłata za akcje, udziały lub inne tytuły uczestnictwa nabyte lub objęte przez klienta brokera ubezpieczeniowego przez osobę trzecią nie będącą ich pośrednim nabywcą;
 19. powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z:
  1. państwem trzecim wysokiego ryzyka,
  2. państwem określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o wysokim poziomie korupcji lub innego rodzaju działalności przestępczej, państwo finansujące lub wspierające popełnianie czynów o charakterze terrorystycznym, lub z którym łączona jest działalność organizacji o charakterze terrorystycznym,
  3. państwami „Złotego Półksiężyca” (Afganistan, Pakistan, Iran),
  4. państwami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 017 roku, poz. 997 ze zm.),
  5. państwami wspierającymi lub podejrzanymi o wspieranie działalności terrorystycznej, np. Iran, Libia, Sudan, Afganistan, Pakistan,
  6. państwami, w stosunku do których UE wdrożyła sankcje oraz państwami mającymi strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, państwami trzeciego wysokiego ryzyka lub mających w nim siedzibę na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 roku uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (np. Bośnia i Hercegowina, Gujana, Irak, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Syria, Uganda, Vanuatu, Jemen, Iran, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.

 

§8

 1. Broker ubezpieczeniowy sporządza ocenę ryzyka w postaci papierowej lub elektronicznej. Ocena ryzyka w formie papierowej zawiera zbiór zbroszurowanych i kolejno ponumerowanych kart. Ocena ryzyka w formie elektronicznej wymaga wdrożenia dedykowanej aplikacji komputerowej, która nie może umożliwiać́ likwidacji lub zmiany raz wprowadzonych zapisów elektronicznych i powinna gwarantować́ poprawność́ układu danych przekazywanych Generalnemu Inspektorowi.
 2. Broker ubezpieczeniowy dokonuje aktualizacji oceny ryzyka co 2 lata – w odniesieniu do klientów z grupy ryzyka niskiego albo ryzyka normalnego. W przypadku klientów z grupy podwyższonego ryzyka albo w przypadku znacznej zmiany czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo dokumentów broker ubezpieczeniowy dokonuje oceny ryzyka raz na 1 rok.
 3. Broker ubezpieczeniowy może udostępnić ocenę ryzyka samorządowi brokerów ubezpieczeniowych lub stowarzyszeniom zrzeszającym brokerów ubezpieczeniowych.
 4. Na żądanie Generalnego Inspektora broker ubezpieczeniowy przekaże mu ocenę ryzyka oraz inne informacje mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka. Przekazanie Generalnemu Inspektorowi oceny ryzyka może nastąpić za pośrednictwem organów samorządów zawodowych lub stowarzyszeń zrzeszających brokerów ubezpieczeniowych.
 5. Wzór przykładowej oceny ryzyka na podstawie analizy ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną stanowi Załącznik nr 2 do Procedury.

V. Środki bezpieczeństwa finansowego

§9

 1. Broker ubezpieczeniowy stosuje wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceną.
 2. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:
  1. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
  2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
   1. weryfikacji jego tożsamości,
   2. ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
  4. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
   1. analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą brokera ubezpieczeniowego o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
   2. badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
   3. zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.
 1. Broker ubezpieczeniowy, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, identyfikuje osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz weryfikuje jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu klienta.
 2. Broker ubezpieczeniowy dokumentuje zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji celem wykazania, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną broker ubezpieczeniowy zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego. Wzór wyniku bieżącej analizy transakcji stanowi Załącznik nr 3 do Procedury.

 

§10

 1. Broker ubezpieczeniowy stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:
  1. nawiązywania stosunków gospodarczych;
  2. przeprowadzania transakcji okazjonalnej:
  3. o równowartości 15 000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, lub
  4. która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;
  5. podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  6. wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta,
  7. i w stosunku do klientów, z którymi broker ubezpieczeniowy utrzymuje stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności gdy doszło do zmiany uprzednio ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.
 1. Broker ubezpieczeniowy może stosować uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach, w których ocena ryzyka potwierdziła niższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 2. Broker ubezpieczeniowy stosuje wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także w przypadkach, o których mowa w art. 44 -45 ustawy.

 

§11

Identyfikacja klienta brokera ubezpieczeniowego polega na ustaleniu, w przypadku:

 1. osoby fizycznej:
  1. imienia i nazwiska,
  2. obywatelstwa,
  3. numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
  4. adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
  5. nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 2. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
  1. nazwy (firmy),
  2. formy organizacyjnej,
  3. adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
  4. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
  5. danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

§12

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie imienia, nazwiska i obywatelstwa, w przypadku posiadania informacji przez brokera ubezpieczeniowego – również nr PESEL lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwa urodzenia, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby oraz adresu zamieszkania. Obowiązek identyfikacji beneficjenta może być przeprowadzany z wykorzystaniem dostępnych rejestrów publicznych m. in. rejestr KRS, CEIDG, VAT, Monitor Sądowy i Gospodarczy, Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów, inne.

 

§13

Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie imienia, nazwiska, obywatelstwa i numeru PESEL lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwa urodzenia.

 

§14

 1. Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.
 2. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego może być zakończona podczas nawiązywania stosunków gospodarczych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i gdy występuje niskie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W takich przypadkach weryfikacja jest dokonywana w możliwie krótkim terminie od momentu rozpoczęcia nawiązywania stosunków gospodarczych.
 3. Wzór oświadczenia potwierdzającego zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w stosunku do klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta oraz beneficjenta rzeczywistego stanowi Załącznik nr 4 do Procedury.

 

§15

 1. W przypadku gdy broker ubezpieczeniowy nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego:
  1. nie nawiązuje stosunków gospodarczych;
  2. nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;
  3. nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;
  4. rozwiązuje stosunki gospodarcze.
 2. Broker ubezpieczeniowy ocenia, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego stanowi podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

 

§16

W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego brokera ubezpieczeniowego:

 1. podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczności, w jakich przeprowadzono te transakcje;
 2. intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego odniesieniu do stosunków gospodarczych, w ramach których te transakcje zostały przeprowadzone.

§17

 1. Broker ubezpieczeniowy może korzystać z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, pod warunkiem niezwłocznego przekazywania przez ten podmiot, na żądanie broker ubezpieczeniowego, niezbędnych informacji oraz dokumentów dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym kopii dokumentów uzyskanych podczas stosowania środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji ich tożsamości.
 2. Korzystanie z usług podmiotu trzeciego nie zwalnia brokera ubezpieczeniowego z odpowiedzialności za zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych i informacji zawartych w dokumentach tożsamości

§18

 1. Broker ubezpieczeniowy, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.
 2. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej Broker ubezpieczeniowy informuje klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych.
 3. Przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych przez Spółkę odbywa się bez wiedzy osób, których informacje te dotyczą.

VII. Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne

§19

 1. W przypadku, gdy klientem brokera ubezpieczeniowego lub beneficjentem rzeczywistym jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, broker ubezpieczeniowy wdraża procedury oparte na analizie ryzyka, w tym może przyjmować od klienta oświadczenie w formie  pisemnej lub formie dokumentowej (e-mail, SMS, FAX), że jest on albo nie jest osobą zajmującą takie stanowisko, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia„. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Procedury.
 2. W przypadku stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne broker ubezpieczeniowy stosuje wobec tych osób środki bezpieczeństwa finansowego oraz podejmuje następujące działania:
  1. pracownik uzyskuje akceptację broker ubezpieczeniowego na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
  2. ustala źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji;
  3. intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego w postaci bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta.
 3. W okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, broker ubezpieczeniowy stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to  ryzyko.
 4. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

 

VIII. Obowiązek przechowywania dokumentacji

§20

 1. Broker ubezpieczeniowy przechowuje:
  1. kopie dokumentów i informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  2. dowody potwierdzające przeprowadzone transakcje i ewidencje transakcji, obejmujące oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów konieczne do identyfikacji transakcji przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.
 1. Broker ubezpieczeniowy przechowuje wyniki przeprowadzonych analiz dotyczących zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku ich przeprowadzenia.

IX. Szkolenia i upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§21

Broker ubezpieczeniowy:

 1. zapewnia udział osób, wykonujących w kancelarii brokera ubezpieczeniowego obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków,
 2. stawia do dyspozycji pracowników i współpracowników przepisy prawne w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

X. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§22

 1. Broker ubezpieczeniowy wdraża wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz brokera ubezpieczeniowego rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń jest Marceli Drabek.
 3. Sposoby odbierania zgłoszeń:
  1. pocztą elektroniczną – przesyłane na adres: kancelaria@brokerzyslascy.pl
  2. telefonicznie lub SMS – bezpośrednio pod numer 514-674-600.
  3. korespondencyjnie na adres: 40-085 Katowice, Ul. Mickiewicza 29
  4. inny, zgodnie z indywidualnym przypadkiem.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. wskazanie, na czym polega naruszenie przepisów,
  2. wyczerpujące uzasadnienie naruszenia przepisów,
  3. datę lub okres, w którym nastąpiło naruszenia przepisów.
 5. Po odebraniu zgłoszenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, broker ubezpieczeniowy przeprowadza czynności mające na celu ustalenie okoliczności rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Z  czynności sporządza się raport, który zawiera dokładny opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, działania podjęte przez Zarząd, wskazanie osób zaangażowanych i ich rolę w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji  przekazanych w zgłoszeniu.
 6. Broker ubezpieczeniowy podejmuje działania następcze polegające na zapobieżeniu występowania takich naruszeń w przyszłości.

 

§23

 1. Tożsamość i dane pracownika lub innej osoby wykonujące czynności na rzecz broker ubezpieczeniowego dokonujących zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Broker  ubezpieczeniowy zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w celu zachowania w najwyższym stopniu poufności w przypadku ujawnienia tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, w tym w sytuacji, gdy tożsamość tych osób jest możliwa do ustalenia.
 2. Odpowiedzialność pracownika lub innej osoby wykonujące czynności na rzecz brokera ubezpieczeniowego z tytułu naruszenia tajemnicy prawnie chronionej lub naruszenia dóbr osobistych zostaje wyłączona. W szczególności anonimowe zgłoszenie nie może stanowić przyczyny  rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub nie może stanowić podstawy rozwiązania umowy zawartej na innej podstawie, niż umowa o pracę. Broker ubezpieczeniowy zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych osoby dokonującej anonimowego zgłaszania. Broker
  ubezpieczeniowy podejmuje wszelkie inne działania zapewniające co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania pracowników i osób dokonujących anonimowych zgłoszeń.
 3. Termin usunięcia przez brokera ubezpieczeniowego danych osobowych zawartych w zgłoszeniach wynosi 5 lat licząc od końca roku, w którym zgłoszenie zostało przekazane osobie odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń.

 

XI. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi i właściwemu prokuratorowi, wstrzymywanie transakcji i blokada rachunków

§24

Do brokera ubezpieczeniowego art. 72 ustawy stosuje się, w związku z tym broker ubezpieczeniowy jest zobowiązany do przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro lub o wykonanym transferze środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro.

 

§25

 1. Broker ubezpieczeniowy zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 2. Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia podejrzenia.
 3. W zawiadomieniu podaje się:
  1. dane identyfikacyjne klienta brokera ubezpieczeniowego;
  2. posiadane dane identyfikacyjne osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, niebędących klientami brokera ubezpieczeniowego przekazującej zawiadomienie;
  3. rodzaj i wielkość wartości majątkowych oraz miejsce ich przechowywania;
  4. numer rachunku prowadzonego dla klienta brokera ubezpieczeniowego przekazującej zawiadomienie, oznaczony identyfikatorem IBAN lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;
  5. posiadane przez broker ubezpieczeniowego informacje w odniesieniu do transakcji lub prób ich przeprowadzenia;
  6. wskazanie państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności transgranicznej;
  7. posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynie zabronionym, z którego mogą pochodzić wartości majątkowe;
  8. uzasadnienie przekazania zawiadomienia.

 

§26

 1. Na żądanie Generalnego Inspektora broker ubezpieczeniowy niezwłocznie przekazuje lub udostępnia nieodpłatnie posiadane informacje lub dokumenty, niezbędne do realizacji zadań Generalnego Inspektora określonych w ustawie, w tym dotyczące:
  1. klientów;
  2. rodzaju i wielkości wartości majątkowych oraz miejsca ich przechowywania;
  3. stosowania środka bezpieczeństwa finansowego;
  4. adresów IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym brokera ubezpieczeniowego, oraz czasów połączeń z tym systemem.
 2. Generalny Inspektor w żądaniu może wskazać:
  1. termin oraz formę przekazania lub udostępnienia informacji lub dokumentów;
  2. zakres informacji oraz termin do ich pozyskania w związku ze stosowaniem środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4, lub w związku z określonymi transakcjami okazjonalnymi.
 3. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane i udostępniane nieodpłatnie.

 

§27

 1. Broker ubezpieczeniowy niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub  finansowaniem terroryzmu.
 2. W zawiadomieniu broker ubezpieczeniowy przekazuje pozostające w jego posiadaniu informacje związane z powziętym podejrzeniem oraz informację o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji, o której mowa w ust. 1.
 3. Zasady wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku przez Generalnego Inspektora zostały określone w art. 86 ust. 3 – 13 oraz art. 87-88 ustawy.

 

§28

 1. Broker ubezpieczeniowy niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu broker ubezpieczeniowy uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jego posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia.

§29

 1. Broker ubezpieczeniowy niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy  lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym. W zawiadomieniu broker ubezpieczeniowy przekazuje pozostające w jego  posiadaniu informacje związane z powziętym podejrzeniem oraz informację o przewidywanym terminie przeprowadzenia transakcji.
 2. Zasady wstrzymywanie transakcji lub blokady rachunku przez właściwego prokuratora zostały określone w art. 89 ust. 3 – 8 ustawy.

§30

 1. Broker ubezpieczeniowy niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu broker ubezpieczeniowy uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jego posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia.

§31

 1. W celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa § 25, § 27, § 28, § 29 oraz § 30 Procedury, broker ubezpieczeniowy przekazuje do Generalnego Inspektora formularz identyfikujący. W przypadku zmiany danych, broker ubezpieczeniowy dokonuje niezwłocznie ich  aktualizacji.
 2. Formularz identyfikujący zawiera:
  1. nazwę (firmę) wraz z określeniem formy organizacyjnej brokera ubezpieczeniowego;
  2. NIP brokera ubezpieczeniowego,
  3. określenie rodzaju działalności prowadzonej przez brokera ubezpieczeniowego;
  4. adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;
  5. imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres elektronicznej skrzynki pocztowej broker ubezpieczeniowego lub pracownika broker ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy i Procedur;
  6. imiona, nazwiska, stanowiska, numery telefonów i adresy elektronicznej skrzynki pocztowej innych pracowników odpowiedzialnych za realizację przepisów ustawy, których broker ubezpieczeniowy chce wskazać do kontaktów z Generalnym Inspektorem;
  7. nazwę (firmę) i NIP albo imię, nazwisko i PESEL podmiotu pośredniczącego, w przypadku korzystania z pośrednictwa tego podmiotu.
 3. Broker ubezpieczeniowy przekazuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej: formularz identyfikujący, zawiadomienia i informacje, o których mowa w niniejszej Procedurze.

 

§32

 1. Generalny Inspektor przyjmuje zgłoszenia rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników brokera ubezpieczeniowego lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz brokera ubezpieczeniowego na innej podstawie, niż stosunek pracy. Przekazanie zgłoszenia nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.
 2. Generalny Inspektor zapewnia ochronę danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia lub osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe są gromadzone w odrębnym zbiorze danych.

 

XII. Zachowanie w tajemnicy informacji

§33

Broker ubezpieczeniowy, jego pracownicy lub współpracownicy brokera ubezpieczeniowego oraz inne osoby działające w imieniu i na rzecz brokera ubezpieczeniowego zachowują w tajemnicy fakt przekazania Generalnemu Inspektorowi lub innym właściwym organom informacji określonych w rozdziałach 7 i 8 ustawy oraz informacji o prowadzonych analizach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie dotyczy przekazywania informacji pomiędzy:

 1. Brokerami ubezpieczeniowymi oraz osobami z państw trzecich, które podlegają wymogom określonym w dyrektywie 2015/849 lub równoważnym i wykonują swoje czynności zawodowe w ramach tej samej osoby prawnej lub w ramach struktury mającej wspólnego właściciela,  wspólny zarząd lub wspólną kontrolę zgodności z przepisami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w skład której wchodzi osoba prawna, w ramach której broker ubezpieczeniowy wykonuje swoje czynności zawodowe, Brokerami  ubezpieczeniowymi a ich klientami w zakresie informacji przekazywanych w celu zaprzestania przez klienta prowadzenia działalności sprzecznej z prawem lub powstrzymania klienta od podjęcia takiej działalności,
 2. Brokerami ubezpieczeniowymi oraz ich odpowiednikami mającymi siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, które podlegają wymogom określonym w dyrektywie 2015/849 lub równoważnym oraz stosują właściwe przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej i  ochrony danych osobowych, w przypadkach dotyczących tego samego klienta i tej samej transakcji.

 

XIII. Szczególne środki ograniczające

§34

W celu przeciwdziałania terroryzmowi oraz finansowaniu terroryzmu broker ubezpieczeniowy stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy, polegające na:

 1. zamrożeniu wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz bezpośrednio przez osoby i podmioty, a także korzyści pochodzących z tych wartości majątkowych, przez co rozumie się zapobieganie ich przenoszeniu, zmianie lub  wykorzystaniu, a także przeprowadzeniu z udziałem tych wartości jakiejkolwiek operacji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić
  osiągnięcie z nich korzyści;
 2. nieudostępnieniu wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom, ani na ich rzecz, przez co rozumie się w szczególności nieudzielanie pożyczek, kredytu konsumenckiego lub kredytu hipotecznego, niedokonywanie darowizn, niedokonywanie płatności za towary lub usługi, w trybie przewidzianym w art. 119 i nast. ustawy.

XIV. Postanowienia końcowe

§35

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem wprowadzenia, z mocą obowiązującą od dnia 13 lipca 2018 roku.
 2. Wszelkie zmiany Procedury wymagają formy pisemnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych Procedurą obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1600 ze zm.), ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 732 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.

 

MARCELI DRABEK                                                          ANDRZEJ KRACZLA

PREZES ZARZĄDU                                                           CZŁONEK ZARZĄDU