Jakie korzyści płyną z posiadania ubezpieczenia D&O?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
ubezpieczenie członków zarządu

Jakie korzyści płyną z posiadania ubezpieczenia D&O?

Ubezpieczenie D&O (z angielskiego Directors and Officers) zapewnia szeroką ochronę wszystkim osobom decyzyjnym w spółce kapitałowej, fundacji czy instytucji. Obok ubezpieczenia OC działalności firmy, to jeden z kluczowych elementów przemyślanego programu ubezpieczenia, który zapewnia większą swobodę działalności oraz bezpieczeństwo w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie.

 

Więcej na temat samego ubezpieczenia D&O przeczytasz na naszym firmowym blogu:

https://brokerzyslascy.pl/blog/ubezpieczenie-czlonkow-zarzadu/

 

Dlaczego warto wykupić polisę D&O?

Niezależnie od tego, czy jesteś jednocześnie właścicielem i członkiem zarządu, czy tylko członkiem zarządu (lub właścicielem), ubezpieczenie D&O będzie stanowiło solidne wsparcie, wtedy, kiedy osoba decyzyjna w spółce otrzyma roszczenie (nawet niezasadne). Rolą tej polisy jest szerokie wsparcie na etapie roszczenia, ugody czy procesu sądowego.

 

Definicja osoby decyzyjnej w polisie D&O

Standardowo na polskim rynku ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie D&O w formie bezimiennej. Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie osoby decyzyjne, które pełniły swoje funkcje w okresie trwania polisy. Osobami decyzyjnymi, standardowo objętymi ochroną z ubezpieczenia członków władz są:

 • członkowie zarządu,
 • prokurenci,
 • członkowie rady nadzorczej,
 • członkowie komisji rewizyjnej,
 • osoby umocowane przez zarząd (pełnomocnictwami) do podpisywania dokumentów,
 • osoba/osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe.

 

Koszty ochrony prawnej / obrony przed roszczeniem

Nawet przed niezasadnym roszczeniem trzeba będzie się bronić. Koszty adwokatów, radców prawnych czy biegłych, są możliwe do pokrycia w ramach zawartej polisy D&O. Ubezpieczenie zapewnia, że abstrahując od finansowych możliwości spółki, na tego typu działania znajdą się odpowiednie środki finansowe.

 

Spór na linii zarząd – wspólnicy

Wielokrotnie klienci, będący wspólnikami, pytają nas „Dlaczego mamy ubezpieczać zarząd najemny, podczas gdy, jeśli będziemy mieli do niego roszczenie, polisa zapewni im ochronę ubezpieczeniową?”. Odpowiedź dla nas wydaje się oczywista – jeśli faktycznie członkowie zarządu popełnili błąd, narazili spółkę na stratę, źle zarządzali przedsiębiorstwem, ubezpieczenie D&O zapłaci odszkodowanie za ich działania. Naturalnie w pierwszej kolejności ubezpieczyciel uruchomi koszty obrony członków zarządu przed roszczeniem, jeśli jednak roszczenie będzie zasadne, z naszego doświadczenia ubezpieczyciel będzie dążył do przedsądowej ugody, aby ograniczyć koszty reprezentacji w sądzie oraz wypłaty odszkodowania na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

 

Jestem wspólnikiem i członkiem zarządu – po co mi polisa D&O?

Fakt bycia jednocześnie wspólnikiem oraz członkiem zarządu eliminuje tylko część możliwych roszczeń, trudno bowiem wyobrazić sobie, że większościowy udziałowiec, będący jednocześnie prezesem zarządu, będzie miał sam do siebie zastrzeżenia.

Do takiej osoby jednak mogą pojawić się inne roszczenia, dla których polisa D&O zapewni ochronę ubezpieczeniową – przykładowo:

 • roszczenia związane w wypadkiem przy pracy,
 • roszczenia związane ze zwolnieniami pracowników,
 • roszczenia od kontrahentów (jeśli spółka nie jest wypłacalna),
 • roszczenia od urzędów (jeśli spółka nie jest wypłacalna),
 • kary i grzywny administracyjne (UOKIK, KNF, PIP).

 

Odszkodowanie – zarówno dla podmiotów zewnętrznych jak i dla spółki

Esencją ubezpieczenia D&O, poza kosztami obrony, jest oczywiście wypłata odszkodowania za skutki nieprawidłowych działań / błędnych decyzji, których dopuściły się osoby ubezpieczone. Szkodą w tym momencie jest tzw. czysta strata finansowa, czyli uszczerbek majątkowy wyrażony w pieniądzu, niebędący ani szkodą rzeczową ani szkodą osobową.

Co istotne, beneficjentem odszkodowania mogą być zarówno podmioty / osoby zewnętrzne (między innymi wskazane we wcześniejszym akapicie), jak i sama spółka. Standardowo na polskim rynku ubezpieczyciele zwrócą spółce lub zapłacą w jej imieniu wszelkie kwoty, które spółka wypłaciła lub do których wypłaty jest zobowiązana w celu pokrycia szkody wyrządzonej przez osobę ubezpieczoną.

 

Szeroki zakres ochrony z polisy D&O

W naszych rekomendacjach brokerskich podkreślamy i porównujemy bardzo szeroki zakres ochrony, który oferuje ubezpieczenie członków władz na polskim rynku. Poza opisanymi już kosztami obrony, kosztami kar i grzywien administracyjnych oraz kosztami odszkodowań, polisa D&O zapewnia pokrycie między innymi:

 • kosztów zdarzenia kryzysowego w spółce (wynikający np. z nagłej śmierci członka zarządu),
 • kosztów zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym w spółce (wynikających np. z niezapowiedzianej kontroli czy konfiskaty dokumentów),
 • kosztów odzyskania dobrego imienia / kosztów PR,
 • kosztów kaucji, grzywien, poręczeń,
 • kosztów ekstradycji,
 • kosztów wsparcia psychologicznego.

 

Ubezpieczenie członków zarządu dla Twojej spółki

Ubezpieczenie D&O na zachodzie jest standardem, w Polsce również zyskuje ono na popularności, a członkowie władz spółek coraz częściej dostrzegają potencjalne korzyści oraz większe bezpieczeństwo prowadzenia firmy, wiedząc, że w sytuacji, kiedy „powinie im się noga”, mogą liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

Szukasz dobrego ubezpieczenia D&O? Zapraszamy do kontaktu!

Szukasz polecanej kancelarii brokerskiej? Sprawdź nas! Sprawdź Brokerzy Śląscy!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.