10 najczęstszych błędów w polisach majątkowych

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
najczęstsze błędy w polisach majątkowych

10 najczęstszych błędów w polisach majątkowych

Jakie 10 najczęstszych błędów zauważamy w zawartych polisach majątkowych? Wielokrotnie dokonując dla przyszłych klientów analizy posiadanych polis ubezpieczeniowych udaje nam się wychwycić błędy, zaniechania, niedopatrzenia popełnione podczas konstruowania czy zawierania polis.

Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi, naszym brokerom również zdarza się popełniać błędy. Warto jednak wyciągnąć z nich lekcje na przyszłość, przeanalizujmy zatem te najczęściej występujące nieprawidłowości w ubezpieczeniach majątkowych klienta firmowego. 

 

Błąd 1: Nieubezpieczenie wszystkich kluczowych składników majątku

Paradoksalnie najczęściej występującym błędem w polisach majątkowych jest nieobjęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich kluczowych elementów majątku firmy. Nasze doświadczenia wskazują, że wynika to głównie z przekonania, iż polisa z zasady chroni całe posiadane przez klienta mienie do wykupionych na polisie limitów.

Aby uniknąć tego błędu wystarczy rokrocznie aktualizować wykazy mienia do ubezpieczenia m.in. w oparciu o środki trwałe firmy czy stany magazynowe.

 

Błąd 2: Ubezpieczenie majątku na nieadekwatną wartość

Przykładem takiego błędu jest ubezpieczenie budynku firmowego na wartość księgową z przed 10 lat. Efektem tego jest oczywiście niższa składka, natomiast suma ubezpieczenia z przed 10 lat nie pozwoli odtworzyć budynku po aktualnych, rynkowych stawkach.

Tutaj również pomocne będzie stworzenie i analiza wykazu mienia do ubezpieczenia oraz ustalenie z brokerem, jakie mienie ubezpieczyć od wartości księgowej, a jakie od odtworzeniowej. Więcej na ten temat piszemy tutaj: >ubezpieczenie majątku firmy<.

 

błędy ubezpieczeniowe - gwarancje ubezpieczeniowe katowice

 

Błąd 3: Niedoubezpieczenie majątku 

Pisząc o ubezpieczeniu majątku na nieadekwatną wartość należy wspomnieć o bardzo często występującym niedoubezpieczeniu. Jest to sytuacja, w które świadomie (bądź nie) zaniżona zostaje suma ubezpieczenia mienia na polisie, w stosunku do jego faktycznej wartości.

O bolesnych przykładach oraz konsekwencjach niedoubezpieczenia więcej piszemy tutaj: >niedoubezpieczenie<.

 

Błąd 4: Zawarcie kilku polis na te same zakresy ubezpieczenia

Dobrą praktyką w ubezpieczeniach firm jest stworzenie generalnego programu ubezpieczenia, który pozwala na ewentualne doubezpieczenie majątku w ciągu roku, tak, aby nie dublować zakresów ubezpieczenia oraz nie tworzyć kolejnych do zapamiętania rocznic.

Najbardziej skrajnym przypadkiem optymalizacji ilości polis była praca z klientem, u którego zamiast 17 polis majątkowych udało nam się wykupić… tylko 2 polisy, które zapewniały szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w niższej niż sumaryczna składce! (cała historia do przeczytania >tutaj<).

 

Błąd 5: Ubezpieczenie całości majątku w ramach jednego ryzyka

Już spieszymy z wyjaśnieniem tytułu – o ile redukowanie liczby polis ma sens, o tyle należy również wziąć pod uwagę dedykowane dla danej kategorii mienia polisy majątkowe. W wielu przypadkach warto „obok” ogólnej polisy majątkowej, zawrzeć szersze zakresowo ubezpieczenia tj.:

 

Błąd 6: Zbyt niskie lub zbyt wysokie franszyzy

Pojęcie franszyzy na polisie oznacza udział w szkodzie po stronie klienta, wyrażony kwotowo lub procentowo (spotykamy franszyzy redukcyjne oraz integralne). Jako błąd można potraktować przykładową sytuację, w której na polisie majątkowej zastosowano udział własny w szkodzie po stronie klienta na poziomie 1.000 zł, podczas gdy wiele ubezpieczonych składników majątku ma wartości na poziomie kilkuset do 2.000-3.000 zł. Łatwo policzyć, że jeśli np. zalane zostanie urządzenie o wartości 1.500 zł, potencjalnie odszkodowanie wyniesie tylko 500 zł (po potrąceniu 1.000 zł franszyzy).

Z drugiej strony w przypadku ubezpieczenia np. samego budynku o wartości kilkudziesięciu milionów pod cesję na bank można zgodzić się na wyższą franszyzę na poziomie np. kilku tysięcy złotych, która obniży składkę (potencjalna szkoda na budynku będzie bowiem najpewniej większym zdarzeniem aniżeli kilkaset czy kilka tysięcy zł).

 

 

Błąd 7: Brak odpowiednich klauzul i odstępstw na polisie

Trzeba wspomnieć o fakcie, iż nawet wykupienie ubezpieczenia majątku firmy od wszystkich ryzyknie zapewnia pokrycia ochroną ubezpieczeniową literalnie wszystkich możliwych zdarzeń losowych! 

Najczęściej ryzyka tj. np. kradzież, powódź, przepięcia czy dewastacja wymagają dokupienia odpowiednich klauzul do zakresu ubezpieczenia od wszystkich ryzyk! Więcej na temat możliwych do wykupienia klauzul pisaliśmy >tutaj<.

 

Błąd 8: Brak wszystkich wykonywanych nr PKD na polisie

W wielu przypadkach (choć nie zawsze) ubezpieczyciele umieszczają nie tylko na polisie OC działalności, ale również na polisach majątkowych nr PKD klienta, dla których udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. 

W takiej sytuacji należy szczególnie dopilnować tego, aby wszystkie faktycznie wykonywane PKD działalności znalazły odbicie w dokumencie ubezpieczenia. Spotkaliśmy już bowiem klientów, którzy nie byli świadomi, iż część działalności… nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową:

W powyższym fragmencie dokumentu ubezpieczyciel potwierdza, iż w ramach tej konkretnej polisy ochroną objęte jest wykonywanie urządzeń chłodniczych (PKD 28.25.), jednak ubezpieczyciel również wprost (w ostatnim zdaniu) wyłączył z ochrony PKD 22.29. (Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych) oraz PKD 22.23. (Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych). Sęk w tym, że ten klient wykonuje urządzenia chłodnicze z tworzyw sztucznych, m.in. dla branży budowlanej…

 

Błąd 9: Poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach do polisy

Powyższy tj. 8 błąd jest jednym z przykładów nieczytania oświadczeń znajdujących się na końcu polis! Zdarza się, że agent / broker / pracownik towarzystwa ubezpieczeniowego inaczej ocenią ryzyko czy źle zinterpretują dokumenty, dlatego też warto, aby finalnie klient przeczytał dokumenty, które podpisuje.

Niejednokrotnie analizowaliśmy polisy, gdzie klient podpisał oświadczenie, iż posiada system wykrywania pożaru na całym zakładzie produkcyjnym… nie mając go nawet w planach! Lepiej unikać niepotrzebnego potencjalnego sporu po szkodzie z ubezpieczycielem… i podpisywać tylko to, co jest zgodne z prawdą.

 

Błąd 10: Brak kompleksowych negocjacji

W większości przypadków polisy majątkowe należy negocjować kompleksowo. Doświadczony broker ubezpieczeniowy zawsze znajdzie sposób, aby zoptymalizować polisy klientowi, czego efektem powinna być m.in.: jak najmniejsza ilość dokumentów, wyrównana do jednej rocznicy, zapewniająca jednocześnie jak najszerszą możliwą ochronę w założonym budżecie klienta.

Wielokrotnie jako karty przetargowej można użyć np. gwarancji ubezpieczeniowych czy ubezpieczenie floty samochodowej, które mogą zapewnić… dodatkową zniżkę na inne polisy majątkowe!

 

 

Podsumowanie 

Mamy nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoli uniknąć popełniania błędów, które mogłyby spowodować w przyszłości problemy z wypłatami należnych odszkodowań. Treść jest zbiorem naszych subiektywnych doświadczeń w pracy z klientami – może się okazać, że w Państwa firmie zawarty program ubezpieczenia jest perfekcyjny (i tego wszystkim życzymy!).

CHCESZ PRZEANALIZOWAĆ Z NASZYMI BROKERAMI ZAWARTE W TWOJEJ FIRMIE POLISY?

broker ubezpieczeniowy śląsk

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.