Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń / awarii (MB)

ubezpieczenie MB machinery breakdown

Jak dobrze ubezpieczyć maszyny od uszkodzeń?

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (inaczej – ubezpieczenie MB) to zagadnienie, które będzie szczególnie interesujące dla firm z branż produkcyjnych, technicznych, automotive oraz innych posiadających rozbudowany park maszynowy. Konstruując program ubezpieczenia dla tego typu mienia chcemy uzyskać jak najszerszą ochronę ubezpieczeniową.

Między innymi dlatego należy mieć na uwadze, że ubezpieczenie sprzętu budowlanego niekoniecznie będzie wyglądać tak, jak standardowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W tym przypadku sprawa okazuje się często nieco bardziej złożona.

Dobrą praktyką ubezpieczania parku maszynowego jest zawarcie w programie ubezpieczenia zarówno polisy na mienie od wszystkich ryzyk (lub min. od ognia i innych zdarzeń losowych) jak i tzw. polisy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii (tzw. MB = Machinery Breakdown).

Dlaczego? Wydaje się przecież, że ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk powinno pokrywać większość potencjalnych szkód w parku maszynowym…

 

Przykładowa szkoda zlikwidowana w ramach
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń na 48.600 zł: kliknij i przeczytaj.

 

Zakres ubezpieczenia MB – Machinery Breakdown

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk rzeczywiście zapewnia szeroką ochronę ubezpieczeniową parku maszynowego, jednak w przypadku tego typu mienia (jak maszyny) wyłącza część szkód, które mogą być dotkliwe dla „kasy firmowej”.

Co do zasady szkody wynikające z poniższych zdarzeń/czynników są wyłączone z ochrony w ramach polisy mienia od wszystkich ryzyk (lub od ognia i innych zdarzeń losowych), jednak możliwe do ubezpieczenia w ramach dedykowanej polisy maszyn od uszkodzeń i awarii:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne, wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • błędy montażowe,
 • błędy w obsłudze maszyny,
 • celowe zniszczenie,
 • nadmierne ciśnienie/temperatura wewnątrz maszyny,
 • wybuch fizyczny, implozja, rozerwanie wskutek działania siły odśrodkowej,
 • dostanie ciała obcego do maszyny,
 • niewłaściwe parametry prądu zasilającego maszynę,
 • brak lub niedobór wody w kotłach,
 • inne, nie wyłączone z zakresu ochrony zdarzenia.

Poza powyższymi zdarzeniami (które najczęściej są oferowane w podstawowym zakresie ubezpieczenia MB), dedykowaną polisą dla maszyn można objąć dodatkowo m.in.:

 • fundamenty maszyn,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ryzyko utraty oleju, czynników chłodzących,
 • ryzyko transportu maszyn,
 • ryzyko pracy maszyn pod ziemią,
 • ryzyko pracy maszyn na placu budowy,
 • mienie otaczające,
 • ryzyko utraty zysku brutto po uszkodzeniu maszyn.

 

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeńUBEZPIECZENIE MB

 

Czy zatem samo ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń wystarczy?

Aby uzyskać kompleksową ochronę ubezpieczeniową parku maszynowego, samo ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń nie wystarczy. Tak jak pisaliśmy w pierwszym akapicie – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (lub od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń/awarii są komplementarne. Ich zakresy dobrze się uzupełniają.

Ubezpieczenie MB wyłącza bowiem z zakresu ochrony szkody/zdarzenia, które zwyczajowo pokrywa ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – najczęściej poza ochroną pozostanie: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, powódź, huragan, osunięcie ziemi, zadymienie, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana.

W praktyce oznacza to, że aby uzyskać odpowiednią ochronę urządzeń budowlanych, w tym również maszyn samojezdnych oraz tych służących do podnoszenia ciężkich elementów, konieczne jest wykupienie zarówno ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, jak i ubezpieczenia MB.

Dodatkowo, do różnego rodzaju ubezpieczeń dochodzą również ubezpieczenia zdrowotne, które powinni posiadać pracownicy. Ubezpieczenie maszyn to tylko jedna z kwestii, które powinna być uwzględniona przez pracodawców. Towarzystwo ubezpieczeń może pomóc z wybraniem możliwie najbardziej kompleksowych ofert. Wybierając najlepszą ofertę, możesz liczyć nie tylko na pokrycie kosztów likwidacji szkody związanej z określonymi zdarzeniami losowymi, ale też wypłacenie zadośćuczynienia związanego z Machinery Breakdown.

Sytuacja ta została opisana w powyższych akapitach. Decydując się na wykupienie konkretnego ubezpieczenia, dobrze jest dokładnie przeczytać wszystkie klauzule, aby mieć całkowitą pewność tego, w jakich sytuacjach będzie się należeć wypłacenie odszkodowania i pokrycie kosztów związanych z różnymi sytuacjami losowymi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych rozczarowań czy też po prostu braku możliwości odebrania odszkodowania pomimo regularnego opłacania składek.

 

Być może zainteresuje Cię również nasz artykuł
dot. kompleksowego ubezpieczenia firmy produkcyjnej

 

Wykaz maszyn do ubezpieczenia MB

Dobrą praktyką rynkową jest ubezpieczenie całości parku maszynowego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wybranych / kluczowych / bardziej wartościowych maszyn w ramach ubezpieczenia MB (chyba, że trudno dokonać takiej selekcji, lub gdy budżet na program ubezpieczenia pozwala na objęcie polisą MB całego parku maszynowego). Jeżeli nie masz pewności, które maszyny objąć jaką ochroną, skontaktuj się z doradcą, który chętnie pomoże ci określić, w jaki sposób powinieneś ubezpieczyć swój sprzęt.

Niezależnie od tego czy ubezpieczeniem maszyn od uszkodzeń obejmujemy wszystkie bądź wybrane maszyny do zawarcia polisy konieczne będzie przygotowanie wykazu zawierającego co najmniej poniższe informacje:

 • nazwa producenta i modelu maszyny,
 • rok produkcji,
 • model fabryczny,
 • suma ubezpieczenia.

 

Suma ubezpieczenia w polisie MB

Suma ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń może być określona jako:

 • wartość odtworzeniowa – cena zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju/wydajności lub o zbliżonych parametrach oraz koszty transportu maszyny, ew. cła, podatki, koszty budowy/montażu,
 • wartość księgowa brutto – księgowa wartość początkowa maszyn  i urządzeń z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań.

Na etapie konstruowania programu ubezpieczenia warto zdecydować, jakie sumy ubezpieczenia będą korzystniejsze w konkretnym przypadku (zarówno danej firmy, jak i danej maszyny). Rzadko udaje się wynegocjować (co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe) sumę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń na tzw. pierwsze ryzyko.

 

„Pułapki” w ubezpieczeniach MB

Kupując ubezpieczenie maszyn od awarii należy również przestudiować (lub wynająć do tego pośrednika) Ogólne Warunki Ubezpieczenia – jak w przypadku każdej polisy tutaj również znajdziemy wyłączeniapolisa MB nie obejmie ochroną m.in.: narzędzi wymiennych, części ulegających szybkiemu zużyciu, materiałów eksploatacyjnych, szkód wynikających z naturalnego zużycia, szkód spowodowanych działaniami eksperymentalnymi itd.

Porównując oferty ubezpieczenia MB należy zwracać również uwagę na wysokość zastosowanych franszyz redukcyjnych (tj. udziałów własnych w szkodzie po stronie klienta). Praktyką rynkową jest stosowanie zdecydowanie wyższych udziałów w szkodzie właśnie w polisach MB, aniżeli w polisach na mienie od wszystkich ryzyk – ten sam ubezpieczyciel może zaproponować udział w szkodzie 500 zł dla mienia od wszystkich ryzyk oraz 10.000 zł dla maszyn od uszkodzeń i nie będzie w tym nic rynkowo nadzwyczajnego! Wysokie udziały w szkodzie mogą spowodować, że części parku maszynowego po prostu nie będzie opłacało się ubezpieczyć na polisie MB.

Dobrze jest zatem sporządzić wykaz z udziałem posiadanego sprzętu, a następnie zastanowić się, w jaki dokładnie sposób chcemy ubezpieczyć poszczególne maszyny. Korzystając z usług profesjonalnego i cenionego pośrednika, będziesz mieć pewność, że Twój sprzęt budowlany zostanie ubezpieczony w najkorzystniejszy dla ciebie sposób.

 

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – cena

Stawki za ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń/awarii są kilkukrotnie wyższe, aniżeli stawki za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ubezpieczyciele dostrzegają najczęściej dużo większe ryzyko właśnie w tym zakresie).

Na cenę wpływa wiele elementów takich jak m.in.: rodzaj maszyn, wielkość parku maszynowego, zastosowane działania prewencyjne, udziały w szkodzie, sumy ubezpieczenia pojedynczych maszyn, rozszerzenia zastosowane w polisie.

 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń przez brokera – zapytaj nas o najlepszą ofertę

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczenia posiadanego parku maszynowego lub innych ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.