Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń / awarii (MB)

ubezpieczenie MB

Jak dobrze ubezpieczyć maszyny

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń to zagadnienie, które będzie szczególnie interesujące dla firm z branż produkcyjnych, technicznych, automotive oraz innych posiadających rozbudowany park maszynowy. Konstruując program ubezpieczenia dla tego typu mienia chcemy uzyskać jak najszerszą ochronę ubezpieczeniową.

Dobrą praktyką ubezpieczania parku maszynowego jest zawarcie w programie ubezpieczenia zarówno polisy na mienie od wszystkich ryzyk (lub min. od ognia i innych zdarzeń losowych) jak i tzw. polisy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń i awarii (tzw. MB = Machinery Breakdown).

Dlaczego? Wydaje się przecież, że ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk powinno pokrywać większość potencjalnych szkód w parku maszynowym…

 

Przykładowa szkoda zlikwidowana w ramach

ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń na 48.600 zł: kliknij i przeczytaj.

 

Zakres ubezpieczenia MB

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk rzeczywiście zapewnia szeroką ochronę ubezpieczeniową parku maszynowego, jednak w przypadku tego typu mienia (jak maszyny) wyłącza część szkód, które mogą być dotkliwe dla „kasy firmowej”.

Co do zasady szkody wynikające z poniższych zdarzeń/czynników są wyłączone z ochrony w ramach polisy mienia od wszystkich ryzyk (lub od ognia i innych zdarzeń losowych), jednak możliwe do ubezpieczenia w ramach dedykowanej polisy maszyn od uszkodzeń i awarii:

 • błędy projektowe, konstrukcyjne, wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
 • błędy montażowe,
 • błędy w obsłudze maszyny,
 • celowe zniszczenie,
 • nadmierne ciśnienie/temperatura wewnątrz maszyny,
 • wybuch fizyczny, implozja, rozerwanie wskutek działania siły odśrodkowej,
 • dostanie ciała obcego do maszyny,
 • niewłaściwe parametry prądy zasilającego maszynę,
 • brak lub niedobór wody w kotłach,
 • inne, nie wyłączone z zakresu ochrony zdarzenia.

Poza powyższymi zdarzeniami (które najczęściej są oferowane w podstawowym zakresie ubezpieczenia MB), dedykowaną polisą dla maszyn można objąć dodatkowo m.in.:

 • fundamenty maszyn,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
 • ryzyko utraty oleju, czynników chłodzących,
 • ryzyko transportu maszyn,
 • ryzyko pracy maszyn pod ziemią,
 • ryzyko pracy maszyn na placu budowy,
 • mienie otaczające,
 • ryzyko utraty zysku brutto po uszkodzeniu maszyn.

 

Czy zatem samo ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń wystarczy?

Aby uzyskać kompleksową ochronę ubezpieczeniową parku maszynowego, samo ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń nie wystarczy. Tak jak pisaliśmy w pierwszym akapicie – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (lub od ognia i innych zdarzeń losowych) oraz ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń/awarii są komplementarne. Ich zakresy dobrze się uzupełniają.

Ubezpieczenie MB wyłącza bowiem z zakresu ochrony szkody/zdarzenia, które zwyczajowo pokrywa ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – najczęściej poza ochroną pozostanie: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, powódź, huragan, osunięcie ziemi, zadymienie, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana.

 

Być może zainteresuje Cię również nasz artykuł
dot. kompleksowego ubezpieczenia firmy produkcyjnej: kliknij i przeczytaj.

 

Wykaz maszyn do ubezpieczenia MB

Dobrą praktyką rynkową jest ubezpieczenie całości parku maszynowego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz wybranych/kluczowych/bardziej wartościowych maszyn w ramach ubezpieczenia MB (chyba, że trudno dokonać takiej selekcji, lub gdy budżet na program ubezpieczenia pozwala na objęcie polisą MB całego parku maszynowego).

Niezależnie od tego czy ubezpieczeniem maszyn od uszkodzeń obejmujemy wszystkie bądź wybrane maszyny do zawarcia polisy konieczne będzie przygotowanie wykazu zawierającego co najmniej poniższe informacje:

 • nazwa producenta i modelu maszyny,
 • rok produkcji,
 • model fabryczny,
 • suma ubezpieczenia.

 

Suma ubezpieczenia w polisie MB

Suma ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń może być określona jako:

 • wartość odtworzeniowa – cena zakupu nowej maszyny tego samego rodzaju/wydajności lub o zbliżonych parametrach oraz koszty transportu maszyny, ew. cła, podatki, koszty budowy/montażu,
 • wartość księgowa brutto – księgowa wartość początkowa maszyn  i urządzeń z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań.

Na etapie konstruowania programu ubezpieczenia warto zdecydować, jakie sumy ubezpieczenia będą korzystniejsze w konkretnym przypadku (zarówno danej firmy, jak i danej maszyny). Rzadko udaje się wynegocjować (co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe) sumę ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń na tzw. pierwsze ryzyko.

 

„Pułapki” w ubezpieczeniach MB

Kupując ubezpieczenie maszyn od awarii należy również przestudiować (lub wynająć do tego pośrednika) Ogólne Warunki Ubezpieczenia – jak w przypadku każdej polisy tutaj również znajdziemy wyłączeniapolisa MB nie obejmie ochroną m.in.: narzędzi wymiennych, części ulegających szybkiemu zużyciu, materiałów eksploatacyjnych, szkód wynikających z naturalnego zużycia, szkód spowodowanych działaniami eksperymentalnymi itd.

Porównując oferty ubezpieczenia MB należy zwracać również uwagę na wysokość zastosowanych franszyz redukcyjnych (tj. udziałów własnych w szkodzie po stronie klienta). Praktyką rynkową jest stosowanie zdecydowanie wyższych udziałów w szkodzie właśnie w polisach MB, aniżeli w polisach na mienie od wszystkich ryzyk – ten sam ubezpieczyciel może zaproponować udział w szkodzie 500 zł dla mienia od wszystkich ryzyk oraz 10.000 zł dla maszyn od uszkodzeń i nie będzie w tym nic rynkowo nadzwyczajnego! Wysokie udziały w szkodzie mogą spowodować, że części parku maszynowego po prostu nie będzie opłacało się ubezpieczyć na polisie MB.

 

Ubezpieczenie maszyn – cena

Stawki za ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń/awarii są kilkukrotnie wyższe, aniżeli stawki za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ubezpieczyciele dostrzegają najczęściej dużo większe ryzyko właśnie w tym zakresie).

Na cenę wpływa wiele elementów takich jak m.in.: rodzaj maszyn, wielkość parku maszynowego, zastosowane działania prewencyjne, udziały w szkodzie, sumy ubezpieczenia pojedynczych maszyn, rozszerzenia zastosowane w polisie.

 

KONTAKT

 • Poszukujesz ubezpieczenia całego parku maszynowego?
 • Poszukujesz dobrej ochrony ubezpieczeniowej dla kluczowej maszyny?
 • Chciałbyś z nami skonsultować wątpliwości dot. właściwego ubezpieczenia?
 • Zadzwoń, porozmawiajmytel. 514-674-600 // (32) 49-44-182