Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Czym jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (tzw. ALL RISK)? Czy właściwie można ubezpieczyć swoją firmę literalnie od wszystkich ryzyk? Bez wątpienia ubezpieczenie ALL RISK zapewnia najszersze pokrycie ochroną ubezpieczeniową, dając dużą pewność otrzymania odszkodowania za większość zdarzeń losowych, które mogą spowodować szkodę.

Słowem klucz w powyższym akapicie jest „większość” – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk również posiada w swoim zakresie pewne wyłączenia! Warto w tym zakresie poszerzyć swoją wiedzę jeszcze przed wystąpienie ewentualnej szkody.

 

Na czym polega ubezpieczenie od wszystkich ryzyk?

Ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” jest jednym z rodzajów ubezpieczeń majątkowychPolega ono na objęciu ochroną ubezpieczeniową szkód w mieniu powstałych w następstwie nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które nie zostały wyłączone wprost z umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel zatem nie będzie odpowiadał literalnie za wszystkie możliwe ryzyka, jednak nie wskazanie w umowie zamkniętej listy zdarzeń objętych polisą, zapewnia faktycznie najszerszą możliwą na rynku ochronę ubezpieczeniową.

 

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

 

Czym różni się ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” od ubezpieczenia od „ognia i innych zdarzeń losowych”?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej – ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” obejmuje ochroną wszystkie ryzyka, które nie zostały wyłączone w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie „od ognia i innych zdarzeń losowych” natomiast obejmuje ochroną tylko te ryzyka, które zostały wskazane w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie „od ognia i innych zdarzeń losowych” jest drugim stosowanym systemem ubezpieczeń majątku firmy, gdzie ochroną ubezpieczeniową są objęte najczęściej tylko ryzyka tj.:

ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, wichura, grad nawalny, lawina, osunięcie się ziemi, śnieg, dym, zalanie, trzęsienie ziemi, czasami również kolizja czy powódź.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie od wszystkich ryzyk?

Najczęściej na polskim rynku ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk” nie będzie obejmowało ochroną ubezpieczeniową m.in.:

 • ryzyka wojnynacjonalizacji, konfiskaty mienia,
 • szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego,
 • budynków, budowli przeznaczonych do rozbiórki lub/i nie posiadających odbiorów technicznych,
 • budynków w trakcie budowy (dla tego typu ryzyka dedykowane są polisy CAR/EAR),
 • namiotów, hal namiotowych (tutaj jednak często spotykane są odstępstwa),
 • gruntów, nabrzeży, roślinności,
 • pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych (tego typu ryzyko pokrywa bowiem polisa AC samochodu), chyba, że stanowią one np. środek obrotowy (jak ma to miejsce w salonach samochodowych),
 • mienia o charakterze zbytkowym, eksponatów itp.,
 • mienia znajdującego się pod ziemią (dla tego typu ryzyka dedykowane są osobne polisy),
 • programów komputerowych (choć ochroną można objąć m.in. koszty odtworzenia danych),
 • szkód powstałych w wyniku działania energii jądrowej.

 

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

 

Ponadto w większości przypadków spotykane są dodatkowe wyłączenia, które jednak można wykreślić/wykupić poprzez zastosowanie dodatkowych klauzul – tym samym standardowy zakres ALL RISK nie obejmie najczęściej ryzyka:

 • powodzi,
 • katastrofy budowlanej
 • kradzieży
 • dewastacji
 • awarii maszyn,
 • stłuczenia szyb i oszkleń,
 • przepięcia innego niż atmosferyczne.

 

Firma brokerska

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ubezpieczeń firmowych – zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.