Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych, czyli CAR / EAR

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (z ang. CAR / EAR) leży w interesie wszystkich uczestników procesu budowlanego. Dla ścisłości – ubezpieczenie CAR to skrót od Contractors All Risks, natomiast ubezpieczenie EAR to skrót od Erection All Risk.

W zależności od specyfiki danego kontraktu, taką polisę najczęściej zawiera jedna ze stron umowy, natomiast ubezpieczonymi podmiotami są zwyczajowo wszyscy uczestnicy procesu (inwestor, generalny wykonawca, podwykonawcy, inwestorzy zastępczy, bank itp.).

Ideą zawarcia polisy CAR / EAR jest objęcie ochroną ubezpieczeniową całego procesu budowy, czy montażu – od samego początku (np. budowy fundamentów), aż do momentu finalnego odbioru prac, czy ewentualnych testów (zwyczajowo również do okresu ochrony zalicza się okres konserwacji / gwarancji).

 

Ubezpieczenie budowy

Ubezpieczenie budowy jest zawierane w systemie ALL RISK, tym samym polisa zapewnia ochronę na wszelkie nienazwane zdarzenia mające charakter nagły i niespodziewany, które nie zostały wprost wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej (o zakresie ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk” więcej pisaliśmy tutaj).

W standardowym zakresie ubezpieczenia znajdziemy również kradzież z włamaniem, należy mieć jednak świadomość konieczności odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy (najczęściej ogrodzeniem, kamerami, stałym dozorem ochrony) – kradzież z budowy bez śladów włamania będzie trudna lub niemożliwa do ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia CAR / EAR

Co do zasady, zakres ubezpieczenia placu budowy może składać się nawet z trzech części, zwanych sekcjami:

 • Sekcja 1 – dotycząca ubezpieczenia mienia (jak w powyższym akapicie),
 • Sekcja 2 – dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (mowa o zakresie ubezpieczenia analogicznym jak w przypadku rocznych, ogólnych polis OC firmy),
 • Sekcja 3 – dotycząca strat finansowych w wyniku szkody materialnej w okresie budowy (zwana również ubezpieczeniem utraty spodziewanego zysku przez inwestora).

Taka konstrukcja pozwala na kompleksowe ubezpieczenie robót budowlanych realizowanych w ramach danego kontraktu – zabezpieczone jest bowiem zarówno mienie (m.in. roboty, materiały, maszyny, mienie istniejące), jak i kwestia odpowiedzialności cywilnej wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację danego przedsięwzięcia oraz, w przypadku wykupienia sekcji 3, utracony spodziewany zysk inwestora.

Ważne – sekcja 1 może być ubezpieczona samodzielnie, natomiast sekcja 2 i 3 tylko razem z 1.

 

Sumy ubezpieczenia placu budowy

Sumy ubezpieczenia na polisach budowlanych / montażowych są ustalone w oparciu o:

 • wartość zakontraktowanych robót,
 • wartość mienia otaczającego obszar robót,
 • wartość maszyn, urządzeń, materiałów znajdujących się na placu budowy,
 • spodziewany zysk inwestora po terminowym oddaniu robót.

Jak łatwo się domyślić suma ubezpieczenia będzie tym wyższa, im więcej ubezpieczonych podmiotów obejmie polisa. Kluczowe przy prawidłowym szacowaniu sumy ubezpieczenia jest odpowiednie skalkulowanie wszystkich składowych elementów dla każdego uczestnika przedsięwzięcia (sumując wartości poszczególnych prac, materiałów, ew. maszyn itd.).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniach CAR / EAR

Ochronę ubezpieczeniową polis CAR / EAR można rozszerzyć m.in. o odpowiedzialność z tytułu:

 • ryzyka strajków, rozruchów,
 • odpowiedzialności za zobowiązania wzajemne,
 • ochrony w okresie testów maszyn/urządzeń,
 • usunięcia usterek w okresie gwarancji/konserwacji,
 • wynagrodzenia rzeczoznawców/ekspertów po szkodzie,
 • kosztów dodatkowych po szkodzie,
 • ryzyka transportu (CASCO),
 • ryzyka z tytułu błędów projektanta,
 • ryzyka z tytułu składowania mienia poza placem budowy,
 • ryzyka z tytułu szkód seryjnych,

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dedykowane klauzule dla prac związanych z tunelami, mostami, drogami etc.

 

Rodzaje umów zawieranych z ubezpieczycielami

Na polskim rynku funkcjonuje kilka rozwiązań dotyczących konstrukcji polis CAR / EAR – są to:

 • polisy jednostkowe – obejmujące tylko dany kontrakt,
 • polisy obrotowe – obejmujące wszystkie kontrakty w okresie ubezpieczenia (najczęściej 12 miesięcy) bez konieczności ich zgłaszania,
 • polisy obrotowe tzw. open cover – obejmujące wszystkie zgłoszone w okresie ubezpieczenia kontrakty na ustalonych z góry warunkach i stawkach ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych – podsumowanie

Prawidłowo dobrane ubezpieczenie CAR / EAR daje realne poczucie bezpieczeństwa, obejmując ochroną ubezpieczeniową wiele ryzyk, które statystycznie mogą mieć miejsce na placach budowy. Rolą brokera ubezpieczeniowego będzie analiza przedmiotu umowy, dopasowanie programu ubezpieczenia, zebranie i negocjacje z TU w przedmiocie złożonych ofert, rekomendacja najlepszego rozwiązania oraz obsługa klienta w procesie likwidacji szkody, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zawarcie umowy ubezpieczenia kontraktu budowlanego/ inwestycji wymaga zaangażowania doświadczonego pośrednika ubezpieczeniowego, który pomoże nie tylko z  zawarciem umowy ubezpieczenia CAR / EAR, ale również z zawarciem korzystnej gwarancji ubezpieczeniowej czy ubezpieczeniem maszyn budowlanych.

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy Katowice

Masz dodatkowe pytania związane z tym tematem?

Poszukujesz ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlanych czy montażowych?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.