Ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
ubezpieczenie firmy

UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH

 

Jak dobrze ubezpieczyć maszyny budowlane?

Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim firm z branży budowlanej. Naturalną konsekwencją posiadania wartościowych maszyn budowlanych jest chęć ich zabezpieczenia w jak najlepszy sposób. Jednym ze sposobów jest oczywiście ubezpieczenie maszyn budowlanych. Praca maszyn na placu budowy, ale i ich transport, remonty, przechowywanie generują ryzyka, które są możliwe do ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM)

Zakres ubezpieczenia standardowo na polskim rynku oparty jest o system ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, zapewniając tym samym szeroką ochronę ubezpieczeniową w standardzie. Tak jak pisaliśmy już wielokrotnie – system ALL RISK nie nazywa wprost szkód objętych ochroną ubezpieczeniową pokrywając szkody z przyczyn nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego oraz takich, które nie zostały wprost z ochrony wyłączone.

 

Jakie przykładowe szkody pokryje zatem standardowe ubezpieczenie CPM?

 • wypadek maszyny budowlanej,
 • kradzież z włamaniem / rabunek,
 • zatopienie / zalanie / podmycie maszyny budowlanej,
 • uszkodzenie w skutek działania wiatru, gradu, uderzenia pioruna, osunięcia się ziemi,
 • zniszczenie / dewastacja przez osoby trzecie,
 • błąd w obsłudze maszyny popełniony przez operatora.

 

Łatwo wywnioskować, że zakres ubezpieczenia maszyn budowlanych jest szerszy niż zakres ubezpieczenia dedykowanego maszynom (MB) od uszkodzeń „pod dachem” – w standardzie bowiem zapewnia pokrycie ryzyk „ogniowych”, wyłączonych z ochrony w przypadku polis MB.

 

Ubezpieczenie maszyn budowlanych można rozszerzyć o dodatkowe klauzule tj. m.in.:

 • ubezpieczenie maszyn w transporcie,
 • ubezpieczenie przemieszczania się maszyn poza terenem budowy,
 • ubezpieczenie maszyn poza terenem Polski,
 • ubezpieczenie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • ubezpieczenie kosztów pracy w godzinach nadliczbowych w związku z uszkodzeniem maszyny budowlanej,
 • ubezpieczenie kosztów frachtu lotniczego,
 • ubezpieczenie maszyn wiertniczych,
 • ubezpieczenie maszyn pracujących pod ziemią,
 • ubezpieczenie maszyn pracujących na sprzęcie pływającym.

 

ubezpieczenie maszyn budowlanychUBEZPIECZENIE CPM

 

Wykaz maszyn do ubezpieczenia CPM

Tak jak w przypadku każdego ubezpieczenia majątkowego pomocne w dobrym ubezpieczeniu maszyn będzie stworzenie wykazu sprzętu do objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Wykaz maszyn budowlanych powinien zawierać dane tj.:

 • numer maszyny (identyfikacyjny, inwentarzowy, rejestracyjny),
 • typ, model maszyny,
 • rok produkcji,
 • sumę ubezpieczenia i wartość maszyny,
 • informację o ew. cesjach na leasingodawców itp.

 

Suma ubezpieczenia w polisie CPM

Suma ubezpieczenia maszyn budowlanych może być określona jako:

 • wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom wymiany uszkodzonej / zniszczonej / ukradzionej maszyny na nową taką samą lub o najbardziej zbliżonych parametrach, powiększona o ew. koszty montażu, transportu, cła itp.,
 • wartość księgowa brutto – księgowa wartość początkowa danej maszyny uwzględniająca ew. przeszacowania,
 • wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa pomniejszona o zużycie techniczne maszyny budowlanej.

Na etapie konstruowania programu ubezpieczenia warto zdecydować, jakie sumy ubezpieczenia będą korzystniejsze w konkretnym przypadku (zarówno danej firmy, jak i danej maszyny). Rzadko udaje się wynegocjować (co nie znaczy, że nie jest to niemożliwe) sumę ubezpieczenia maszyn budowlanych na tzw. pierwsze ryzyko.

 

Kwota odszkodowania będzie wyliczana co do zasady wg następujących zasad:

 • po szkodzie częściowej – odszkodowanie pokryje koszty naprawy mienia do stanu z przed szkody, z uwzględnieniem ew. kosztów montażu, transportu jeśli zostały ujęte w sumie ubezpieczenia (co istotne: odszkodowanie nie będzie wyższe niż wartość rzeczywista maszyny),
 • po szkodzie całkowitej – odszkodowanie pokryje wartość rzeczywistą maszyny, z uwzględnieniem ew. kosztów montażu, transportu jeśli zostały ujęte w sumie ubezpieczenia.

 

„Pułapki” w ubezpieczeniach CPM

Kupując ubezpieczenie maszyn budowlanych należy również przestudiować (lub wynająć do tego pośrednika) Ogólne Warunki Ubezpieczenia – jak w przypadku każdej polisy tutaj również znajdziemy wyłączeniapolisa CPM nie obejmie ochroną m.in.: narzędzi wymiennych, części ulegających szybkiemu zużyciu, materiałów eksploatacyjnych, szkód wynikających z naturalnego zużycia itd.

 

Porównując oferty ubezpieczenia CPM należy zwracać również uwagę na wysokość zastosowanych franszyz redukcyjnych (tj. udziałów własnych w szkodzie po stronie klienta). Praktyką rynkową jest stosowanie zdecydowanie wyższych udziałów w szkodzie (tak jak w przypadku polis MB tj. maszyn od uszkodzeń) właśnie w polisach CPM, aniżeli w polisach na mienie od wszystkich ryzyk. Standardem są udziały własne w szkodzie na poziomie 10% min. 5.000 zł. Tym samym dobry wykaz do ubezpieczenia może wyjustować, których maszyn budowlanych nie warto ubezpieczać.

 

Ubezpieczenie maszyn budowlanych – kalkulacja

Na cenę polisy CPM wpływa wiele elementów takich jak m.in.: rodzaj maszyn, ilość ubezpieczanych maszyn na jednej polisie, zastosowane działania prewencyjne, udziały w szkodzie, sumy ubezpieczenia pojedynczych maszyn, rozszerzenia zastosowane w polisie czy kompleksowe negocjacje z całością programu ubezpieczenia Twojej firmy.

 

ubezpieczenie maszyn budowlanych

 

Ubezpieczenie maszyn budowlanych przez brokera

Brokerzy Śląscy chętnie pomogą dobrać właściwy zakres ubezpieczenia maszyn pracujących na placu budowy. Służymy również poradą w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym tematem lub innymi ubezpieczeniami firmowymi. Jesteśmy do Państwa dyspozycji na bezpłatnych konsultacjach.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.