Ubezpieczenie mienia pod ziemią – ubezpieczenia branży górniczej

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
ubezpieczenie kombajnu górniczego

Ubezpieczenie mienia pod ziemią, czyli ubezpieczenia dla branży górniczej

Jedną z naszych specjalizacji są kompleksowe programy ubezpieczenia dla firm z branży górniczej (o czym świadczą nasze referencje). O ile praktycznie wszystkie podmioty w tym sektorze gospodarki poszukują ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, o tyle ubezpieczenie mienia użytkowanego pod ziemią dotyczy dużo mniejszej grupy firm.

 

Możliwe zakresy ochrony ubezpieczeniowej

W przypadku mienia użytkowanego pod ziemią najczęściej spotykany jest ograniczony do ryzyk nazwanych zakres ochrony ubezpieczeniowej. Rzadko i tylko dla niektórych kategorii mienia udaje się wynegocjować zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

 

Zakres ubezpieczenia od ryzyk nazwanych (tzw. ryzyk górniczych)

Zakres ubezpieczenia od ryzyk nazwanych pod ziemią, różni się od zakres ubezpieczenia od ryzyk nazwanych powszechnie stosowanego do ubezpieczania mienia na powierzchni.

Ubezpieczenie od „ognia i innych zdarzeń losowych” mienia na powierzchni obejmuje zwyczajowo wszystkie szkody spowodowane przez zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia ryzyka – standardowo będą to m.in.: ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, wichura, grad nawalny, lawina, osunięcie się ziemi, śnieg, dym, zalanie, trzęsienie ziemi, czasami również kolizja czy powódź.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych dla mienia pod ziemią obejmuje zwyczajowo ryzyka:

 • pożaru podziemnego,
 • wybuchu,
 • tąpnięcia,
 • wyrzutu gazu i skał,
 • wylewu wód podziemnych.

Polisę od tzw. ryzyk górniczych można najczęściej rozszerzyć o klauzule:

 • kosztów akcji ratowniczej,
 • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
 • klauzulę casco (mienie w transporcie),
 • klauzulę ubezpieczenia mienia w trakcie prac serwisowych.

Od ryzyk nazwanych pod ziemią ubezpiecza się ładowarki, kombajny górnicze, urządzenia chłodnicze, sprężarki itp. Powszechne dla tego typu polis są relatywnie wysokie udziały w szkodzie po stronie klienta, tym samym ubezpieczane są bardziej wartościowe/kluczowe sprzęty.

 

Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Zakres ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dla sprzętu użytkowanego pod ziemią jest możliwy do wynegocjowania najczęściej w przypadku sprzętu elektronicznego, pomiarowego czy badawczego. Do tej pory takowe polisy negocjowane przez Brokerów Śląskich zapewniają klientom identyczny zakres ochrony jak ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na powierzchni.

Najczęściej jedyną różnicą jest wyższy udział w szkodzie po stronie klienta, jeśli mienie zostanie uszkodzone pod ziemią. Czasami również ubezpieczyciele stosują górny limit odpowiedzialności dla pojedynczej szkody pod ziemią.

Szerszy zakres ochrony to również wyższe stawki za ubezpieczenie, nie mniej jednak jeśli jest na to budżet, warto negocjować ubezpieczenie na warunkach ALL RISK.

 

Ocena ryzyka przez ubezpieczyciela

Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku mienia podziemnego oceniają możliwość ubezpieczenia firmy z branży górniczej i kalkulują składkę w oparciu o informacje na temat:

 • sumy ubezpieczenia (czy wartość odtworzeniowa/księgowa/rzeczywista, czy suma zawiera koszty transportu, montażu, podatku),
 • szczegółowej oceny wyrobiska (m.in. występowanie uskoków, kategoria zagrożenia metanowego, stopień zagrożenia tąpaniami, klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, stopień zagrożenia wodnego, stopień zagrożenia wyrzutem gazu i skał, struktura wyrobiska, długość i nachylenie wyrobiska, system pracy, temperatura górotworu, średni dobowy postęp),
 • historii szkodowej klienta,
 • historii szkodowej w miejscu ubezpieczenia (danym wyrobisku),
 • średniego kosztu drążenia wyrobisk.

ubezpieczenie mienia pod ziemią 

 

Polisa generalna czy jednostkowa?

Warto wiedzieć, że w przypadku ubezpieczenia mienia podziemnego można negocjować umowę generalną tak jak w przypadku floty samochodowej. Zasadność takiej umowy należy ocenić przez ilość posiadanego mienia pod ziemią – jeśli mamy do czynienia z kilkoma wyrobiskami i chociaż kilkunastoma sprzętami umowa generalna pozwoli na sprawniejsze wystawianie polis.

W przypadku umów generalnych wielokrotnie osiągaliśmy korzyści zakresowe i cenowe dla naszych klientów, wtedy kiedy obok polis na mienie, program ubezpieczenia zawierał również ubezpieczenie OC firmy (większy potencjał składki = lepsze negocjacje z ubezpieczycielem).

Klienci, którzy posiadają natomiast pojedyncze mienie na terenie jednej, dwóch kopalni mogą rozważyć negocjacje pojedynczych polis, każdorazowo przeprowadzając konkurs ofert wśród ubezpieczycieli.

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Dekarbonizacja branży finansowej staje się faktem – wielu ubezpieczycieli dzisiaj odwraca się od ubezpieczeń w branży górniczej, tym samym potrzebujesz solidnego i doświadczonego partnera!

Poszukujesz ubezpieczenia mienia pod ziemią, na terenie kopalni?

Chcesz przeanalizować z nami posiadany program ubezpieczenia?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.