Wojna a ubezpieczenie

wojna a ubezpieczenie

Wojna a ubezpieczenie

„Wojna a ubezpieczenie”? Czy ryzyko wystąpienia wojny jest ryzykiem możliwym do ubezpieczenia na polskim rynku? Czy może sam fakt wystąpienia wojny na terenie danego Państwa determinuje brak ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiemy na to pytanie analizując konkretne zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wybranych ubezpieczycieli. Nie sposób przeanalizować warunków wszystkich towarzystw znajdujących się na polskim rynku, natomiast wskażemy czytelnikom na jakie punkty OWU należy zwrócić uwagę oraz jak je interpretować.

 

Ubezpieczenie na życie, a wojna

Niestety w wyniku działań wojennych wielu ludzi traci swoje zdrowie oraz życie. Być może część z nas zastanawia się dzisiaj, czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania po tego typu zdarzeniach.

W przypadku ubezpieczenia grupowego w PZU ŻYCIE typ P PLUS śmierć w wyniku działań wojennych jest wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej:

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Analogiczne wyłączenie znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia grupowego WARTA ŻYCIE Ekstrabiznes:

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Podobne stanowisko w przypadku zgonu w wyniku wojny / działań wojennych prezentuje STU ERGO HESTIA ŻYCIE (ubezpieczenie grupowe Hestia Rodzina):

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Nieco odmienne zapisy można jednak znaleźć w OWU kilku mniejszych ubezpieczycieli. Bardzo liberalne zapisy proponuje w swoich OWU (ubezpieczenie indywidualne Komfort Życia) Prudential:

broker ubezpieczeniowy śląsk

Tym samym można wywnioskować, że polisa Prudential zadziała np. w przypadku śmierci cywila w wyniku inwazji wojennej (czego nie można powiedzieć o kilku powyższych przykładach!).

 

Ewentualnego odszkodowania można się spodziewać również z UNUM Życie (ubezpieczenie indywidualne Na Całe Życie) – także w przypadku tego ubezpieczyciela wyłączony jest świadomy i czynny udział w działaniach wojennych:

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

 

Ubezpieczenie majątku, a wojna

W przypadku wystąpienia wojny może ucierpieć nasze zdrowie, życie, ale i nasz majątek prywatny, czy firmowy. Niestety wojna, działania wojenne, stan wojenny są jednym z generalnych i najważniejszych wyłączeń, które pojawiają się we wszystkich OWU na rynku.

Poniżej fragment OWU PZU Doradca (ubezpieczenie dla firmy):

 

Analogiczne wyłączenie pojawia się również w warunkach ubezpieczenia majątku firmowego WARTY:

 

… i bez zaskoczenia – podobne zapisy znajdują się w OWU HESTII:

Analogiczne wyłączenia jak w przypadku ubezpieczeń firmowych, znajdziemy również analizując m.in. warunki ubezpieczenia naszych prywatnych domów czy mieszkań.

Co jednak istotne szkody nie będące następstwem wojny / działań wojennych będą objęte ochroną ubezpieczeniową (na wykupionych warunkach) nawet podczas trwania wojny tj. np. uderzenie pioruna czy wichura w trakcie wojny. Tym samym stan wojny nie oznacza całkowitego „wyłączenia” ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, a wojna

Co w sytuacji, w której twoja firma realizuje kontrakt na terenie kraju objętego wojną lub w którym wojna wybuchła w trakcie trwania prac? Tutaj też kluczowe będzie to czy szkoda z OC firmy powstała w następstwie działań wojennych.

W OWU PZU, WARTY czy HESTII (OC działalności dla klienta korporacyjnego) znajdziemy bowiem podobne jak w przypadku ubezpieczeń majątkowych wyłączenia:

O ile zatem roszczenie z polisy OC działalności nie będzie związane z działaniami wojennym, a będzie np. błędem podczas wykonywania usługi, będzie ono co do zasady pokryte ochroną ubezpieczeniową. Tak jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń, sam fakt wykonywania działalności na terenie objętym wojną nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, a wojna

Jeśli ubezpieczasz pracowników w zagranicznej delegacji od ewentualnych kosztów leczenia wypadków / chorób za granicą, warto wiedzieć, kiedy w przypadku wojny / działań wojennych polisa może (lub nie) zostać uruchomiona.

Podobnie jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń ryzyka wojenna są co do zasady wyłączone z ochrony, ale część ubezpieczycieli pozostawia ograniczony lub czasowy zakres ochrony – poniżej kilka przykładów:

 

Wycinek OWU PZU Wojażer:

Wycinek OWU UNIQA Multitravel:

Wycinek OWU ERGO HESTIA Podróże:

 

Jak widać na powyższych przykładach – trudne (lub niemożliwe) może się okazać ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na wyjazd do kraju już objętego wojną (choć PZU dopuszcza takie rozszerzenie ochrony za specjalną zgodą). Natomiast jeśli my / nasi pracownicy znajdziemy się w kraju, w którym wybuchła wojna dopiero w trakcie naszego pobytu, najczęściej jeszcze przez 5-7 dni możemy liczyć na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia z wykupionej przed wyjazdem polisy.

 

Ubezpieczenie samochodu, a wojna

W przypadku ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego ustawodawca (jest to bowiem obowiązkowe ubezpieczenie) nie przewidział żadnych wyłączeń związanych z wojną czy działaniami wojennym:

W przypadku ryzyka Auto Casco natomiast spotykane są podobne wyłączenia odpowiedzialności jak w przypadku opisanych w powyższych przykładach ubezpieczeń majątkowych:

Wycinek OWU PZU AC:

Wycinek OWU ERGO HESTIA AC:

Wycinek OWU UNIQA AC:

 

Podsumowanie

Wojna implikuje mnóstwo problemów, nie tylko tych łatwo identyfikowalnych jak ludzka krzywda czy zniszczenia mienia, ale również problemów związanych z interpretacją warunków ubezpieczenia. 

Chcesz z nami przeanalizować posiadane polisy firmowe?

Szukasz najbardziej szczelnych warunków ubezpieczenia na rynku?

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.