Bezpieczeństwo w firmie – lista zagadnień

Ten post przeczytasz w: 9 minuty
broker ubezpieczeniowy śląsk

BEZPIECZEŃSTWO W FIRMIE

Bezpieczeństwo w firmie prowadzonej przez każdego naszego klienta jest dla nas priorytetem. Naszą intencją jest bowiem zawarcie działających polis ubezpieczeniowych, zapewniających realne, a nie tylko iluzoryczne, poczucie bezpieczeństwa.

Jako brokerzy, czy to rozpoczynając współpracę z nowym klientem, czy przy odnowieniu polis ze stałym kontrahentem, analizujemy zagadnienia mające kluczowy wpływ na bezpieczeństwo w danym podmiocie. Absolutnie nie wchodzimy w kompetencje BHP-owca / specjalisty ds. PPOŻ, starając się być doradcą, który wskazuje jakie elementy należy regularnie kontrolować.

W poniższych akapitach opisujemy naszym zdaniem najistotniejsze, wybrane kwestie, na które szczególną uwagę zwracają aktualnie ubezpieczyciele. Jest to listwa uniwersalna (i subiektywna), tym samym część tematów może nie dotyczyć akurat Twojej firmie (warto jednak sprawdzić czy, aby na pewno!).

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

BROKER UBEZPIECZENIOWY ŚLĄSK

 

Zawarcie umowy ubezpieczenia, a przestrzeganie przepisów prawa

Dlaczego jako brokerzy ubezpieczeniowi zwracamy uwagę na tematy pozornie „pozaubezpieczeniowe”? Wydaje się bowiem, że wykupienie dobrego programu ubezpieczeniowego to jedno, a przestrzeganie przepisów prawa to już zupełnie oddzielne zagadnienie. Poniżej pokazujemy jak oba te tematy łączą się w logiczną całość.

Jeden z wiodących na polskim rynku ubezpieczycieli w swoich ogólnych warunkach wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

„powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar”

Dodatkowo ten sam ubezpieczyciel podkreśla, iż:

Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony mienia, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej, szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych, ochrony środowiska, norm dotyczących budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.”

Tego typu zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są standardem! Nie jest to tylko ograniczenie jednego z największych ubezpieczycieli, ale zwyczajowo stosowany przez cały rynek bezpiecznik – „Ty kliencie przestrzegasz przepisów, my ubezpieczamy Twój biznes”.

 

Odbiór techniczny budynku

Obiór techniczny budynku jest konieczny, aby został on uznany za nadający się do użytkowania zgodnie z przepisami. Tym samym budynki przed odbiorem powinny być ubezpieczane jako budynki w budowie.

Sam odbiór techniczny oraz spełnienie wymagań z kolejnych akapitów mogą okazać się niewystarczające, aby dana nieruchomość była możliwa do ubezpieczenia. Często pytacie nas „Dlaczego większość towarzystw zamiast oferty złożyło odmowę?”, „W czym jest problem skoro budynek został odebrany?”. Ubezpieczyciele podchodzą bardziej rygorystycznie do oceny ryzyka aniżeli same przepisy budowlane, PPOŻ itp. (i na wolnym rynku mają do tego prawo). Więcej informacji na ten temat znajduje się w akapitach poniżej („Budynki z płyty warstwowej, a ubezpieczenie” oraz „Klienci z tzw. trudnych branż, a ubezpieczenie„).

 

Książka Obiektu Budowlanego

Zasady prowadzenia KOB regulują przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

KOB jest dokumentem, w który często ubezpieczyciele chcą mieć wgląd jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz tym, do którego na pewno sięgną w przypadku wystąpienia dużych szkód.

Kto ma obowiązek prowadzić książkę obiektu budowlanego zgodnie z przepisami?

„Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.”

Brak KOB jest karany przez inspektorat budowlany, jednak dużo bardziej dotkliwa może okazać się odmowa wypłaty odszkodowania ze względu na brak książki obiektu budowlanego lub jej nieodpowiednie prowadzenie. Nasza rada? Dobry BHP-owiec to podstawa!

 

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Prawo budowlane reguluje również rodzaje kontroli, które powinny być przeprowadzane w budynkach / obiektach budowlanych zarówno raz w roku, jak i raz na pięć lat (i dokumentowane w Książkach Obiektów Budowlanych).

Raz w roku powinniśmy skontrolować m.in. stan:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) –  62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą powinno być również objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

WAŻNE! Konieczna jest realizacja zaleceń inspektorów przeprowadzających przeglądy obiektów budowlanych. Spotkaliśmy już sytuacje, kiedy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania klientowi ze względu na brak realizacji wytycznych po przeglądzie. Przykład? Inżynier podczas przeglądu odnotował w raporcie zły stan techniczny poszycia dachu i zalecił jego naprawę, klient przez kilka miesięcy nic z tym nie zrobił, a kiedy wichura zerwała dach, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Ubezpieczenie firmy

Obowiązek posiadania, prowadzenia i aktualizowania tzw. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego reguluje § 6 Dz.U.2010.109.719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Owej instrukcji nie muszą prowadzić firmy, w których nie występuje strefa zagrożenia wybuchem oraz:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Z punktu widzenia ubezpieczyciela jest to jeden z kluczowych dokumentów, pozwalających ocenić ryzyko ubezpieczenia danej firmy oraz skalkulować odpowiednią składkę. Brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w sytuacji kiedy jest ona wymagana dla danego obiektu oznacza nieprzestrzeganie przepisów prawa – tym  samym można się spodziewać albo odmowy ubezpieczenia danego obiektu do czasu przygotowania instrukcji, albo odmowy wypłaty odszkodowania jeśli instrukcja nie była regularnie aktualizowana.

 

Posiadanie oraz regularne przeglądy gaśnic i hydrantów

Powyższy akt prawny reguluje również to czy Twoja firma musi posiadać gaśnice oraz hydranty zewnętrzne i wewnętrzne oraz jak często powinny one być poddawane przeglądom. To na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku spoczywają obowiązki związane z utrzymaniem owych urządzeń w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Ważniejszym punktami rozporządzenia w tym zakresie będą na pewno:

 • umiejscowienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz gaśnic (wraz z ich oznaczeniem),
 • okresy przeglądów urządzeń przeciwpożarowych,
 • wymogi dotyczące zaworów hydrantów,
 • wymogi dotyczące wydajności hydrantów.

I tak np. przeglądy gaśnic powinny być dokonywane nie rzadziej niż raz w roku, tak samo przeglądy samych hydrantów, natomiast już próby ciśnieniowe węży są koniecznie min. raz na 5 lat.

Analogicznie jak w przypadku braku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – jeśli Twoja firma nie przestrzega przepisów w tym zakresie naraża się na brak potencjalnego odszkodowania.

WAŻNE! Wielokrotnie spotykamy sytuację, w której Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wskazuje, że do ugaszenia ewentualnego pożaru w danej firmie będzie potrzeba np. 40 dm3/s wody, a mimo tego na terenie zakładu znajdują się tylko dwa hydranty o wydajności 10 dm3/s wody każdy – w interesie Twojej firmy jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody gaśniczej!

 

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

§ 17 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów reguluje również obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z budynku – tzw. „próbnej ewakuacji”.

W większości przypadków próbne ewakuacje powinny być przeprowadzana min. raz na 2 lata, choć rozporządzenie przewiduje wyjątki dla obiektów z dużą rotacją osób, nakazując tam próbne ewakuacje min. raz na rok. A jak jest w przypadku Twojej firmy?

 

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Kolejnym kluczowym punktem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest obowiązek dokonywania tzw. oceny zagrożenia wybuchem:

„W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.”

Może się okazać, że nie tylko tak oczywiste firmy jak np. producenci chemii, tworzyw sztucznych będą obowiązani taką ocenę przeprowadzić, ale również… piekarnie (gdyż mąka zmieszana z powietrzem może stanowić mieszankę wybuchową!).

 

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument, jaki w świetle obowiązującego prawa polskiego i europejskiego (dyrektywy ATEX) powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu.

Z dokumentu powinna wynikać, m.in., procedura zabezpieczenia stanowiska pracy i jego bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia – kluczowymi elementami DZPW są zalecenia, które stanowią wyznacznik dalszych działań (o ile są one konieczne).

 

DODATKOWE ZAGADNIENIA

BROKER UBEZPIECZENIOWY KATOWICE

 

Budynki z płyty warstwowej, a ubezpieczenie

broker ubezpieczeniowy śląsk

Obiekty wykonane w konstrukcji lekkiej ze ścianami osłonowymi z rdzeniem z pianki poliuretanowej to bardzo efektywna i optymalna kosztowo forma budowy obiektów wielkokubaturowych. Jednak takie budynki są narażone na trudny do kontroli i dynamiczny rozwój ognia wewnątrz rdzenia palnego. Ponadto w takich obiektach podczas pożaru istnieje potencjalne zagrożenie osłabienia i zawalenia się konstrukcji nośnej obiektu.

Powyższe wnioski potwierdzają nasze doświadczenia – wielokrotnie ubezpieczyciele odmawiają ubezpieczenia obiektów z płyty warstwowej, jeśli nie posiadają one ponadnormatywny zabezpieczeń PPOŻ. W zależności od branży, w której funkcjonuje Twoja firma, konieczne może okazać się zamontowanie certyfikowanego systemu detekcji pożaru z centralką powiadamiającą jednostkę monitorowania Straży Pożarnej lub w bardziej rygorystycznym scenariuszu – nawet stałych systemów gaszenia wodą / gazem.

Niezależnie od tego czy planujesz wybudować obiekt z elementami z płyty warstwowej, czy już takowy posiadasz, udzielimy Ci konsultacji w temacie zabezpieczeń PPOŻ akceptowalnych przez ubezpieczycieli. 

Jeśli użytkujesz budynki z elementami z płyty warstwowej warto już teraz wdrożyć powszechne zalecenia prewencyjne co do tego typu obiektów:

 • wszelkie instalacje techniczne (np. elektryczne, cieplne itp.) należy mocować do paneli warstwowych lub też przeprowadzać przez nie tylko wtedy, gdy nie można zastosować bezpieczniejszego sposobu ich poprowadzenia,
 • zawsze należy unikać nagrzewania paneli powyżej 80oC przez przechodzące w pobliżu instalacje lub sąsiadujące urządzenia,
 • należy zachować minimalny odstęp 10 metrów pomiędzy ścianą zewnętrzną wykonaną z paneli z palnym rdzeniem izolacyjnym, a zewnętrznym składem jakichkolwiek materiałów palnych (np. palety drewniane, skrzynki, itp.),
 • należy unikać prowadzenia systemów odprowadzających spaliny, systemów wyciągowych itp.
  przez otwory wykonane w panelach – jeśli nie jest to możliwe, to przejście przez panel powinno być uszczelnione materiałem niepalnym do odległości 30cm od ścianki rurociągu i wykończone odpowiednim niepalnym kołnierzem,
 • kable elektryczne przechodzące przez panel należy umieszczać w niepalnych osłonach np. w rurach metalowych,
 • wszelkie miejsca, w których palny rdzeń panelu został odsłonięty, należy niezwłocznie zabezpieczać za pomocą materiałów niepalnych, np. arkuszy metalowych,
 • należy unikać cięcia, wiercenia oraz podobnych prac ingerujących w rdzeń panelu, a jeżeli nie jest to możliwe prace takie powinny być wykonywane za pomocą urządzeń wolnoobrotowych, nie iskrzących i nie wydzielających wysokiej temperatury. Dodatkowo prace takie muszą podlegać kontroli w trakcie i po ich wykonaniu – zgodnie z procedurą prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo,
 • urządzenia elektryczne należy instalować w bezpiecznej odległości od panelu. W przypadku konieczności instalacji urządzenia elektrycznego na panelu, nie należy tego robić bezpośrednio na jego powierzchni, tylko zastosować dodatkowe oddzielnie materiałem niepalnym np. z blachy.

 

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU POWINIENEN POSIADAĆ CERTYFIKAT,
ABY BYŁ AKCEPTOWALNYM PRZEZ UBEZPIECZYCIELI ZABEZPIECZENIEM!

 

Klienci z tzw. trudnych branż, a ubezpieczenie

Tak jak w przypadku budynków z płyty warstwowej, tak i w przypadku klientów z tzw. trudnych branż, możemy się spotkać z wieloma odmowami ubezpieczenia ze strony rynku – poniżej lista kłopotliwych dla ubezpieczycieli firm / branż:

 • szeroko pojęta branża drewniana (producenci mebli, tartaki, przetwórstwo),
 • branża chemiczna (szczególnie chemia palna oraz toksyczna),
 • firmy produkujące elementy z tworzyw sztucznych (lub same tworzywa),
 • branża recyclingowa,
 • firmy świadczące usługi na terenie podziemnych zakładów górniczych,
 • branża papiernicza (szczególnie producenci papieru, opakowań, drukarnie),
 • agencje pracy tymczasowej,
 • firmy certyfikujące wyroby.

Ubezpieczenie tego typu podmiotów oczywiście jest możliwe, trzeba jednak szeroko badać rynek ofert. Jak już napisaliśmy na wstępie, można spodziewać się wielu odmów i nierzadko dodatkowych zaleceń przez objęciem ochroną ubezpieczeniową – w skrajnych przypadkach mogą to być zalecenia kosztowne jak certyfikowany system wykrywania pożaru czy stałe urządzenia gaszenia wodą / gazem.

 

Badania termowizyjne maszyn oraz instalacji elektrycznej

Zdarza się, że ubezpieczyciele zalecają klientom systematyczne przeprowadzanie kontroli stanu technicznego maszyn i instalacji kamerą termowizyjną. Po konsultacjach z inżynierami bezpieczeństwa czy strażakami uznajemy ten punkt za ważny element prewencyjnej polityki pożarowej. Poniżej fragment takiego zalecenia od jednego z ubezpieczycieli:

brokerzy śląscy

 

Stanowiska ładowania wózków widłowych

Stanowiska ładowania wózków widłowych nie rzadko stanowiły źródła poważnych pożarów / wybuchów, na kanwie czego inżynierowie bezpieczeństwa zawsze uznają je za ważny punkt do skontrolowania w firmach. Warto sprawdzić czy w Twojej firmie spełnione są poniższe zalecenia:

PPOŻ

 

Cyberbezpieczeństwo w firmie

broker ubezpieczeniowy katowice

W temacie bezpieczeństwa w firmie należy dzisiaj zauważać już nie tylko te fizyczne, bardziej namacalne problemy opisane powyżej, ale również tzw. cyberbezpieczeństwo.

Jakie kroki poza wykupieniem polisy CYBER warto wykonywać regularnie w Twojej firmie?

 • posiadać i regularnie aktualizować legalne oprogramowanie antywirusowe na wszystkich komputerach w firmie,
 • regularnie tworzyć kopie zapasowe danych w firmie,
 • stosować zabezpieczenia typu firewall,
 • stosować tzw. mocne hasła dostępowe do komputerów, programów itp.,
 • korzystać tylko z legalnego oprogramowania,
 • posiadać i stosować procedury ochrony danych osobowych zgodne z RODO,
 • stworzyć plan ciągłości działania firmy po cyberataku,
 • prowadzić rejestr dostępu osób w firmie do danych wrażliwych.

 

Przydatne linki

https://www.gunb.gov.pl/strona/kontrole-stanu-technicznego-obiektow

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0034&from=EN

https://www.gov.pl/web/kppsp-wieliczka/probna-ewakuacja

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

KLIKNIJ I WYDRUKUJ FORMULARZ DLA BHP-OWCA!

 

KONTAKT broker ubezpieczeniowy

Mamy świadomość, że otworzyliśmy właśnie puszkę Pandory – prowadząc biznes w Polsce łatwo utonąć w gąszczu przepisów, których ciągle przybywa. Nieznajomość prawa jednak nie chroni przed konsekwencjami jego nieprzestrzegania. O ile kilkusetzłotowy mandat od inspektora budowlanego może nie być dotkliwy, o tyle brak wypłaty odszkodowania np. po pożarze hali produkcyjnej będzie po prostu katastrofą.

Idealnie, aby Twoja firma miała kontakt z biegłym prawnikiem, dobrym BHP-owce oraz kompetentnym brokerem… a to ostatnie możesz załatwić już teraz!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.