Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Tego rodzaju mienie (tj. elektronikę, sprzęt medyczny, pomiarowy) można objąć ochroną ubezpieczeniową zarówno w ramach „ogólnych” polis majątkowych (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), czyli na jednej polisie razem z budynkami, budowlami, wyposażeniem, środkami obrotowymi itd., jak i  w ramach dedykowanego produktu jakim jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

Dedykowana polisa czy doubezpieczenie z pozostałym majątkiem?

Zasadniczą różnicą między tymi dwoma sposobami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będzie zakres ochrony – dużo szerszy w przypadku dedykowanego ubezpieczenia oraz węższy w przypadku ogólnej polisy majątkowej. Są jednak dwie strony medalu – szerszy zakres ubezpieczenia to również wyższa stawka za ubezpieczenia (kilkukrotnie wyższa).

Ubezpieczając sprzęt elektroniczny w ramach ogólnej polisy majątkowej, nawet wybierając zakres „od wszystkich ryzyk” najczęściej sprzęt elektroniczny zostanie objęty ochroną tylko od ryzyk nazwanych w polisie (tak stanowią warunki ubezpieczenia wiodących towarzystw na polskim rynku). Co więcej, ryzyka takie jak kradzież, dewastacja, przepięcia będą limitowane i  możliwe do ubezpieczenia tylko po wykupieniu odpowiedniej klauzuli.

 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach dedykowanego ubezpieczenia od wszystkich ryzyk zapewnia dużo bardziej kompleksową ochronę. Standardowo do pełnych sum ubezpieczone są nie tylko ryzyka nazwane (m.in. ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu lub lodu, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza), ale również wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależnego od ubezpieczonego zdarzenia (nie wyłączone wprost z ochrony ubezpieczeniowej). Tym samym łatwo wywnioskować, że nie tylko kradzież, dewastacja, przepięcia będą ubezpieczone do pełnych sumy (zwyczajowo), ale również szkody spowodowane np. przez działania człowieka (błędy w obsłudze, niedbalstwo), działanie zwierząt, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe.

W ramach dedykowanego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ochroną można objąć również nośniki danych (płyty, pendrive, dyski zewnętrzne) czy koszty odtworzenia danych/programów na ubezpieczonych urządzeniach.

 

Wiek sprzętu elektronicznego, a ubezpieczenie

Przygotowując wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia warto przeanalizować datę produkcji/okres eksploatacji danego składnika majątku. Najczęściej bowiem sprzęt do 6-8 lat można ubezpieczyć na wartość odtworzeniową lub księgową brutto, natomiast sprzęt starszy zwyczajowo automatycznie będzie ubezpieczony na wartość rzeczywistą (która dla starszego niż 6-8 lat sprzętu elektronicznego może wynieść 10-20% jego pierwotnej wartości) – poniżej przykład z OWU jednego z ubezpieczycieli:

Dobrą praktyką rynkową jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do 6-8 lat na warunkach dedykowanego ubezpieczenia, natomiast ubezpieczenie sprzętu starszego albo w ramach ogólnej polisy majątkowej albo wykluczenie go z ochrony ubezpieczeniowej (zważywszy na jego niską wartość użyteczną).

 

Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia

Jak wspomnieliśmy powyżej, stworzenie wykazu sprzętu elektronicznego w firmie do ubezpieczenia pozwoli na spojrzenie, co faktycznie powinno zostać ubezpieczone, a co niekoniecznie. Ma to znaczenie jednak nie tylko ze względu na wieku sprzętu, ale również ze względu na jego wartość.

Problematykę udziału własnego w szkodzie opisywaliśmy już w artykułach na temat ubezpieczenia OC firmy oraz ubezpieczenia mienia firmowego, w przypadku sprzętu elektronicznego ten punkt jest równie ważny – jaki sens ma bowiem ubezpieczanie sprzętu o wartości np. 700 zł, kiedy w polisie zastosowanie ma udział w szkodzie po stronie klienta na poziomie najczęściej 500 zł? Potencjalne odszkodowanie przy szkodzie całkowitej wyniesie bowiem 200 zł, a czas poświęcony na likwidację szkody będzie taki sam jak w przypadku większej szkody.

Oczywiście w przypadku np. iPhone’a o wartości 5000 zł, którego naprawa po zalaniu (np. kawą) zwyczajowo kosztuje 2000-3000 zł udział w szkodzie 500 zł po stronie klienta będzie mniej odczuwalny.

Dodatkowo warto (o ile „siła składki” na to pozwala) negocjować jak najniższy udział w szkodach w sprzęcie elektronicznym spowodowanych jego upadkiem. Dlaczego? Standardową praktyką rynkową jest procentowo-kwotowy udział w szkodach spowodowanych upadkiem sprzętu elektronicznego, najczęściej wynosi on 15% min. 500 zł. Dla przytoczonego już wcześniej nowego iPhone’a naprawa ekranu po upadku to koszt ok 1500 zł, jednak 15% udział w szkodzie (czyli 750 zł), pozwoli na pokrycie z odszkodowania tylko połowy kosztów naprawy. Gdyby jednak udało się wynegocjować kwotowy udział w szkodzie 300 lub 500 zł odszkodowanie będzie wyższe.

 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Klasyfikacja sprzętu elektronicznego jako stacjonarny lub przenośny

Wykaz sprzętu elektronicznego powinien również uwzględniać charakterystykę danego sprzętu – czy jest on użytkowany stacjonarnie, czy jest on przenoszony między wieloma lokalizacjami, czy np. na stałe zamontowany na pojeździe lub pod ziemią.

Klasyfikacja sprzętu może mieć kluczowe znaczenie podczas likwidacji szkody. Co więcej, może się okazać, że konieczne do zastosowania w umowie ubezpieczenia będą np. klauzule terytorialne rozszerzające zakres ubezpieczenia na Cały Świat (m.in. w przypadku użytkowania telefonów, laptopów, czy sprzętu pomiarowego podczas podróży służbowych).

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego czy zamontowanego na pojeździe będzie droższe aniżeli ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego. Ubezpieczyciele dostrzegają większe ryzyko uszkodzenia sprzętów przenośnych, aniżeli stacjonarnych (i rzeczywiście potwierdzają to doświadczenia szkodowe naszych klientów). Najczęściej występującymi szkodami związanymi ze sprzętem elektronicznym są: upadek telefonów/laptopów, zalanie sprzętu podczas podróży służbowej, kradzież sprzętu z bagażnika samochodu – i o ile takowy sprzęt jest ubezpieczony jako przenośny, wypłata odszkodowania jest raczej bezproblemowa.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przez brokera

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, aby jak najlepiej chronić wartościowy dla firmy sprzęt. Jako brokerzy znajdziemy dla Twojej firmy najkorzystniejsze ubezpieczenie sprzętu elektronicznego!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.