Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego można uzyskać w ramach ogólnej polisy majątkowej, tj. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, jak i poprzez dedykowane ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

Różnice w sposobie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Możliwe jest zatem ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dedykowaną polisą lub w ramach polisy z pozostałym majątkiem firmowym. Dedykowana polisa oferuje dużo szerszy zakres ochrony, jednak wiąże się to z kilkukrotnie wyższą stawką niż w przypadku zabezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach ogólnej polisy majątkowej. Zakres ten jest znacznie szerszy nawet w przypadku, gdy polisa majątkowa jest ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, ponieważ najczęściej w tym przypadku sprzęt elektroniczny zostanie objęty ochroną tylko od ryzyk nazwanych w polisie (w taki sposób regulująć to Ogólne Warunki Ubezpieczenia czołowych towarzystw na polskim rynku), a zabezpieczenie przed dewastacją, przepięciem czy kradzieżą jest limitowane i możliwe tylko po wykupieniu odpowiedniej klauzuli.

 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

W ramach dedykowanego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zakres ochrony obejmuje standardowo do pełnych sum szkody spowodowane przez:

 • ogień,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozja,
 • upadek statku powietrznego,
 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi,
 • lawiny,
 • napór śniegu lub lodu,
 • upadek drzew, budynków lub budowli,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • dym,
 • sadza

Ponadto w zakres ochrony wchodzą wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od ubezpieczonego zdarzenia (nie wyłączone wprost z ochrony ubezpieczeniowej), tak jak między innymi:

 • kradzież,
 • dewastacja,
 • przepięcia,
 • szkody spowodowane np. przez działania człowieka (błędy w obsłudze, niedbalstwo),
 • działanie zwierząt,
 • błędy konstrukcyjne,
 • wady materiałowe,
 • koszty odtworzenia danych/programów na ubezpieczonych urządzeniach (możliwe jest ubezpieczenie nośników danych).

 

Czy wiek sprzętu elektronicznego ma znaczenie przy ubezpieczaniu?

Zdecydowanie tak – na wykazie sprzętu elektronicznego należy uwzględnić jego datę produkcji/ okres eksploatacji, ponieważ wiek danego urządzenia wpływa na jaką wartość będzie możliwe jego ubezpieczenie – najczęściej w przypadku do 6-8 lat możliwe jest ubezpieczenie zarówno na wartość księgową jak i odtworzeniową, jednak w przypadku starszego sprzętu ubezpieczony on zostanie na wartość rzeczywistą, która może wynieść 10-20% jego pierwotnej wartości, często stosuje się zatem dedykowaną polisę tylko dla sprzętu, który mieści się w powyższym limicie wiekowym, a sprzęt starszy zawiera w ogólnej polisie majątkowej bądź wyklucza się go z ochrony ubezpieczeniowej.

Poniższy przykład Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jednego z ubezpieczycieli obrazuje zależność ustalania wartości szkody w zależności od wieku urządzenia:

Stworzenie wykazu sprzętu elektronicznego pozwoli określić, uwzględniając jego wiek oraz wartość, który sprzęt powinien być objęty dedykowaną polisą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, który powinien być objęty polisą majątkową, a także który może pozostać bez ochrony ubezpieczeniowej.

 

Udział własny w uszkodzeniu sprzętu elektronicznego

Udział własny w szkodzie jest tematem, który szerzej został opisany w artykule ubezpieczenia OC firmy, jednak w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego również odgrywa istotną rolę. Kluczowym czynnikiem jest tu wartość danego urządzenia objętego ubezpieczeniem, ponieważ najczęściej udział w szkodzie po stronie klienta wynosi 500zł – co w praktyce oznacza, że w przypadku szkody na sprzęcie wartym 700zł, potencjalne odszkodowanie ogranicza się jedynie do 200zł (Klient będzie musiał pokryć ok. 70% wartości urządzenia!). Oczywiście w momencie szkody na np. iPhone wartym 5.000zł, którego naprawa po zalaniu potrafi kosztować 3.000zł udział klienta na poziomie 500zł będzie dużo mniej odczuwalny.

O ile w przypadku drożej wycenianych sprzętów udział własny klienta po szkodzie jest mało odczuwalny, to w przypadku urządzeń, których wartość jest niewiele większa od ustalonej kwoty w udziale własnym – należy rozważyć czy warto je objąć ochroną.

W przypadku szkód spowodowanych upadkiem sprzętu elektronicznego, najczęściej stosowany jest procentowo-kwotowy udział w szkodach, często wynosi 15% min. 500zł. Warto spróbować wynegocjować udział kwotowy w szkodzie 300 lub 500zł, co pozwoliłoby zachować stały i niski udział klienta w szkodzie niezależnie od jej skali. Poniżej przykład:

 

W przypadku przytoczonego już wcześniej nowego iPhone, naprawa ekranu po upadku to koszt ok. 1500zł. Procentowo-kwotowy udział w szkodzie 15% (czyli 750zł), pozwoli na pokrycie z odszkodowania tylko połowy kosztów naprawy. W przypadku kwotowego udziału w szkodzie np. 300zł lub 500zł odszkodowanie będzie wyższe.

 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Klasyfikacja sprzętu elektronicznego jako stacjonarny lub przenośny

Wykaz sprzętu elektronicznego, poza wspominanymi wcześniej wiekiem oraz wartością powinien zawierać charakterystykę danego sprzętu – określenie czy jest on użytkowany stacjonarnie lub czy jest on przenośny (na przykład w przypadku telefonu, który pracownik nosi przy sobie podczas podróży do klientów). Określenie tej cechy może mieć kluczowe znaczenie na etapie likwidacji szkody bądź w przypadku sprzętu przenośnego – może być konieczne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia (np. na cały świat) w przypadku podróży służbowych. Oczywiście ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego (lub zamontowanego na pojeździe) jest droższe niż sprzętu stacjonarnego z racji większego ryzyka wystąpienia szkody.

Najczęściej występujące szkody to m.in.:

 • Upadek sprzętu elektronicznego
 • Zalanie sprzętu elektronicznego
 • Kradzież sprzętu z bagażnika samochodu

Ważna jest zatem prawidłowa klasyfikacja sprzętu elektronicznego na wykazie, ponieważ jeżeli wystąpi szkoda na urządzeniu zakwalifikowanym jako stacjonarne, jednak znajdującym się poza miejscem objętym ochroną – odmowa odszkodowania przez ubezpieczyciela będzie jak najbardziej słuszna.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przez brokera

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem, aby jak najlepiej chronić wartościowy dla firmy sprzęt. Jako brokerzy znajdziemy dla Twojej firmy najkorzystniejsze ubezpieczenie sprzętu elektronicznego!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.