Zarządzanie ryzykiem w firmie produkcyjnej – jak zabezpieczyć się przed stratami?

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
broker ubezpieczeniowy

Kluczowa rola ubezpieczeń

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji i ograniczenia potencjalnych strat. Pomimo starannego planowania, całkowite wyeliminowanie ryzyka szkód czy wypadków jest praktycznie niemożliwe.

Niemniej jednak, możliwe jest ubezpieczenie się przed tymi ryzykami, co w przypadku wystąpienia szkody pozwala szybko powrócić do ponownej produkcji.

 

Ryzyka w środowisku produkcyjnym

Środowiska produkcyjne charakteryzują się złożonymi procesami, które obejmują liczne etapy, od zaopatrzenia po dystrybucję. W tym kontekście, ryzyko może wynikać z różnorodnych czynników. Do ryzyk związanych z produkcją można wskazać m.in.:

 • Wypadki przy pracy – zakres ochrony ubezpieczenia związanego z wypadkami przy pracy może być różny w zależności od zawartego ubezpieczenia:
 1. Ubezpieczenie grupowe na życie – zapewnia świadczenia w przypadku śmierci, uszczerbku na zdrowiu, chorób krytycznych i wypadków. Często obejmuje także ubezpieczenie dla rodzin. Zakres ten można rozszerzyć.
 2. Prywatna opieka medyczna (ubezpieczenie zdrowotne) – zapewnia szybki dostęp do wizyt u lekarzy specjalistów oraz diagnostyki ambulatoryjnej.
 3. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewnia ochronę ubezpieczeniową przed urazami spowodowanymi nieszczęśliwymi wypadkami, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, rehabilitacji bądź nawet zgonu.
 • Awaria maszyn i urządzeń – w przypadku awarii maszyn, produkcja może być utrudniona bądź niemożliwa, prowadząc do strat finansowych i opóźnień w dostawach, aby zabezpieczyć się przed takim scenariuszem należy rozważyć Ubezpieczenie Maszyn od Awarii (Ubezpieczenie MB)
 • Atak hackerski, instalacja złośliwego oprogramowania – polisa ubezpieczeniowa Cyber pokryje ochroną ubezpieczeniową m.in. koszty odzyskania bądź odtworzenia danych, koszty obsługi prawnej oraz koszty zawiadomienia poszkodowanych.
 • Pożary, zdarzenia losowe – w kontekście pożarów i innych zdarzeń losowych (uderzenie pioruna, wybuch czy katastrofa lotnicza), polisa FLEXA może obejmować odszkodowania za straty materialne, koszty odbudowy lub remontu danego obiektu. Warto rozważyć jednak ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, którego zakres jest znacząco szerszy – zabezpiecza tym samym budynki, budowle, stany magazynowe, maszyny, wyposażenie itd.

 

W przedsiębiorstwie produkcyjnym Alpha, które jest położone niedaleko rzeki, wskutek obfitych opadów stan rzeki się podniósł i doszło do zalania części magazynu powodując straty. Mimo że jest to zdarzenie losowe, to nie zawiera się ono w standardowym zakresie ubezpieczenia FLEXA, należałoby rozszerzyć je o odpowiednie klauzule bądź ubezpieczyć mienie od wszystkich ryzyk, by otrzymać odszkodowanie.

 

Pozostałe ubezpieczenia dla firmy produkcyjnej – Kliknij i przeczytaj.

 

Wykrywanie istniejących ryzyk

Niekiedy bywa, że o istniejących błędach dowiemy się dopiero w przypadku wystąpienia szkody, co może przełożyć się na pomniejszone odszkodowanie bądź jego nieotrzymanie. Aby temu zapobiec broker wykonuje następujące zadania:

 • Audyt fizyczny w siedzibie firmy – broker dokumentuje procesy produkcji, zabezpieczenia PPOŻ, sposoby magazynowania oraz świadczy doradztwo dot. bieżącej sytuacji w firmie.
 • Analiza dokumentacji związanej z bezpieczeństwem
 • Analiza dotychczas zawartych polis
 • Analiza specyfiki prowadzonej działalności oraz posiadanego majątku

 

Rola ubezpieczeń w zapewnianiu ciągłości produkcji

Zabezpieczenia przed stratami to nie tylko kwestia finansowa, ale także kluczowy element utrzymania ciągłości produkcji, istotne jest odpowiednie dobranie ubezpieczeń na odpowiednie sumy, aby w momencie wystąpienia szkody, odszkodowanie pomogło ją naprawić i szybko przywróciło normalne funkcjonowanie firmy.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.