Pełnomocnictwo brokerskie

pełnomocnictwo brokerskie

Pełnomocnictwo brokerskie

Wielu klientów brokera ubezpieczeniowego zastanawia się w jakim celu ma podpisać pełnomocnictwo brokerskie i jakie ono ma znacznie dla wykonywania przez niego obowiązków.

Celem wyjaśnienia nurtujących – z punktu widzenia potencjalnego klienta- kwestii w tym zakresie, warto poznać podstawowe regulacje związane z pracą brokera oraz powody dla których udzielenie mu stosownego pełnomocnictwa jest konieczne dla wykonania przez niego pracy, a więc pozyskania najbardziej korzystnej oferty pozwalającej na kompleksowe ubezpieczenie.

 

Podstawa prawna

I tak, aspekty prawne związane z działalnością brokerów ubezpieczeniowych reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.2019.1881 z późn. zm.). Regulacja ta jasno rozdziela działalność agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych.

Jak wynika z art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, klient udziela brokerowi ubezpieczeniowemu, w formie pisemnej, pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w imieniu klienta.

 

Praktyki rynkowe

W obrocie ukształtowała się praktyka polegająca na wymaganiu przez zakład ubezpieczeń od brokera występującego z zapytaniem o możliwość oraz warunki zawarcia określonego rodzaju umowy ubezpieczenia pełnomocnictwa od osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Zapytanie o możliwość oraz warunki zawarcia określonego rodzaju umowy ubezpieczenia, stanowiące zwykle zaproszenie do rokowań dotyczących zawarcia określonej umowy ubezpieczenia, nazywane jest w praktyce „slipem brokerskim”. Pełnomocnictwo uzyskało natomiast nazwę „listu brokerskiego”.

Zwykle zakłady ubezpieczeń nie podejmują i nie prowadzą rozmów z brokerem niemogącym przedstawić pełnomocnictwa. Wprowadzona regulacja jednoznacznie usankcjonowała ukształtowaną już w tym zakresie praktykę. (tak: Fras Mariusz i in., Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Lex 2020).

Wynika z niej, z jednej strony, że obowiązkiem klienta udzielającego zlecenia brokerskiego jest również udzielenie brokerowi pełnomocnictwa, natomiast, z drugiej, obowiązkiem brokera jest przedstawienie tego pełnomocnictwa zakładowi ubezpieczeń przy pierwszej czynności.

Przy czym, podkreślenia wymaga, iż dokładny zakres umocowania brokera zależy od woli mocodawcy i treści udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone brokerowi może być pełnomocnictwem rodzajowym do wykonywania wszystkich albo niektórych czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu klienta, ale może być również pełnomocnictwem do dokonania określonej czynności, np. zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji, każdorazowo pomiędzy brokerem a klientem ustalany jest zakres planowanej współpracy, który później znajduje odzwierciedlenie w treści pełnomocnictwa.

 

Zwyczajowy zakres pełnomocnictwa brokerskiego

W świetle sformułowania art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym czynności dystrybucyjne obejmują również udzielanie przez pośrednika ubezpieczeniowego pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie przyjąć należy, że pełnomocnictwo rodzajowe zwykle będzie upoważniało brokera do zgłaszania roszczeń oraz do czynienia ustaleń z zakładami ubezpieczeń w sprawach dotyczących świadczeń na rzecz klienta.

W praktyce, typowo pełnomocnictwo brokerskie upoważnia do wykonania następujących czynności na rzecz klienta:

1/ przeprowadzenia identyfikacji i oceny potencjalnych ryzyk, w zakresie działalności klienta,

2/ zebranie i analizę dostępnych na rynku wariantów ubezpieczenia,

3/ doradztwo i przeprowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń co do warunków ubezpieczeń oraz wysokości składek,

4/ uzyskanie dostępu do znajdujących się w dyspozycji samego klienta, jak również zakładów ubezpieczeń i instytucji ubezpieczeniowych (przede wszystkim Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) danych dotyczących historii ubezpieczeniowej danego klienta,

5/ tzw. opiekę nad polisą, a więc sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawartych już umów,

6/ wypowiadanie obowiązujących umów ubezpieczenia,

7/ prowadzenie procedury zgłoszenia i likwidacji szkody, prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń co do wysokości świadczeń związanych z konkretnymi roszczeniami.

 

Pełnomocnictwo brokerskie a umowa brokerska

Pełnomocnictwa nie można oczywiście utożsamiać z umową brokerską, gdyż pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną upoważniającą, która skutkuje umocowaniem pełnomocnika do składania oświadczeń woli z bezpośrednim skutkiem w sferze prawnej umocowanego. Z samego faktu udzielenia pełnomocnictwa nie wynika dla pełnomocnika zobowiązanie do działania, nie rodzi ono również żadnych obowiązków dla mocodawcy. Prawa i obowiązki klienta będącego mocodawcą oraz brokera będącego pełnomocnikiem reguluje szczegółowo właśnie umowa brokerska, stanowiąca stosunek podstawowy, a więc stosunek leżący u podstaw udzielenia pełnomocnictwa.

Oczywistą kwestią jest to, iż pełnomocnictwo brokerskie może zostać przez klienta w każdym momencie odwołane – wówczas broker nie może wykonywać czynności na jego rzecz. Fakt ten zabezpiecza obie strony umowy brokerskiej, gdyż pozwala na wykonywanie współpracy w zakresie i czasie, który dla obu stron jest satysfakcjonujący.

 

Kontakt broker ubezpieczeniowy Katowice

Powyższe rozważania doprowadzają do wniosku, iż warto w obsługę ubezpieczeń firmowych zaangażować doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który jako pełnomocnik ma obowiązek poszukiwania najlepszych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią pod nr tel. 514-674-600 lub w ramach poniższego formularzu: