Pełnomocnictwo brokerskie

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
pełnomocnictwo brokerskie

Czym jest pełnomocnictwo brokerskie?

Wielu klientów brokera ubezpieczeniowego zastanawia się w jakim celu ma podpisać pełnomocnictwo brokerskie i jakie ono ma znacznie dla wykonywania przez niego obowiązków.

Celem wyjaśnienia nurtujących – z punktu widzenia potencjalnego klienta- kwestii w tym zakresie, warto poznać podstawowe regulacje związane z pracą brokera oraz powody dla których udzielenie mu stosownego pełnomocnictwa jest konieczne dla wykonania przez niego pracy, a więc pozyskania najbardziej korzystnej oferty pozwalającej na kompleksowe ubezpieczenie.

 

Podstawa prawna pełnomocnictwa brokerskiego

I tak, aspekty prawne związane z działalnością brokerów ubezpieczeniowych reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U.2019.1881 z późn. zm.). Regulacja ta jasno rozdziela działalność agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych.

Jak wynika z art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, klient udziela brokerowi ubezpieczeniowemu, w formie pisemnej, pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w imieniu klienta.

 

 

Pełnomocnictwo, a praktyki rynkowe

W obrocie ukształtowała się praktyka polegająca na wymaganiu przez zakład ubezpieczeń od brokera występującego z zapytaniem o możliwość oraz warunki zawarcia określonego rodzaju umowy ubezpieczenia pełnomocnictwa od osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej. Zapytanie o możliwość oraz warunki zawarcia określonego rodzaju umowy ubezpieczenia, stanowiące zwykle zaproszenie do rokowań dotyczących zawarcia określonej umowy ubezpieczenia, nazywane jest w praktyce „slipem brokerskim”. Pełnomocnictwo uzyskało natomiast nazwę „listu brokerskiego”.

Zwykle zakłady ubezpieczeń nie podejmują i nie prowadzą rozmów z brokerem niemogącym przedstawić pełnomocnictwa. Wprowadzona regulacja jednoznacznie usankcjonowała ukształtowaną już w tym zakresie praktykę. (tak: Fras Mariusz i in., Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz, Lex 2020).

Wynika z niej, z jednej strony, że obowiązkiem klienta udzielającego zlecenia brokerskiego jest również udzielenie brokerowi pełnomocnictwa, natomiast, z drugiej, obowiązkiem brokera jest przedstawienie tego pełnomocnictwa zakładowi ubezpieczeń przy pierwszej czynności.

Przy czym, podkreślenia wymaga, iż dokładny zakres umocowania brokera zależy od woli mocodawcy i treści udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone brokerowi może być pełnomocnictwem rodzajowym do wykonywania wszystkich albo niektórych czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu klienta, ale może być również pełnomocnictwem do dokonania określonej czynności, np. zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji, każdorazowo pomiędzy brokerem a klientem ustalany jest zakres planowanej współpracy, który później znajduje odzwierciedlenie w treści pełnomocnictwa.

 

Zwyczajowy zakres pełnomocnictwa brokerskiego

W świetle sformułowania art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym czynności dystrybucyjne obejmują również udzielanie przez pośrednika ubezpieczeniowego pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie przyjąć należy, że pełnomocnictwo rodzajowe zwykle będzie upoważniało brokera do zgłaszania roszczeń oraz do czynienia ustaleń z zakładami ubezpieczeń w sprawach dotyczących świadczeń na rzecz klienta.

W praktyce, typowo pełnomocnictwo brokerskie upoważnia do wykonania następujących czynności na rzecz klienta:

 • przeprowadzenia identyfikacji i oceny potencjalnych ryzyk, w zakresie działalności klienta,
 • zebranie i analizę dostępnych na rynku wariantów ubezpieczenia,
 • doradztwo i przeprowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń co do warunków ubezpieczeń oraz wysokości składek,
 • uzyskanie dostępu do znajdujących się w dyspozycji samego klienta, jak również zakładów ubezpieczeń i instytucji ubezpieczeniowych (przede wszystkim Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego) danych dotyczących historii ubezpieczeniowej danego klienta,
 • tzw. opiekę nad polisą, a więc sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawartych już umów,
 • wypowiadanie obowiązujących umów ubezpieczenia,
 • prowadzenie procedury zgłoszenia i likwidacji szkody, prowadzenie negocjacji z zakładami ubezpieczeń co do wysokości świadczeń związanych z konkretnymi roszczeniami.

 

Pełnomocnictwo brokerskie a umowa brokerska

Pełnomocnictwa nie można utożsamiać z umową brokerską, gdyż pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną upoważniającą, która skutkuje umocowaniem pełnomocnika do składania oświadczeń woli z bezpośrednim skutkiem w sferze prawnej umocowanego. Z samego faktu udzielenia pełnomocnictwa nie wynika dla pełnomocnika zobowiązanie do działania, nie rodzi ono również żadnych obowiązków dla mocodawcy. Prawa i obowiązki klienta będącego mocodawcą oraz brokera będącego pełnomocnikiem reguluje szczegółowo właśnie umowa brokerska, stanowiąca stosunek podstawowy, a więc stosunek leżący u podstaw udzielenia pełnomocnictwa.

 

Kiedy można odwołać pełnomocnictwo brokerskie?

Oczywistą kwestią jest to, iż pełnomocnictwo brokerskie może zostać przez klienta w każdym momencie odwołane – wówczas broker nie może wykonywać czynności na jego rzecz. Fakt ten zabezpiecza obie strony umowy brokerskiej, gdyż pozwala na wykonywanie współpracy w zakresie i czasie, który dla obu stron jest satysfakcjonujący.

 

Pełnomocnictwo brokerskie… udzielone kilku brokerom?

Udzielenie pełnomocnictwa brokerskiego w tym samym czasie oraz tym samym zakresie kilku brokerom, jest technicznie możliwe, jednak rynkowo oraz prawnie taka praktyka nie jest dobrze postrzegana. Broker ubezpieczeniowy wykonuje swoje czynności nieodpłatnie, licząc na uzyskanie wynagrodzenia prowizyjnego po zawarciu przez klienta umowy ubezpieczenia. W tej sytuacji współdziałanie klienta na wyłączność z danym brokerem powinno być naturalną konsekwencją.

 

Najlepszy broker ubezpieczeniowy

Podpisując pełnomocnictwo brokerskie warto wcześniej rozeznać rynek, tak, aby podjąć współpracę z dobrze ocenianą kancelarią brokerską. W praktyce rynkowej bowiem udzielanie jednoczesnego pełnomocnictwa kilku brokerom nie przynosi wymiernych korzyści.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.