Różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowym

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

Jakie są różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowym?

Różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowym są znaczące z punktu widzenia interesów klienta. Mimo to, często przedsiębiorcy, których spotykamy, nie potrafią odpowiedzieć, czy ich firmę obsługuje broker bądź agent. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie z jakim rodzajem pośrednika ubezpieczeniowego współpracuje Twoja firma?

Jakie są najbardziej charakterystyczne różnice między działalnością agentów, a brokerów ubezpieczeniowych?

 

Ustawowe definicje pośredników ubezpieczeniowych

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń:

 • agent ubezpieczeniowy oznacza „przedsiębiorcę, innego niż agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, wykonującego działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisanego do rejestru agentów”

natomiast

 • broker ubezpieczeniowy oznacza „osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisaną do rejestru brokerów”

Agent ubezpieczeniowy, aby wykonywać działalność musi zatem zawrzeć umowę z zakładem ubezpieczeń na dystrybucję jego produktów. Agent świadczący usługi na rzecz więcej niż jednego ubezpieczyciela jest potocznie zwany multi-agentem. Dużo częściej niż agenta można na rynku spotkać tzw. OWCĘ (osobę wykonującą czynności agencyjne), która świadczy swoje usługi na rzecz agenta.

Broker ubezpieczeniowy działa w oparciu o udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenie oraz w ramach udzielonych mu przez klientów pełnomocnictw brokerskich.

 

Działanie w interesie klienta – agent a broker

Zarówno agent, jak i broker ubezpieczeniowy są aktualnie traktowani jako tzw. dystrybutorzy ubezpieczeń, którzy zgodnie z ustawą „wykonując dystrybucję ubezpieczeń, postępują uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów”. Tym samym zawarcie każdej polisy ubezpieczeniowej powinna poprzedzać analiza potrzeb klienta.

Wydaje się, że łatwiejszą rolę w tej materii mają brokerzy ubezpieczeniowy, którzy z zasady nie są powiązani z towarzystwami ubezpieczeń (mają zakaz zawierania z nimi jakichkolwiek umów np. na sprzedaż danej ilości polis) oraz działają jako pełnomocnicy klientów. Tym samym naturalnie brokerzy uczestniczą np. w procesie likwidacji szkód, gdzie reprezentują swojego „pracodawcę”, czyli klienta.

 

broker ubezpieczeniowy katowice

 

Broker ubezpieczeniowy

Aby zostać brokerem ubezpieczeniowym należy m.in.:

 • być niekaranym,
 • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń,
 • zdać egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego (zaliczenie od 75% poprawnych odpowiedzi na pytania).

Dopiero taka osoba (fizyczna lub prawna) może ubiegać się o zezwolenie, oczywiście po wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (z minimalną sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia na poziomie prawie 2 mln €).

Kolejnym kluczowym elementem odróżniającym brokerów od agentów jest sposób przedstawiania ofert klientowi – broker, zgodnie z ustawą, „udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśnia podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj klienta, chyba że klient złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady”.

Broker po analizie potrzeb klienta, dokumentów, przygotowuje preferowany program ubezpieczenia i wysyła tzw. zapytanie do ubezpieczycieli. Na dalszym etapie rolą brokera są negocjacje, porównanie ofert i dopiero zrozumiałe ich przedstawienie klientowi. 

Tam gdzie często kończy się rola agenta, czyli na zawarciu polisy, zaczyna się profesjonalny serwis brokerski – doświadczony broker doradza swojemu klientowi w trakcie trwania polis, przygotowuje stosowne aneksy, wyjaśnienia, uczestniczy w procesie likwidacji szkód oraz przygotowuje klienta dużo wcześniej do efektywnych negocjacji przed rocznicami polis.

Większe wymagania prawne w stosunku do brokerów ubezpieczeniowych powodują, że jest ich w Polsce ok 1 500, podczas, gdy agentów ubezpieczeniowych jest ponad 30 000 (i kolejne ok 250 000 osób wykonujących czynności agencyjne!).

 

broker ubezpieczeniowy katowice

Agent ubezpieczeniowy

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym należy również m.in być niekaralnym, jednak ustawodawca nie narzuca przyszłym agentom wymogów co do doświadczenia zawodowego, a egzamin na agenta jest przeprowadzany nie przez Komisję Nadzoru Finansowego, a przez Zakład Ubezpieczeń (zgodnie z wymogami KNF).

Co istotne – za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta wyłącznego odpowiada… zakład ubezpieczeń (czyli jego mocodawca). Dopiero multi-agent ma obowiązek, tak jak broker, wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, za ewentualne szkody wyrządzone klientom. Tym samym korzystając z usług agenta trzeba zweryfikować jego pełnomocnictwa, aby mieć pewność jakich ubezpieczycieli reprezentuje i jak wygląda jego zakres odpowiedzialności!

Ustawodawca nie narzuca agentom ubezpieczeniowym obowiązku przygotowania rekomendacji najwłaściwszej dla klienta oferty ubezpieczeniowej, przygotowanej w oparciu o rzetelnie zebrane oferty z rynku. Powoduje to zawieranie umów między agentami, a ubezpieczycielami np. na sprzedaż ubezpieczenia X w danym kwartale, za zwiększoną prowizję czy premię.

Agenci mogą być bardziej konkurencyjni wobec brokerów przy ubezpieczeniu np. samochodów czy domów, gdzie posiadają np. pule zniżek, oferując klientom atrakcyjne składki.

 

Podsumowanie – różnice między brokerem a agentem ubezpieczeniowym

Co do zasady brokerzy ubezpieczeniowi zajmują się ubezpieczeniami klientów firmowych, szczególnie dużych i średnich firm, gdzie wymagane jest większe doświadczenie, wsparcie, serwis oraz kreatywność w przygotowaniu zakresu ubezpieczenia. Agenci natomiast zabiegają głównie o klienta prywatnego lub małe firmy, gdzie kluczowym kryterium wyboru oferty jest jak najniższa składka. Takie są generalne rynkowe trendy, co nie oznacza, że nie ma wyjątków!

Jeśli poszukujesz doświadczonej i polecanej kancelarii brokerskiej trafiłeś w dobre ręce!

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 514-674-600 || (32) 49-44-182 || kancelaria@brokerzyslascy.pl 

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.