Kim jest broker ubezpieczeniowy?

broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to pośrednik ubezpieczeniowy, który działa „uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta” – tak jego rolę określa ustawodawca.

Określenie „broker ubezpieczeniowy” oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną, posiadającą wydane przez organ nadzoru (aktualnie Komisję Nadzoru Finansowego) zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, wpisaną do rejestru brokerów.

 

Broker ubezpieczeniowy, a pełnomocnictwo

Broker ubezpieczeniowy wykonuje tzw. czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz klienta, w ramach udzielonego brokerowi pełnomocnictwa. Broker ubezpieczeniowy jest zatem, w odróżnieniu od agenta, pełnomocnikiem klienta (agent legitymuje się pełnomocnictwem… od ubezpieczyciela). Jak łatwo wywnioskować na podstawie przedstawionych powyżej kwestii, towarzystwa ubezpieczeniowe nie prowadzą rozmów z brokerami, którzy nie posiadają umocowania od klienta.

 

Czym są czynności brokerskie

Tzw. czynności brokerskie, to nic innego jak praca, którą broker ubezpieczeniowy wykonuje na rzecz klienta. Zgodnie z ustawą owe czynności z tytułu wykonywania działalności brokerskiej polegają na:

 • doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych;
 • zawieraniu umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz klienta albo bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń;
 • udzielaniu pomocy przez pośrednika ubezpieczeniowego w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie.

Należy jednak podkreślić, iż w praktyce jednak praca brokera ubezpieczeniowego to znacznie więcej niż tylko ustawowe obowiązki. Na czym zatem polega jego praca w zakresie ubezpieczenia? Broker wykonuje również zadania, które przedstawiono poniżej.

 

 

brokerzy ubezpieczeniowi

 

Broker, a ubezpieczenia. Czy można mieć kilku brokerów ubezpieczeniowych?

Zdarza się, że klienci pytają czy możliwa jest współpraca jednej firmy, z kilkoma brokerami, w jednym czasie. W odpowiedzi na to pytanie: pod względem technicznym oraz prawnym, jak najbardziej taka możliwość – nie ma żadnych przeciwwskazań. Zwyczajowo jednak to jeden broker ubezpieczeniowy reprezentuje daną firmę / jednostkę budżetową – to jest najłatwiejsze rozwiązanie.

Każdy broker powinien zgodnie z ustawą kompleksowo zbadać rynek ofert dla swojego klienta. Dublowanie zapytań dotyczących tego samego klienta przez kilku pośredników nie działa na jego korzyść – ubezpieczyciele zamiast skupić się na negocjacjach, dochodzą tego kto tak na prawdę reprezentuje klienta. Broker ubezpieczeń nie wykonuje zatem sprzedaży, dystrybucji ubezpieczeń, na rzecz np. przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, lecz działa w imieniu klienta, tak aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla niego. Jest on niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, ale tylko jeśli chodzi o najlepsze możliwe polisy dla klienta, którego reprezentuje.

Co więcej, każdy broker posiada własne know-how, treści wypracowanych klauzul, pomysły na konstrukcję programu ubezpieczeniowego czy konkretne procedury obsługi i likwidacji szkód, dlatego też współpraca z różnymi kancelariami brokerskimi każdorazowo wygląda trochę inaczej.

 

Różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowym

Dokładne różnice między agentem, a brokerem ubezpieczeniowym opisaliśmy w osobnym artykule: https://brokerzyslascy.pl/blog/roznice-miedzy-agentem-a-brokerem-ubezpieczeniowym/

 

Kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Brokerem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która:

 • jest niekaralna,
 • posiada przynajmniej 2 letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej,
 • zda pozytywnie egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • wykupi obowiązkowe ubezpieczenie OC; broker ubezpieczeń musi podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia ok 2 mln €,
 • będzie rokrocznie uczestniczyła w min. 15 godzinach szkoleń zawodowych.

 

Ilu jest brokerów ubezpieczeniowych w Polsce?

Dużo większe wymagania prawne w stosunku do brokerów ubezpieczeniowych powodują, że jest ich w Polsce ok 1 500, podczas, gdy agentów ubezpieczeniowych jest ponad 30 000 (i kolejne ok 250 000 osób wykonujących czynności agencyjne!).

Bezpośredni kontakt do nas pod nr tel. 514-674-600 lub w ramach formularza:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.