Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego wykonującego różny zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje ochroną (jak sama nazwa wskazuje) odpowiedzialność cywilną szpitala / NZOZ-u / kliniki z tytułu wykonywania działalności leczniczej.

W poniższych akapitach wyjaśnimy min.: co obejmuje ochroną obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu medycznego,  jakie klauzule można dokupić w ramach ubezpieczenia dobrowolnego oraz jakie są wyłączenia z ochrony w obu rozwiązaniach.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego jest uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Rozporządzenie określa szczegółowych zakres ubezpieczenia oraz minimalne sumy gwarancyjne (tj. sumy ubezpieczenia).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem każda tego typu polisa ubezpieczeniowa na polskim rynku ma jednolity zakres obejmując ochroną ubezpieczeniową „odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, o których mowa w § 1 (przypis: tj. szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych), wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.”

Minimalna suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego wynosi 75 000 € na jedno i 350 000 € na wszystkie zdarzenia w ciągu roku (dotyczy podmiotów leczniczych, które nie prowadzą działalności szpitalnej, np. tylko ambulatorium).

Podmioty lecznicze prowadzące działalność szpitalną (np. chirurgię jednego dnia) są zobowiązane wykupić ubezpieczenie OC z minimalną sumą gwarancyjną wynoszącą 100 000 € na jedno i 500 000 € na wszystkie zdarzenia w ciągu roku.

 

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego

Warunki ubezpieczenia to w przypadku ubezpieczeń OC dla podmiotów wykonujących działalność medyczną kwestia, która wymaga omówienia W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC dla podmiotów medycznych nie mamy do czynienia z tzw. Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – zakres ochrony, tak jak już wspomnieliśmy, wynika z owego rozporządzenia.

Potwierdza to § 2. ust. 4. rozporządzenia „Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń”.

 

ubezpieczenie oc podmiotu medycznego

Jakich szkód nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego?

Ustęp 2 oraz 3 rozporządzenia zastrzegają sytuacje, w których obowiązkowe ubezpieczenie nie zadziała:

„2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

3. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia”

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Przejdźmy teraz do dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność medyczną. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego jest popularnym rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z obowiązkowego ubezpieczenia. Analizując powyższe akapity łatwo zauważyć, że obowiązkowe OC obejmie tylko szkody związane stricte z działalnością medyczną / leczniczą. 

Na polskim rynku dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć ochroną wiele różnych ryzyk – w poniższych akapitach przytoczmy najczęściej spotykane zakresy ubezpieczenia dobrowolnego.

 

Klauzula nadwyżkowa w ubezpieczeniu OC podmiotu leczniczego

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć zakresem ochrony tzw. klauzulę nadwyżkową. Jak sama nazwa wskazuje jest to nadwyżka, w tym przypadku ponad ustawowe minimalne sumy ubezpieczenia.

Limit 75 000 € na jedno roszczenie pacjenta (lub 100 000 € w przypadku działalności szpitalnej) wynikający z rozporządzenia może okazać się zbyt mały w przypadku poważnych błędów w sztuce medycznej, dlatego też warto rozważyć dokupienie tzw. klauzuli nadwyżkowej tym samym np. podwajając lub potrajając sumę ubezpieczenia.

 

ubezpieczenie oc podmiotu leczniczego

Naruszenie praw pacjenta, a ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć zakresem ochrony naruszenie praw pacjenta, często tożsamych z prawem zaniechania, które wynikają wynikających z art. 448 Kodeksu Cywilnego. oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jako, że jest to dobrowolna klauzula warto przeanalizować dokładnie jej zakres – najczęściej różni ubezpieczyciele obejmują ochroną tylko wybrane przez siebie prawa pacjenta.

 

Zakłucie igłą, a ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć zakresem ochrony świadczenia po zakłuciu igłą, czyli po tzw. ekspozycji zawodowej. Najczęściej w ramach tej klauzuli ubezpieczyciele pokrywają: koszty konsultacji lekarskich, koszty wykonania badań na HIZ i WZW, koszty zastosowania kuracji antyretrowirusowej, świadczenie jednorazowe po zakażeniu HIV / WZW.

 

Koszty ochrony prawnej, a ubezpieczenie OC

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć zakresem ochrony koszty ochrony / obrony prawnej. Ta klauzula wydaje się być szczególnie pomocna w przypadku roszczeń pacjentów dot. działalności leczniczej, jednak na polskim rynku istnieją warianty tego ubezpieczenia obejmujące pełne wsparcie prawne dla podmiotów medycznych.

Co do zasady, najczęściej w ramach tego rozszerzenia ubezpieczyciele pokrywają koszty m.in.: opinii prawnych, zastępstwa procesowego, postępowania przed sądem polubownym, należności na biegłych, mediacji, poręczenia majątkowe, tłumaczenie dokumentów, sporów z NFZ. 

 

Medycyna estetyczna, a ubezpieczenie OC

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć zakresem ochrony świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, są one bowiem wyłączone z obowiązkowego OC (gdyż nie mają podłoża zdrowotnego).

Warto to podkreślić, bo nie wszyscy zarządzający / właściciele szpitali czy NZOZ-ów mają tego świadomość – obowiązkowe ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. Oznacza to, że świadczenia stricte estetyczne (np. powiększenie piersi) może objąć tylko dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie.

Powyższe ma analogiczne zastosowanie do stomatologii estetycznej, choć w przypadku stomatologów spotykane są interpretacje, iż każdy zabieg estetyczny miał swoje podłoże w stanie chorobowym.

 

ubezpieczenie oc podmiotu leczniczego

Klauzula OC pracodawcy

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą może objąć zakresem ochrony tzw. klauzulę OC pracodawcy, czyli szkody wyrządzone pracownikom szpitala / NZOZ / kliniki. Owa klauzula jest najczęściej uruchamiana w przypadku roszczeń dot. wypadków przy pracy, dlatego jeśli podmiot medyczny zatrudnia pracowników, to rozszerzenie wydaje się być koniecznością.

 

Klauzula OC najemcy nieruchomości i/lub ruchomości

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu medycznego może objąć zakresem ochrony tzw. klauzulę (lub dwie klauzule) najemcy ruchomości i nieruchomości. Jeśli podmiot medyczny najmuje sprzęt lub nieruchomość warto dokupić takie rozszerzenia. Przyjrzyjmy się w związku z tym zagadnieniem dwóm poniższym przykładom.

Przykład 1: w przeszłości likwidowaliśmy dla jednego z NZOZ-ów szkodę z klauzuli OC najemcy ruchomości, kiedy pracownik uszkodził sprzęt medyczny, który był w leasingu, a polisa zaaranżowana przez leasing obejmowała tylko ryzyka „ogniowe” (ale już nie błędy w obsłudze).

Przykład 2: w przeszłości likwidowaliśmy dla jednego z NZOZ-ów szkodę z klauzuli OC najemcy nieruchomości, kiedy pracownik doprowadził do zaprószenia ognia (wrzucając niedopałek papierosa do kosza) – ubezpieczyciel właściciela budynku zapłacił 50.000 zł odszkodowania za zniszczenia, jednak zwrócił się z regresem do najemcy budynku, czyli owego NZOZ-u.

 

Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego a broker ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie podmiotu leczniczego wykonującego różny zakres świadczeń zdrowotnych warto negocjować kompleksowo (obok ubezpieczenia OC, zawierane są przecież również ubezpieczenia na budynki czy sprzęt medyczny), angażując do tego doświadczonego brokera ubezpieczeniowego.

Jedną z naszych specjalizacji jest ubezpieczenie podmiotów medycznych – świadczą o tym chociażby nasze referencje czy doświadczenia klientów z likwidacji szkód.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w przypadku konkursu ofert (podmioty prywatne), jak i w przypadku konieczności zorganizowania procedury przetargowej. Zapewniamy kompleksową obsługę oraz wsparcie dedykowanego opiekuna.

Kontakt broker ubezpieczeniowy Katowice tel. 514-674-600 // lub w ramach formularza:  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.