Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

Jak dobrze ubezpieczyć firmowy sprzęt elektroniczny?

Tego rodzaju mienie (tj. elektronikę, sprzęt medyczny, pomiarowy) można objąć ochroną ubezpieczeniową zarówno w ramach „ogólnych” polis majątkowych (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), czyli na jednej polisie razem z budynkami, budowlami, wyposażeniem, środkami obrotowymi itd., jak i  w ramach dedykowanego produktu jakim jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

 

Dedykowana polisa czy doubezpieczenie z pozostałym majątkiem?

Zasadniczą różnicą między tymi dwoma sposobami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będzie zakres ochrony – dużo szerszy w przypadku dedykowanego ubezpieczenia oraz węższy w przypadku ogólnej polisy majątkowej. Są jednak dwie strony medalu – szerszy zakres ubezpieczenia to również wyższa stawka za ubezpieczenia (kilkukrotnie wyższa).

Ubezpieczając sprzęt elektroniczny w ramach ogólnej polisy majątkowej, nawet wybierając zakres „od wszystkich ryzyk” najczęściej sprzęt elektroniczny zostanie objęty ochroną tylko od ryzyk nazwanych w polisie (tak stanowią warunki ubezpieczenia wiodących towarzystw na polskim rynku). Co więcej, ryzyka takie jak kradzież, dewastacja, przepięcia będą limitowane i  możliwe do ubezpieczenia tylko po wykupieniu odpowiedniej klauzuli.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach dedykowanego ubezpieczenia od wszystkich ryzyk zapewnia dużo bardziej kompleksową ochronę. Standardowo do pełnych sum ubezpieczone są nie tylko ryzyka nazwane (m.in. ogień, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawiny, napór śniegu lub lodu, upadek drzew, budynków lub budowli, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym, sadza), ale również wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależnego od ubezpieczonego zdarzenia (nie wyłączone wprost z ochrony ubezpieczeniowej). Tym samym łatwo wywnioskować, że nie tylko kradzież, dewastacja, przepięcia będą ubezpieczone do pełnych sumy (zwyczajowo), ale również szkody spowodowane np. przez działania człowieka (błędy w obsłudze, niedbalstwo), działanie zwierząt, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe.

W ramach dedykowanego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ochroną można objąć również nośniki danych (płyty, pendrive, dyski zewnętrzne) czy koszty odtworzenia danych/programów na ubezpieczonych urządzeniach.

 

Wiek sprzętu elektronicznego, a ubezpieczenie

Osobny akapit warto poświęcić rynkowym praktykom stosowanym przez ubezpieczycieli co do ustalania sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w zależności od jego wieku. Przygotowując wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia warto przeanalizować datę produkcji/okres eksploatacji danego składnika majątku. Najczęściej bowiem sprzęt do 6-7 lat można ubezpieczyć na wartość odtworzeniową lub księgową brutto, natomiast sprzęt starszy zwyczajowo automatycznie będzie ubezpieczony na wartość rzeczywistą (która dla starszego niż 6-7 lat sprzętu elektronicznego może wynieść 10-20% jego pierwotnej wartości).

Dobrą praktyką rynkową jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do 6-7 lat na warunkach dedykowanego ubezpieczenia, natomiast ubezpieczenie sprzętu starszego albo w ramach ogólnej polisy majątkowej albo wykluczenie go z ochrony ubezpieczeniowej (zważywszy na jego niską wartość użyteczną).

 

Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia

Jak wspomnieliśmy powyżej, stworzenie wykazu sprzętu elektronicznego w firmie do ubezpieczenia pozwoli na spojrzenie, co faktycznie powinno zostać ubezpieczone, a co niekoniecznie. Ma to znaczenie jednak nie tylko ze względu na wieku sprzętu, ale również ze względu na jego wartość.

Problematykę udziału własnego w szkodzie opisywaliśmy już w artykułach na temat ubezpieczenia OC firmy oraz ubezpieczenia mienia firmowego, w przypadku sprzętu elektronicznego ten punkt jest równie ważny – jaki sens ma bowiem ubezpieczanie sprzętu o wartości np. 700 zł, kiedy w polisie zastosowanie ma udział w szkodzie po stronie klienta na poziomie najczęściej 500 zł? Potencjalne odszkodowanie przy szkodzie całkowitej wyniesie bowiem 200 zł, a czas poświęcony na likwidację szkody będzie taki sam jak w przypadku większej szkody.

Oczywiście w przypadku np. iPhone’a o wartości 5000 zł, którego naprawa po zalaniu (np. kawą) zwyczajowo kosztuje 2000-3000 zł udział w szkodzie 500 zł po stronie klienta będzie mniej odczuwalny.

Dodatkowo warto (o ile „siła składki” na to pozwala) negocjować jak najniższy udział w szkodach w sprzęcie elektronicznym spowodowanych jego upadkiem. Dlaczego? Standardową praktyką rynkową jest procentowo-kwotowy udział w szkodach spowodowanych upadkiem sprzętu elektronicznego, najczęściej wynosi on 15% min. 500 zł. Dla przytoczonego już wcześniej nowego iPhone’a naprawa ekranu po upadku to koszt ok 1500 zł, jednak 15% udział w szkodzie (czyli 750 zł), pozwoli na pokrycie z odszkodowania tylko połowy kosztów naprawy. Gdyby jednak udało się wynegocjować kwotowy udział w szkodzie 300 lub 500 zł odszkodowanie będzie wyższe.

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny czy przenośny

Wykaz sprzętu elektronicznego powinien również uwzględniać charakterystykę danego sprzętu – czy jest on użytkowany stacjonarnie, czy jest on przenoszony między wieloma lokalizacjami, czy np. na stałe zamontowany na pojeździe lub pod ziemią.

Klasyfikacja sprzętu może mieć kluczowe znaczenie podczas likwidacji szkody. Co więcej, może się okazać, że konieczne do zastosowania w umowie ubezpieczenia będą np. klauzule terytorialne rozszerzające zakres ubezpieczenia na Cały Świat (m.in. w przypadku użytkowania telefonów, laptopów, czy sprzętu pomiarowego podczas podróży służbowych).

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego czy zamontowanego na pojeździe będzie droższe aniżeli ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego. Ubezpieczyciele dostrzegają większe ryzyko uszkodzenia sprzętów przenośnych, aniżeli stacjonarnych (i rzeczywiście potwierdzają to doświadczenia szkodowe naszych klientów). Najczęściej występującymi szkodami związanymi ze sprzętem elektronicznym są: upadek telefonów/laptopów, zalanie sprzętu podczas podróży służbowej, kradzież sprzętu z bagażnika samochodu – i o ile takowy sprzęt jest ubezpieczony jako przenośny, wypłata odszkodowania jest raczej bezproblemowa.

 

Podsumowanie

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk jest jednym z dedykowanych ubezpieczeń majątkowych bardzo powszechnie kupowanym na polskim rynku. Jest jednak kilka elementów, które należy wziąć pod uwagę przy konstrukcji dobrego ubezpieczenia – będą to m.in.: zakres ochrony, wiek sprzętu, wartość sprzętu, udziały w szkodzie, klasyfikacja sprzętu jako stacjonarnego/przenośnego/itd.

 

KONTAKT

Brokerzy Śląscy są do Twojej dyspozycji również w tym temacie – zapraszamy do kontaktu w poniższym formularzu: