Ubezpieczenie grupowe na życie

ubezpieczenie grupowe na życie

Ubezpieczenie grupowe na życie

Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie grupowe na życie w Twojej firmie?

Dlaczego do konstrukcji i negocjacji tego ubezpieczenia wartość podejść tak jak podchodzimy w firmach m.in. do: ubezpieczenia majątku firmy, ubezpieczenia OC firmy czy ubezpieczenia floty samochodowej?

Ubezpieczenie grupowe to prawdopodobnie jedyna polisa na życie jaką posiadają pracownicy w Twojej firmie (takie są niechlubne statystyki w Polsce). Co to oznacza z perspektywy pracodawcy? Dobrze skonstruowana „grupówka” może i powinna być wykorzystywana jako element polityki zatrudnienia. Nie warto zaniedbywać tego tematu – wg części rekrutrów ubezpieczenie grupowe jest tym elementem, który może zdecydować o pozostaniu lub zmianie miejsca pracy!

 

Kto finansuje składkę za ubezpieczenie grupowe?

Aktualnie w zdecydowanej większości firm składkę na ubezpieczenie grupowego finansują sobie sami pracownicy (składkę potrącają im kadry przy naliczeniu wynagrodzenia). Jeśli jednak Twoja firma ma taką możliwość, warto rozważyć finansowanie lub współfinansowanie składki za to ubezpieczenie. Obok prywatnej opieki zdrowotnej będzie to dobre narzędzie rekrutacyjne, które uatrakcyjni wszystkie miejsca pracy w Twojej firmie.

 

Ubezpieczenie grupowe, a odprawa pośmiertna

Pracodawca, który finansuje ubezpieczenie grupowe swoim pracownikom, może uwolnić się od konieczności wypłaty obowiązkowej odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika:

 

Art. 93 Kodeks Pracy

„§  7.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.”

 

Od czego zależy składka za ubezpieczenie grupowe na życie?

 • sumy ubezpieczenia w poszczególnych zakresach ubezpieczenia,
 • zakres ubezpieczenia,
 • średnia wieku zatrudnionych pracowników,
 • ilość kobiet i mężczyzn,
 • branża w jakiej funkcjonuje firma.

 

Sumy ubezpieczenia w polisie grupowej

Ustalenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia na życie dla wszystkich pracowników wydaje się być trudnym zadaniem – każdy jest w innym wieku, ma inne zobowiązania, nie każdy też ma rodzinę na utrzymaniu. Na rynku można spotkać zarówno ubezpieczenia grupowe z sumą ubezpieczenia w przypadku śmierci naturalnej na poziomie 30.000 zł, jak i 100.000 zł – oczywiście wyższe sumy determinują wyższe składki. Być może dobrym rozwiązaniem akurat w Twojej firmie będzie kilka wariantów sumy ubezpieczenia do wyboru.

ubezpieczenie grupowe

Zakres ubezpieczenia grupowego

Większość czytelników już za pewne wie, że zakres ubezpieczenia grupowego aktualnie na polskim rynku znacząco wykracza poza zabezpieczenie ryzyka śmierci naturalnej. W zakresie ubezpieczenia grupowego mogą się znaleźć m.in. poniższe świadczenia:

 • zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • zgon małżonka / partnera życiowego,
 • zgon rodzica / teścia / rodzica partnera życiowego,
 • zgon dziecka,
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie małżonka ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego,
 • leczenie specjalistyczne ubezpieczonego,
 • leczenie szpitalne ubezpieczonego,
 • leczenie szpitalne małżonka ubezpieczonego,
 • leczenie szpitalne dziecka ubezpieczonego,
 • leczenie poszpitalne (tzw. karta apteczna) ubezpieczonego,
 • rekonwalescencja po pobycie w szpitalu ubezpieczonego,
 • urodzenie dziecka,
 • urodzenie martwego noworodka,
 • urodzenie chorego dziecka,
 • operacja ubezpieczonego,
 • całkowita, trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego,
 • renta powypadkowa dla ubezpieczonego,
 • świadczenie pogrzebowe dla rodziny ubezpieczonego,
 • świadczenia assistance (medyczne, czasami również domowe),
 • i wiele innych świadczeń często wyróżniających daną ofertę na rynku.

 

Ile wariantów ubezpieczenia grupowego dla pracowników?

Powyższy zakres świadczeń (i wspomniane już sumy ubezpieczenia) należy dopasować do struktury wiekowej oraz preferencji zatrudnionych pracowników. Odpowiedni rozkład zakresów i ilości wariantów powinien zarekomendować doświadczony pośrednik. Z jednej strony jeśli nie wpłynie to negatywnie na kalkulację oferty, większa ilość wariantów to większy (czyt. lepszy) wybór dla pracowników – w grupach poniżej 50 osób rzadko spotyka się jednak więcej niż 1 wariant ubezpieczenia, natomiast w grupach zatrudniających powyżej 100 osób najczęściej funkcjonują minimum 2 warianty ubezpieczenia.

 

Wariant VIP dla kluczowych osób w firmie

Część ubezpieczycieli promuje się poprzez możliwość zaoferowania kluczowym osobom w firmie tzw. wariantu/wariantów VIP. Wariant taki charakteryzuje wyższa niż w przypadku pracowników składka jednak również wyższe sumy ubezpieczenia. Spotyka się zarówno analogiczne zakresowo do wariantów pracowniczych warianty dla VIP-ów (w obu przypadkach te same świadczenia, ale na wyższe sumy), jak i warianty VIP-owskie okrojone tylko do świadczeń życiowych i zdrowotnych (bez świadczeń „rodzinnych”).

Dobrze wynegocjowane warianty VIP będą wielokrotnie lepszym i tańszym sposobem ubezpieczenia aniżeli indywidualne polisy na życie osób decyzyjnych.

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

Ubezpieczyciele na standardowych warunkach ubezpieczają aktualnie pracowników niezależnie od formy ich zatrudnienia (co do zasady honorowane są zarówno umowy o pracę jak i cywilno-prawne formy zatrudnienia). Bez problemu do polisy przystąpią również małżonkowie i pełnoletnie dzieci pracowników.

W przypadku niektórych ubezpieczycieli będzie możliwe również wynegocjowanie ubezpieczenia grupowego dla: partnerów życiowych (związki nieformalne), członków rady nadzorczej / zarządu (bez umowy, na podstawie samego powołania), dzieci od 16 roku życia czy nawet właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych współpracujących z Twoją firmą bez wyłączności.

 

Problem karencji przy zmianie ubezpieczyciela

Dobrze przeprowadzone negocjacje ubezpieczenia grupowego powinny ograniczyć karencje do absolutnego minimum, a szczególnie wtedy, kiedy dochodzi do zmiany ubezpieczyciela. Standarem jest przyjęcie dotychczas ubezpieczonych pracowników i członków rodziny przez nowego ubezpieczyciela bez karencji, jednak zwykle udaje się bez karencji ubezpieczyć również dotychczas nieubezpieczonych pracowników, a czasami nawet i dotychczas nieubezpieczonych członków rodzin.

Korzystnym zapisem w polisie będzie na pewno możliwość ubezpieczenia bez karencji dla nowozatrudnionych pracowników (np. w pierwszych trzech miesiącach).

Warto zwrócić uwagę, czy wybrany ubezpieczyciel nie uzależnia zastosowania karencji od formy zatrudnienia danego pracownika (np. stosując karencję dla wszystkich umów cywilno-prawnych).

pre existing

Problem tzw. pre-existingu przy zmianie ubezpieczyciela

Przenosząc ubezpieczenie grupowe pracowników z firmy X do firm Y należy zwrócić uwagę na wyłączenie dotyczące wcześniej występujących stanów chorobowych. Zdecydowana większość ubezpieczycieli stosuje ten zapis w standardowych warunkach ubezpieczenia! Może się okazać, że nowy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczeń, które miały podłoże/początki jeszcze podczas trwania polisy u poprzedniego ubezpieczyciela. Jako doświadczeni brokerzy mamy jednak klauzulę, która zapobiega takim problemom.

Co może się wydarzyć bez takiej klauzuli? Np. odmowa wypłaty świadczenia za zawał serca przez ubezpieczyciela, w sytuacji kiedy ubezpieczony leczył się na nadciśnienie przed zawarciem danej polisy (leczenie miało bowiem miejsce jeszcze u „starego” ubezpieczyciela)!

 

Problem „drogich” świadczeń w polisie grupowej

Na etapie konstruowania zakresu ubezpieczenia grupowego warto wiedzieć, iż bardzo dużą część składki „konsumują” świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz śmierci rodzica / teścia (zwykle jest to kilkanaście lub nawet ok 20 zł udziału w składce!). Dlaczego tak się dzieje?

Są to praktycznie pewne świadczenia, które otrzyma znaczna część pracowników, stąd ubezpieczyciel wycenia wysoko ich udział w składce. Z drugiej strony nie pełnią one typowej funkcji ubezpieczeniowej – nie zapewniają wsparcia po śmierci pracownika lub w przypadku jego choroby. Warto wiedzieć, że 1.000 czy 2.000 zł za urodzenie dziecka  lub śmierć rodzica / teścia można zamienić na np. kilka tysięcy wyższe świadczenie z tytułu poważnej choroby czy kilkadziesiąt tysięcy wyższą sumę w przypadku śmierci, a to są już kwoty, które robią znaczenie!

 

Obsługa ubezpieczenia grupowego w firmie

Jesteśmy zdania, że z ramienia firmy musi zostać wyznaczona osoba, która będzie dokonywała chociaż minimum obsługowych formalności związanych z polisą grupową pracowników. Pośrednik przecież najczęściej nie wie kiedy Twoja firma zatrudnia nowych, a kiedy rozstaje się z dotychczasowymi pracownikami (wtedy następują przystąpienia i odejścia z polisy).

Taka osoba ma najczęściej umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym na dostęp do systemu obsługowego, zawierającą również zagadnienia związane z RODO. Kwestią do ustalenia z pracodawcą jest to, czy taka osoba powinna otrzymywać i w jakiej wysokości wynagrodzenie od ubezpieczyciela. Część firm traktuje to jako jeden z obowiązków służbowych (najczęściej przecież wykonywany w godzinach pracy), część jako dodatkowe zlecenie.

Samo zgłaszanie świadczeń zależy od poziomu „zinformatyzowania” załogi firmy – najlepiej, aby pracownicy zgłaszali świadczenia samodzielnie, przez dostępne na stronach internetowych wszystkich ubezpieczycieli formularze lub ewentualnie bezpośrednio w placówkach czy do pośrednika. Najczęściej rolę osoby obsługującej pełni kadrowa, która ma mnóstwo innych obowiązków, stąd dobrze, aby jej rolę w przypadku zgłaszania świadczeń ograniczać do absolutnego minimum.

 

Ubezpieczenie grupowe a broker

Wielu brokerów pomija ubezpieczenie grupowe, traktując je jako mniej istotny element programu ubezpieczenia swoich klientów. Czytając jednak powyższe akapity nie trudno zauważyć, że doświadczonych w ubezpieczeniach grupowych broker może przysporzyć swojemu klientowi wiele korzyści oraz pomóc uniknąć niepotrzebnych problemów.

Co więcej, zakładając, że broker ubezpieczeniowy zna się na polisach grupowych na życie, powinien on dysponować dużym doświadczeniem z negocjacji warunków, odstępstw, likwidacji świadczeń, redagowania odwołań tym samym stanowiąc duże wsparcie dla kadr Twojej firmy.

 

Co możemy zrobić dla Twojej firmy w temacie ubezpieczenia grupowego pracowników?

 • przeanalizujemy posiadane ubezpieczenie grupowe (jeśli takowe posiadasz),
 • przeanalizujemy strukturę wiekową pracowników w firmie,
 • przeprowadzimy analizę potrzeb i stworzymy dedykowany zakres ubezpieczenia,
 • przeprowadzimy konkurs ofert wśród ubezpieczycieli,
 • pomożemy kadrom wdrożyć rekomendowaną ofertę,
 • przygotujemy ulotkę informacyjną dla pracowników,
 • zniesiemy karencje dla przystępujących osób,
 • wynegocjujemy niezbędne odstępstwa od ogólnych warunków,
 • będziemy do dyspozycji w przypadku ew. problemów / odmów / negocjacji przy rocznicach,
 • będziemy monitorować rynek, tak, aby Twoja załoga miała zawsze najlepsze możliwe ubezpieczenie grupowe na życie w najlepszej cenie!

 

KONTAKT broker ubezpieczeniowy Katowice

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również w temacie ubezpieczenia grupowego pracownikówzadzwoń już teraz pod nr 514-674-600 lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: