Ubezpieczenie CARGO (mienia w transporcie)

Ubezpieczenie cargo

Czym jest ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie CARGO jest jednym z dedykowanych ubezpieczeń majątkowych, mających na celu ochronę mienia w transporcie. Zaaranżować taką polisę może zarówno właściciel transportowanego mienia, jak i strona umowy, na której spoczywa ew. obowiązek ubezpieczenia (zgodnie z zawartym kontraktem).

W praktyce na polskim rynku spotyka się zarówno polisy na konkretny transport/ładunek, jak i polisy roczne (tzw. obrotowe), obejmujące wszystkie transporty w ciągu roku, dokonywane przez ubezpieczony podmiot.

 

Zakres ubezpieczenia CARGO

Tak jak w przypadku ogólnych ubezpieczeń majątkowych, tak i w przypadku ubezpieczenia ładunku, można wykupić polisy z zakresem ograniczonym tylko do ryzyk nazwanych, jak i polisy z zakresem od tzw. wszystkich ryzyk.

Dla przykładu – jeden z wiodących na polskim rynku ubezpieczycieli, oferuje możliwość wykupienia polisy CARGO w trzech wariantach:

Wariant podstawowy „obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek następujących wypadków ubezpieczeniowych: 1) deszcz nawalny; 2) dewastacja; 3) eksplozja; 4) grad; 5) huragan; 6) lawina; 7) osuwanie się ziemi; 8) powódź; 9) pożar;10) rabunek;11) trzęsienie ziemi;12) uderzenie pioruna;13) uderzenie przedmiotu w środek transportu;14) wypadek środka transportu; 15) zapadanie się ziemi.”

Wariant rozszerzony „obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wypadków ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 2 (czyli w wariancie podstawowym), a ponadto szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.”

Wariant pełny „obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wypadków ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 2 i 3 (czyli w wariantach podstawowym i rozszerzonym), a ponadto wskutek wszelkich innych wypadków ubezpieczeniowych nie wyłączonych w § 8.”.

Tym samym porównując kilka ofert na ubezpieczenie Cargo należy zwrócić szczególną uwagę na zaoferowany przez ubezpieczyciela zakres ochrony oraz oczywiście (jak w przypadku każdej innej polisy) wyłączenia mające zastosowanie do danej umowy.

 

Rodzaj transportu, zakres terytorialny

Oceniając ryzyko ubezpieczyciel weźmie pod uwagę na pewno rodzaj środka transportu, jakim będzie transportowane mienie (transport wodny, drogowy, kolejowy, lotniczy, kombinowany) oraz zakres terytorialny (tj. czy transport będzie odbywał się na terenie jednego kraju, czy będzie przebiegał przez terytoria zagrożone wojną/terroryzmem itd.).

 

Ubezpieczenie ładunku w transporcie cena

Poza rodzajem transportu i zakresem terytorialnym ochrony, bezpośrednimi determinantami składki w ubezpieczeniu Cargo będą na pewno:

 • rodzaj przewożonego mienia,
 • sumy ubezpieczenia,
 • wspomniany już zakres ubezpieczenia,
 • doświadczenia we współpracy z danym przewoźnikiem / klientem,
 • udziały w szkodzie po stronie klienta oraz
 • zastosowane klauzule/odstępstwa.

W przypadku polis jednostkowych brana jest pod uwagę suma ubezpieczenia danego transportu, a w przypadku polis obrotowych (rocznych) tzw. obrót towarowy/lub obrót transportowy (który określa się na polisie jako łączną wartość mienia przewiezionego w okresie ubezpieczenia, najczęściej w ciągu roku).

 

Klauzule w ubezpieczeniu Cargo

Nawet w przypadku zakresu ubezpieczenia mienia w transporcie od tzw. wszystkich ryzyk, konieczne może się okazać rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o konkretne klauzule – oczywiście celem powinno być takie dobranie treści klauzul, aby rozszerzały rzeczywistą odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Najczęściej spotykanymi klauzulami w ubezpieczeniu Cargo są:

 • klauzula szkód powstałych podczas załadunku/rozładunku towaru,
 • klauzula szkód powstałych podczas postoju pojazdu (w tym kradzież ładunku),
 • klauzula szkód powstałych w mieniu przewożonym własnymi środkami transportu,
 • klauzula szkód powstałych poprzez niedochowanie temperatury/rozmrożenie transportowanego mienia,
 • klauzula szkód powstałych wskutek zamieszek/strajków/ataków terrorystycznych,
 • klauzula opłat celnych/akcyz/VAT-u po szkodzie,
 • klauzula szkód powstałych podczas tzw. przejściowego magazynowania,
 • klauzula wymiany części.

 

Różnice między ubezpieczeniem Cargo a OC przewoźnika

Jak wskazuje nazwa i specyfika, ubezpieczenie OC przewoźnika może zadziałać wtedy, kiedy transport będzie realizowany przez takowego profesjonalistę oraz kiedy rzeczywiście będzie można przypisać mu odpowiedzialność za uszkodzenie przewożonego towaru. Tym samym jeśli szkody powstały np. na skutek siły wyższej, właściwości towaru, uszkodzeń z winy nabywcy/odbiorcy polisa OC przewoźnika nie pozwoli na wypłatę odszkodowania. Odpowiedzialność przewoźnika ponadto regulują m.in. przepisy prawa przewozowego, czy konwencja CMR.

W interesie właściciela przewożonego mienia wydaje się zatem wykupienie (lub przerzucenie tego obowiązku na przewoźnika) polisy CARGO. To jedyny sposób, aby w bardziej kompleksowy sposób zapewnić ochronę ubezpieczeniową dla przewożonych towarów. Patrząc chociażby na zakres podstawowy ubezpieczenia CARGO przytoczony w jednym z powyższych akapitów, nie trudno wyobrazić sobie zdarzenia, które mogą uszkodzić przewożony towar, a za które odpowiedzialności najpewniej nie będzie ponosił przewoźnik (np. deszcz nawalny czy huragan). Łatwo wyobrazić sobie również wypadek drogowy, kiedy sprawca szkody jest nieznany lub takowy spowodowany przez zderzenie ze zwierzęciem (za co odpowiedzialności zwyczajowo nie poniesie profesjonalny przewoźnik).

 

Podsumowanie, kontakt do nas

Niniejszy artykuł jedynie przybliża tematykę ubezpieczenie mienia w transporcie. Rynek ubezpieczeniowy dynamicznie ewoluuje, również i w tym zakresie. Warto jednak rozważyć rozszerzenie programu ubezpieczenia Twojej firmy o polisę Cargo, szczególnie wtedy, kiedy jesteś właścicielem przewożonego mienia, o znaczącej dla firmy wartości.

 

Niezależnie czy poszukujesz polisy rocznej czy tylko na wybrany transport Brokerzy Śląscy pozostają do dyspozycji Twojej firmy – pozostaw nam swój kontakt, oddzwonimy w ciągu max 24h: