Postępowanie likwidacyjne – jak wygląda likwidacja szkody?

postępowanie likwidacyjne - likwidacja szkody

Wśród różnych usług związanych z działalnością ubezpieczycieli znajduje się również tzw. postępowanie likwidacyjne. Możliwość uzyskania odszkodowania uzależniona jest od wyników przeprowadzonej procedury, która pozwala na ustalenie zasadności wniosku o wypłacenie odszkodowania i określenie jego wysokości oraz ustalenie rozmiaru szkody.

 

Jak wygląda procedura likwidacji szkody?

Pierwszym krokiem, prowadzącym do likwidacji szkody, będzie spotkanie z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej (tzw. likwidatorem), który dokona stosownych oględzin i oceni rozmiary szkód. Aby rozpocząć procedurę likwidacyjną, należy niezwłocznie powiadomić swojego ubezpieczyciela o powstałej szkodzie. Realizator polisy ma siedem dni, aby podjąć niezbędne czynności, które pozwolą wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Kiedy powiadomisz nas o zaistniałej szkodzie, musisz utrzymać stan faktyczny powstały po szkodzie przez czas niezbędny ubezpieczycielowi do wszczęcia procedury.

Kolejnym krokiem będzie skompletowanie niezbędnych dokumentów. Chodzi tutaj m.in. o rachunek strat oraz ewentualnie protokół policyjny – w przypadku włamania, rabunku lub wypadku samochodowego. Wśród dokumentów powinieneś dostarczyć ubezpieczycielowi pisemne zgłoszenie szkody. Takie zgłoszenie powinno zawierać m.in. nr polisy, nr certyfikatu i okres ubezpieczenia. Jeżeli będziesz mieć wątpliwości odnośnie informacji, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami, którzy chętnie udzielą wszystkich niezbędnych informacji. Jeżeli zgłoszenie szkody obejmuje kradzież lub rabunek, warto dołączyć do niego wszelkie rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające wartość przedmiotów.

 

Przyznanie odszkodowania – co dzieje się dalej?

Proces likwidacji polega zazwyczaj na przywróceniu stanu sprzed powstania szkody lub jeżeli przywrócenie takiego stanu nie jest możliwe, na wypłaceniu odszkodowania mającego zrekompensowanie poniesionej straty.

Jeżeli po przeanalizowaniu Twojego wniosku, dokonaniu oględzin i ocenieniu szkód, ubezpieczyciel uzna, że roszczenia są zasadne, podjęta zostanie decyzja w kwestii rodzaju i zakres podejmowanych działań. Zostaje wybrany sposób naprawy szkód lub określona wysokość należnego odszkodowania. Warto wiedzieć, że od zgłoszenia szkody ubezpieczyciel ma maksymalnie 30 dni na wypłatę świadczenia (dotyczy to bezspornej części odszkodowania).

 

Czego dotyczy likwidacja szkód?

Przedmiotem postępowania likwidacyjnego mogą być szkody rzeczowe (zniszczenie, strata lub uszczerbek mienia osoby trzeciej) lub szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć). Warto też wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje szkód: szkody niemajątkowe oraz majątkowe. Aby możliwe było uzyskanie odszkodowania, szkody, które poniosła Twoja firma lub Twoi pracownicy, muszą być uwzględnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dlatego też, im szerszy pakiet, tym większe szanse na to, że ubezpieczyciel pokryje koszty związane z likwidacją szkód.

 

Wsparcie w likwidacji szkód

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące choćby tego, jak przebiega wizyta likwidatora lub jak wygląda negocjowanie warunków przyznawania odszkodowania, skontaktuj się z naszymi pracownikami, którzy udzielą wszelkich niezbędnych odpowiedzi. Wspieramy naszych Klientów nie tylko na etapie poszukiwania ubezpieczenia, ale także w likwidacji szkód i we wszelkich innych działaniach związanych z polisami i ich realizacją. Kompleksowość usług to jedna z głównych wyróżniających nas cech.

 

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.