Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem

BROKER UBEZPIECZENIA

Wiele dziedzin nauki podejmuje się próby zdefiniowania pojęcia ryzyka, jednak na potrzeby niniejszego artykułu przytoczyć należy przede wszystkim definicję ekonomiczną:

 

Ryzyko  – prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej. Także takie działanie czy przedsięwzięcie, w którym nie wszystkie zmienne są oszacowane lub nie dadzą się oszacować na bazie rachunku prawdopodobieństwa. Ryzyko różni się od niepewności tym, że dotyczy zjawisk powtarzalnych, które można w pewnej mierze skalkulować.

[źródło: Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003]

 

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Jak natomiast należy rozumieć pojęcie zarządzania ryzykiem? Jeden z bardziej spójnych dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem tj. norma ISO 31000:2009, opisuje ten proces jako „skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją
w odniesieniu do ryzyka.”

Ryzykiem można i należy zarządzać w każdym przedsiębiorstwie, min. poprzez jego: identyfikację, analizę, planowanie konkretnych działań prewencyjnych czy monitorowanie przyjętych założeń. Profesjonalny system zarządzania ryzykiem stworzony m.in. w oparciu o wskazaną powyżej normę ISO, jest narzędziem, które pozwoliło wielu firmom na odbudowanie potencjału po poważnych zdarzeniach – dużo łatwiej postępować np. po pożarze magazynu, mając z góry opracowane schematy działania krok po kroku. Jest to jednak dokument, którego przygotowanie wymaga odpowiednich zasobów w firmie – głównie czasowych (oddelegowanie pracowników do przygotowania dokumentacji) i finansowych (zwyczajowo to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych na przygotowanie planu przez ekspertów).

Wydaje się, że absolutnym minimum, które warto zrobić w każdej firmie, jest prosty plan zarządzania ryzykiem, który można przygotować wspólnie z księgową, BHP-owcem i brokerem ubezpieczeniowym. Poniżej przykładowy, uniwersalny plan, który można dopasować do większości podmiotów na rynku:

 

FIRMA PRODUKCYJNA OPAKOWANIX & BRANDING SP. Z O.O. SP.K.
ROZPOZNANE RYZYKA KLUCZOWE DLA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCIPOTENCJALNE SCENARIUSZEANALIZA WPŁYWU REALIZACJI DANEGO RYZYKA NA DZIAŁALNOŚĆ FIRMYPLANOWANE / PODJĘTE  DZIAŁANIA PREWENCYJNE
RYZYKO
POLITYCZNE
szybkie wprowadzanie ustaw, brak dotacji dla prywatnych firm, zmiany podatkoweprzeciętnystała obsługa firmy przez doradcę podatkowego, ubezpieczenie osób decyzyjnych (polisa D&O)
RYZYKO
RYNKOWE
nasilenie agresywnej, dumpingowej konkurencji, spadek popytubardzo dużyzatrudnienie profesjonalnych handlowców, marketing internetowy, optymalizacja kosztów produkcji, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie osób decyzyjnych
RYZYKO
FINANSOWE
podwyżka stóp procentowych, bankructwa kontrahentów, zaostrzenie wymogów dotyczących kredytówdużynegocjacje długoterminowych umów z bankami z możliwością renegocjacji, ubezpieczenie należności handlowych
RYZYKO
OPERACYJNE
szybkie technologiczne zmiany na rynkudużyoptymalizacja procesów produkcyjnych zgodnie z KAIZEN
RYZYKO KONTRAKTOWEspadek liczby zamówień na rynku, brak finansowych możliwości startowania w przetargachbardzo dużyzatrudnienie profesjonalnych handlowców, negocjacje długoterminowych umów na gwarancje ubezpieczeniowe
RYZYKO
REPUTACJI
konieczność wycofania wadliwego produktu z marketów, masowe zatruciabardzo dużyciągłe doskonalenie procesów w firmie zgodnie z normami ISO, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie osób decyzyjnych, ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z rynku
RYZYKO

DOTYCZĄCE

MAJĄTKU

pożar, zalanie, powódź, uszkodzenie kluczowych maszynbardzo dużystała obsługa firmy przez BHP-owca, przestrzeganie norm i przepisów prawnych, ubezpieczenie mienia firmy, ubezpieczenie utraconego zysku po szkodzie
RYZYKO

DOTYCZĄCE

ZASOBÓW

LUDZKICH

wypadek przy pracy, grupowe zwolnienia, brak odpowiednich fachowców na rynku pracybardzo dużyciągłe prowadzenie rekrutacji, korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie osób decyzyjnych
RYZYKO

DOTYCZĄCE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

wadliwe produkty i odpady oddziaływujące na pracowników oraz klientówbardzo dużystała obsługa firmy przez BHP-owca, przestrzeganie norm i przepisów prawnych, ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, ubezpieczenie od szkód środowiskowych

Powyższa tabela pokazuje jak dużą rolę w zarządzaniu ryzykiem w każdej firmie mogą odegrać ubezpieczenia. Dopasowany i kompleksowy program ubezpieczenia pozwala bowiem na transfer wielu ryzyk z firmy na ubezpieczyciela, co widać na przykładzie fikcyjnej firmy OPAKOWANIX & BRANDING SP. Z O.O. SP.K.

 

Podsumowując – dobrą praktyką jest konstrukcja kompleksowego programu ubezpieczenia danej firmy opartego nie tylko o wymogi kontrahentów, z którymi ta firma współpracuje,
ale przede wszystkim ukierunkowanego na przetransferowanie na wybranego ubezpieczyciela jak największej ilości ryzyk, w założonym przez firmę budżecie.

 

Szukasz doświadczonego i polecanego brokera ubezpieczeniowego?

Szukasz dobrego ubezpieczenia firmy?

Napisz do nas!  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.