Ubezpieczenie mienia na wartość księgową lub odtworzeniową

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
Ubezpieczenie mienia na wartość księgową lub odtworzeniową

Czym różni się ubezpieczenie mienia na wartość księgową lub odtworzeniową?

 

Ubezpieczenie mienia na wartość księgową

Poniżej znajdują się definicje wartości księgowej brutto, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń czterech wybranych ubezpieczycieli tj. PZU, Warta, Hestia, InterRisk:

 • PZU
  „Ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa”
 • HESTIA
  „Wartość mienia odpowiadająca jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększoną o koszty jego ulepszenia i skorygowaną w wyniku aktualizacji wyceny”
 • WARTA
  „Wartość, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań”
 • INTERRISK
  „Wartość mienia wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań”

Zestawiając powyższe definicje można jasno określić, że wartość księgowa brutto to wartość, która ma następujące cechy:

 • Wynika z ewidencji księgowej (w procesie określania wartości, wartość w ewidencji księgowej jest podstawą do jej określenia),
 • Jest wartością początkową (określoną w momencie początkowego nabycia/wytworzenia mienia),
 • Uwzględnia przeszacowania (zmiany wartości od jego początkowego nabycia/wytworzenia).

 

Ubezpieczenie mienia na wartość odtworzeniową

Poniżej znajdują się definicje wartości odtworzeniowej, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń czterech wybranych ubezpieczycieli tj. PZU, Warta, Hestia, InterRisk:

 • PZU
  „Wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego:
  a. w przypadku budynku, budowli, lokalu, obiektu małej architektury lub nakładów adaptacyjnych – wartość odpowiadającą kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
  b. w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia lub środków transportu – wartość odpowiadającą kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu, z wyłączeniem transportu ekspresowego, montażu oraz cła i innych tego typu opłat;”
 • HESTIA
  „Wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego, to jest:
  a. w przypadku budynku, budowli, lokali – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
  b. w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, narzędzi i przyrządów – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. Jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie mienia o tych samych parametrach dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach,”
 • WARTA
  „Wartość odtworzeniowa to wartość, która odpowiada kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, ale nieulepszonego, to jest w odniesieniu do:
  a. Budynków, Budowli, Lokali, Nakładów inwestycyjnych – wartość, która odpowiada kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i z zastosowaniem dotychczasowych rodzajów materiałów lub najbardziej im zbliżonych,
  b. pozostałych kategorii ubezpieczonego mienia – wartość, która odpowiada kosztom nabycia lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztów, które są niezbędne, aby odtworzyć to mienie, takich jak koszty transportu, montażu, opłat celnych, przywrócenia Oprogramowania będącego seryjną i integralną częścią mienia”
 • INTERRISK
  „Wartość odtworzeniowa (nowa) – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.:
  a. w przypadku budynku, budowli, nakładów inwestycyjnych – wartość odpowiadająca kosztom remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów,
  b. w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiadająca cenie nabycia, kosztom naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach;
  wartość odtworzeniowa powinna uwzględniać koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i nadzoru oraz koszty, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia”

Bazując na powyższych definicjach można określić wartość odtworzeniową jako wartość, która:

 • Pozwala na przywrócenie do stanu nowego, nieulepszonego (wartość musi odzwierciedlać koszt przywrócenia mienia do jego pierwotnego stanu, pomijając wszelkie modernizacje),
 • Uwzględnia koszty dodatkowe (np. transport, montaż).

 

 

Różnice między wartością księgową, a odtworzeniową

Bazując na wyciągniętych powyżej wnioskach, wśród różnic pomiędzy tymi dwoma wartościami najbardziej dostrzegalną jest sposób ich określania. W przypadku zastosowania wartości odtworzeniowej na polisie zawsze (o ile w umowie nie ma istotnych wyłączeń) zapewni ona możliwość przywrócenia mienia do stanu nowego, natomiast w przypadku wartości księgowej – nie jest ona określana w sposób umożliwiający odbudowę zniszczonego mienia.

Przykład: W 10 letnim magazynie firmy ABC doszło do pożaru, w wyniku którego nastąpiła szkoda całkowita. Magazyn był ubezpieczony na wartość księgową 3.000.000zł. Przywrócenie magazynu do jego pierwotnego stanu kosztowało firmę 5.500.000zł. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie na poziomie 3.000.000zł, a pozostały koszt 2.500.000zł musiał zostać pokryty przez przedsiębiorcę.

Starsze budynki zaleca się ubezpieczać na wartość odtworzeniową, gdyż ich wartość księgowa jest znacząco zaniżona względem kosztów odtworzeniowa (rokrocznie rosnących). Niemożliwe byłoby odbudowanie dziś budynku, który został zbudowany 10 lat temu, w tym samym budżecie.

Jednak w przypadku mienia wybudowanego/wytworzonego stosunkowo niedawno, wartość księgowa brutto może pokryć całkowity koszt jego przywrócenia do stanu nowego. Zależy to bowiem od wzrostu kosztów usług budowlanych na rynku. Jeśli szkoda wydarzyła się w krótkim odstępnie od wybudowania mienia, koszt jego odbudowy może okazać się taki sam jak wartość księgowa, przez co umożliwi to jego przywrócenie. Nie jest to jednak często spotykany scenariusz, a jedynie przykład. Aby dowiedzieć się na jaką wartość powinieneś ubezpieczyć swój budynek skontaktuj się z profesjonalnym brokerem.

Zalecane jest również stosowanie klauzuli Leeway, która pozwoli na wypłatę pełnego odszkodowania, kiedy niedoubezpieczenie jest mniejsze niż 15-30% (w zależności od treści klauzuli). Więcej na temat klauzuli Leeway przeczytasz w artykule o niedoubezpieczeniu.

 

Rozliczanie szkód częściowych i całkowitych

Tak jak wspomnieliśmy w powyższym akapicie – po szkodzie całkowitej wartość księgowa może nie pozwolić na pokrycie kosztów odbudowy mienia. Za to na pewno poprawnie ustalona wartość odtworzeniowa pozwoli odbudować mienie po szkodzie do stanu nowego (w tej samej technologii).

Przy szkodzie częściowej, zarówno wartość księgowa, jak i odtworzeniowa, w pełni pokryją koszty odbudowy, z jedną uwagą – przy wartości księgowej istnieje szansa skonsumowania sumy ubezpieczenia szkodą częściową!

 

Na jaką wartość ubezpieczyć mienie?

Wybór ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej zapewnia możliwość przywrócenia każdego uszkodzonego mienia do jego stanu nowego, wiąże się jednak to z wyższą składką ubezpieczenia niż w przypadku systemu wg. wartości księgowej.

Aby odpowiednio wskazać na jaką wartość ubezpieczyć mienie, należy rozważyć kluczowe aspekty jak jego wiek, wartość, jak duże znaczenie ma dla firmy dane mienie oraz prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Jako doświadczeni brokerzy możemy pomóc Twojej firmie w odpowiednim oszacowaniu sum ubezpieczenia mienia oraz przeprowadzeniu konkursu ofert na najlepsze ubezpieczenie.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.