Przebieg umowy ubezpieczenia

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
przebieg-umowy-ubezpieczenia

Jak wygląda przebieg umowy ubezpieczenia?

Przebieg umowy ubezpieczenia można podzielić na następujące etapy:

 1. ocena ryzyka,
 2. ustalenie składki i zakresu ochrony,
 3. zawarcie umowy ubezpieczenia,
 4. ochrona ubezpieczeniowa, obowiązki umowne stron,
 5. wypadek ubezpieczeniowy, zgłoszenie szkody,
 6. likwidacja szkody.

(opracowanie własne na podstawie źródła: „Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej” Ilona Kwiecień, CH BECK, str. 130)

Powyższe etapy są determinowane przez ogólne przepisy prawne (o których pisaliśmy w artykule „Podstawy ubezpieczeń”) oraz warunki ubezpieczenia ustalone między stronami (zarówno te ogólne tzw. OWU, jak i szczególne). Tym samym wszelka dokumentacja ubezpieczeniowa jest napisana językiem fachowym, często wręcz niezrozumiałym dla osób z poza branży ubezpieczeniowej.

 

Ocena ryzyka, ustalenie składki i zakresu ochrony oraz zawarcie umowy ubezpieczenia

Etapy 1, 2, 3 – ubezpieczający (np. firma) lub jego pełnomocnik (broker ubezpieczeniowy) jest zobowiązany do przedstawienia wszelkich znanych okoliczności, o które pyta ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia (ewentualne zatajenie znanych okoliczności może rzutować w przyszłości na problem z uzyskaniem odszkodowania). W oparciu o przedstawione okoliczności, dane, preferowany zakres i sumy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel proponuje składkę za możliwość pokrycia ochroną wskazanych w ofercie ryzyk. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest wniosek klienta lub pośrednika skierowany do Ubezpieczyciela. Na ewentualne odstąpienie od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy osoba fizyczna ma aż 30 dni, ale przedsiębiorca już tylko 7 dni.

 

Obowiązki umowne stron umowy ubezpieczenia

Etap 4 – zwyczajowo obie strony umowy ubezpieczenia mają wskazane obowiązki, które muszą spełnić w trakcie trwania polisy. O ile opłacenie składki w terminie przez Ubezpieczającego wydaje się być oczywistym obowiązkiem, o tyle warto wspomnieć chociażby o obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi we wskazanym terminie, okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę ryzyka lub zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (np. rozpoczęcie działalności w nowym kraju, znaczne zwiększenie zatrudnienia, rozpoczęcie nowych procesów produkcyjnych). Kluczowym natomiast obowiązkiem Ubezpieczyciela jest rozpatrzenie wniosku oraz wypłata odszkodowania, po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego.

 

Wypadek ubezpieczeniowy, a zgłoszenie szkody oraz likwidacja szkody

Etapy 5, 6 – jeśli wystąpił wypadek ubezpieczeniowy, Ubezpieczający ma najczęściej 7 dni na poinformowanie Ubezpieczyciela o okolicznościach zdarzenia / roszczenia (warto dochować tego terminu, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji wskazanych w Kodeksie Cywilnym Art. 818 § 3 KC – tj. możliwość zmniejszenia odszkodowania). Ubezpieczyciel ma natomiast 30 dni na wypłatę należnego odszkodowania, chyba, że było to niemożliwe ze względu na okoliczności zdarzenia (wtedy Ubezpieczyciel ma 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednak wypłata ewentualnej bezspornej części odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni j. w.). Powtarzającym się w warunkach wielu Ubezpieczycieli jest obowiązek Ubezpieczonego do użycia wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów. Jeśli natomiast dojdzie do szkody, Ubezpieczony powinien współpracować z Ubezpieczycielem, aby ustalić okoliczności zdarzenia oraz rozmiar szkody, odpowiednio ją dokumentując.

Rzeczywisty przebieg umów ubezpieczenia jest każdorazowo inny – nie zawsze bowiem dochodzi o wypadku ubezpieczeniowego (np. brak zdarzeń w ciągu roku lub wystąpienie zdarzeń nie objętych ochroną ubezpieczeniową) lub też nie zawsze istnieje wola zgłaszania wypadku do Ubezpieczyciela. Rolą profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego jest sprawna obsługa ubezpieczeń firmowych (pełny outsourcing) – zarówno na etapie wybrania odpowiedniego programu ubezpieczenia, zawarcia umowy, jak i wystąpienia szkody.

 

Szukasz doświadczonego i polecanego brokera ubezpieczeniowego?

Szukasz dobrego ubezpieczenia firmy?

Napisz do nas!  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.