Przebieg umowy ubezpieczenia

przebieg-umowy-ubezpieczenia

Przebieg umowy ubezpieczenia można podzielić na następujące etapy:

1) ocena ryzyka,

2) ustalenie składki i zakresu ochrony,

3) zawarcie umowy ubezpieczenia,

4) ochrona ubezpieczeniowa, obowiązki umowne stron,

5) wypadek ubezpieczeniowy, zgłoszenie szkody,

6) likwidacja szkody.

(opracowanie własne na podstawie źródła: „Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej” Ilona Kwiecień, CH BECK, str. 130)

 

Powyższe etapy są determinowane przez ogólne przepisy prawne (o których pisaliśmy
w artykule „Podstawy ubezpieczeń”) oraz warunki ubezpieczenia ustalone między stronami (zarówno te ogólne tzw. OWU, jak i szczególne). Tym samym wszelka dokumentacja ubezpieczeniowa jest napisana językiem fachowym, często wręcz niezrozumiałym dla osób
z poza branży ubezpieczeniowej.

 

Etapy 1, 2, 3 – ubezpieczający (np. firma) lub jego pełnomocnik (broker) jest zobowiązany do przedstawienia wszelkich znanych okoliczności, o które pyta ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia (ewentualne zatajenie znanych okoliczności może rzutować
w przyszłości na problem z uzyskaniem odszkodowania). W oparciu o przedstawione okoliczności, dane, preferowany zakres i sumy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel proponuje składkę za możliwość pokrycia ochroną wskazanych w ofercie ryzyk. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest wniosek klienta lub pośrednika skierowany do Ubezpieczyciela. Na ewentualne odstąpienie od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy osoba fizyczna ma aż 30 dni, ale przedsiębiorca już tylko 7 dni.

 

Etap 4 – zwyczajowo obie strony umowy ubezpieczenia mają wskazane obowiązki, które muszą spełnić w trakcie trwania polisy. O ile opłacenie składki w terminie przez Ubezpieczającego wydaje się być oczywistym obowiązkiem, o tyle warto wspomnieć chociażby o obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi we wskazanym terminie, okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę ryzyka lub zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (np. rozpoczęcie działalności w nowym kraju, znaczne zwiększenie zatrudnienia, rozpoczęcie nowych procesów produkcyjnych). Kluczowym natomiast obowiązkiem Ubezpieczyciela jest rozpatrzenie wniosku oraz wypłata odszkodowania, po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego.

 

Etapy 5, 6 – jeśli wystąpił wypadek ubezpieczeniowy, Ubezpieczający ma najczęściej 7 dni na poinformowanie Ubezpieczyciela o okolicznościach zdarzenia / roszczenia (warto dochować tego terminu, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji wskazanych w Kodeksie Cywilnym Art. 818 § 3 KC – tj. możliwość zmniejszenia odszkodowania). Ubezpieczyciel ma natomiast 30 dni na wypłatę należnego odszkodowania, chyba, że było to niemożliwe ze względu na okoliczności zdarzenia (wtedy Ubezpieczyciel ma 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednak wypłata ewentualnej bezspornej części odszkodowania powinna nastąpić w terminie 30 dni j. w.). Powtarzającym się w warunkach wielu Ubezpieczycieli jest obowiązek Ubezpieczonego do użycia wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej rozmiarów. Jeśli natomiast dojdzie do szkody, Ubezpieczony powinien współpracować z Ubezpieczycielem, aby ustalić okoliczności zdarzenia oraz rozmiar szkody, odpowiednio ją dokumentując.

 

Rzeczywisty przebieg umów ubezpieczenia jest każdorazowo inny – nie zawsze bowiem dochodzi o wypadku ubezpieczeniowego (np. brak zdarzeń w ciągu roku lub wystąpienie zdarzeń nie objętych ochroną ubezpieczeniową) lub też nie zawsze istnieje wola zgłaszania wypadku do Ubezpieczyciela. Rolą profesjonalnego pośrednika ubezpieczeniowego jest sprawna obsługa ubezpieczeń firmowych (pełny outsourcing) – zarówno na etapie wybrania odpowiedniego programu ubezpieczenia, zawarcia umowy, jak i wystąpienia szkody.

 

Szukasz doświadczonego i polecanego brokera ubezpieczeniowego?

Szukasz dobrego ubezpieczenia firmy?

Napisz do nas!