Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
jak zostać brokerem ubezpieczeniowym

Broker ubezpieczeniowy to specjalista, który pomaga klientowi w znalezieniu odpowiedniej umowy ubezpieczenia, prowadzi negocjacje, aby dopasować warunki umowy do potrzeb klienta oraz oferuje pomoc w zawarciu umowy z wybranym ubezpieczycielem. Brokerem może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna, w obu przypadkach wymogiem do wykonywania działalności brokerskich jest uzyskanie zezwolenia ze strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz znajdywanie się na liście brokerów.

Pełni rolę doradcy i pośrednika między klientem a ubezpieczycielem, lecz nie jest to jego jedyne zadanie. Broker ubezpieczeniowy odpowiada m.in. za analizę ryzyka, porównywanie ofert, negocjowanie warunków i ceny umowy, a także wspiera klienta w przypadku wystąpienia szkody. Reprezentuje interesy klienta i działa na podstawie pełnomocnictwa od klienta.

 

Kto może być brokerem ubezpieczeniowym?

 

Brokerem ubezpieczeniowym mogą być osoby fizyczne, które:

 • Mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • Zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych,
 • Dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
 • Nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe.
 • Zawarły umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. wykonywania działalności brokerskiej.
 • Posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń.

 

W przypadku osób prawnych muszą zostać spełnione określone warunki:

 • Mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe.
 • Dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
 • Posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • Co najmniej połowa członków zarządu zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych oraz posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń.

 

Kroki do zostania brokerem ubezpieczeniowym

 

Oto zwięzła lista kroków, które należy spełnić, aby stać się brokerem ubezpieczeniowym:

 1. Wykształcenie

Konieczne jest uzyskanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego, jednak posiadanie stopnia wyższego, zwłaszcza z dziedziny finansów lub ekonomii może być dodatkowym atutem na rynku pracy.

 

 1. Egzamin dla Brokera Ubezpieczeniowego

Konieczne do wykonywania czynności brokerskich jest zaliczenie egzaminu KNF dla Brokera Ubezpieczeniowego, ponieważ nadaje on uprawnienia do wykonywania zawodu. Więcej informacji o owym egzaminie znajduje się w dalszej części artykułu.

 

 1. Doświadczenie zawodowe

Zanim zostaniesz brokerem ubezpieczeniowym, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń jasno określa, że wymagane jest co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, np. jako asystent brokera ubezpieczeniowego.

 

 1. Zezwolenie i ubezpieczenie OC

Zezwolenie jest przyznawane w drodze decyzji, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przed rozpoczęciem działalności brokerskiej konieczne będzie również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane z wykonywaniem zawodu, jest to wymóg ustawowy.

 

 1. Dalszy rozwój

Uczęszczanie na obowiązkowe szkolenia, podwyższanie umiejętności zawodowych, monitorowanie rynku i rozwijanie sieci kontaktów to tylko niektóre praktyki, które należy stosować do dalszego rozwoju w branży.

 

Struktura Egzaminu dla Brokerów Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego

 

Jest to zawód regulowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby go wykonywać należy posiadać m.in. zdany egzamin dla brokera ubezpieczeniowego, który odbywa się kilka razy w roku. Warunkiem przystąpienia jest dokonanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty (na rok 2023 jest to 600 zł).

Egzamin Komisji Nadzoru Finansowego dla brokera ubezpieczeniowego składa się ze 100 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, są to pytania dotyczące teorii, historii ubezpieczeń oraz przykładów w praktyce (np. obliczanie szkody częściowej). Na ukończenie egzaminu przydzielany jest czas dwóch godzin. W momencie przybycia na egzamin obligatoryjne jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podpisanie się na liście kandydatów, następnie zostaniemy poinformowani jaki numer został nam przydzielony i właśnie przy stoliku oznaczonym takim numerem należy zasiąść. Również tym numerem zostanie oznaczony nasz wynik po ogłoszeniu wyników.

Aby zdać egzamin, trzeba osiągnąć wynik co najmniej 75%. Jako że egzamin składa się ze stu pytań można łatwo wywnioskować, że konieczne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na przynajmniej 75 z tych pytań.

 

Zwolnienie z egzaminu brokerskiego

 

Komisja Nadzoru Finansowego przewiduje zwolnienie z egzaminu w momencie kiedy kandydat ukończył studia uznane przez Komisję za zgodne z zakresem egzaminu brokerskiego oraz zdał egzaminy w formie pisemnej. Od ukończenia studiów nie może minąć okres 3 lat, w innym przypadku kandydat i tak będzie musiał przystąpić do egzaminu.

 

Dalsza droga brokera ubezpieczeniowego

 

Prawo określa, że osoby wykonujące czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń są obowiązane do doskonalenia umiejętności zawodowych w postaci odbywania co najmniej 15 godzin rocznie szkolenia zawodowego. Szkolenie może odbywać się w formie m.in. wykładów lub seminariów, nie wykluczając formy e-learningowej.

Ponadto warto stale poszerzać wiedzę, być „na bieżąco” z informacjami z branży, śledzić zmiany na rynku ubezpieczeniowym, poznawać specyfikę poszczególnych produktów czy nawet rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne. Konsekwentne wdrażanie tych praktyk umożliwi świadczenie usług na najwyższym poziomie jakości.  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.