Jak wygląda egzamin na brokera ubezpieczeniowego?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
Jak wygląda egzamin na brokera ubezpieczeniowego?

Jak wygląda egzamin na brokera ubezpieczeniowego?

Egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego jest pierwszym krokiem w drodze do rozwoju zawodowego jako broker ubezpieczeniowy. Przechodząc egzamin, kandydaci potwierdzają swoją wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do skutecznego wykonywania pracy brokera. Sam egzamin jest dopiero początkiem kariery, gdyż perspektywa nazywania się brokerem ubezpieczeniowym czy uzyskania stosownego zezwolenia KNF, jest możliwa dopiero po 2 latach pracy w zawodzie.

Jakie są więc kroki, aby przystąpić do egzaminu, jak wygląda jego struktura, a także jakich zagadnień dotyczy i czy trudno go zdać?

 

Wymagania przed podejściem do egzaminu

Wymogi prawne są dość klarowne – aby wziąć udział w egzaminie na brokera ubezpieczeniowego, konieczne jest:

 • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • uiszczenie opłaty w wysokości 600 zł na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Więcej informacji na temat kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym poruszamy w tym artykule: Brokerzy Śląscy: Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

 

Struktura egzaminu i zagadnienia

Informacje o godzinie i miejscu egzaminu na brokera ubezpieczeniowego są udostępniane na stronie Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej 7 dni przed terminem.

Po przybyciu na egzamin, kandydaci muszą potwierdzić swoją obecność oraz tożsamość (konieczne jest zatem zabranie ze sobą dokumentu tożsamości). Każdy kandydat otrzymuje numer identyfikacyjny. Numer ten przypisany jest do stolika, przy którym kandydat zasiada podczas egzaminu. Kandydaci muszą go zapamiętać, ponieważ po ogłoszeniu wyników, liczba uzyskanych punktów będzie przypisana do tego numeru, a nie do nazwiska czy innych danych identyfikujących.

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego składa się z 100 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, ściśle powiązanych z rynkiem ubezpieczeniowym, jego funkcjonowaniem, regulacjami i historią, poza tym przydadzą się m.in. umiejętności praktycznego stosowania wiedzy (zadania praktyczne) jak i wiedza teoretyczna o ubezpieczeniach i działach ubezpieczeń. Pytania obejmują obszary wiedzy dotyczące różnych rodzajów ubezpieczeń, począwszy od tych życiowych, a skończywszy na ubezpieczeniach majątkowych.

Czas na rozwiązanie zadań wynosi dwie godziny. Podczas egzaminu kandydaci są na bieżąco informowani o pozostałym czasie do jego zakończenia. Aby zaliczyć egzamin, kandydat musi uzyskać wynik co najmniej 75%, czyli poprawnie odpowiedzieć na minimum 75 pytań spośród 100 pytań.

 

broker ubezpieczeniowy

 

Zdawalność egzaminów

Trudne, niesprzyjające osobom spoza branży ubezpieczeniowej pytania, sprawiają, że nie wszyscy kandydaci zdają za pierwszym razem. W ostatnich latach, w tym także na egzaminie z kwietnia 2024 roku, zdawalność oscyluje między 10% a 40%. Taka różnorodność wyników może wynikać z różnic w stopniu trudności poszczególnych sesji egzaminacyjnych – dobranej puli pytań do egzaminu. Egzamin ten pozostaje więc wymagającym wyzwaniem dla wszystkich kandydatów.

 

Harmonogram egzaminów

W zależności od ilości zainteresowanych osób, Komisja Nadzoru Rozpisuje 3-4 terminy egzaminów zawodowych rocznie. Takie rozwiązanie jest komfortowe i daje możliwość wielokrotnego podejścia do kolejnych terminów, w przypadku otrzymania negatywnego wyniku. Za każdy kolejny termin należy uiścić wyżej opisaną opłatę.

 

Podsumowanie

Jedynie osoba, która zdała egzamin na brokera ubezpieczeniowego może wykonywać tzw. czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń. Prawodawstwo w Polsce jest jasne – tylko osoba, która zdała egzamin zawodowy może mieć kontakt z klientem oraz dokumentami ubezpieczeniowymi. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, pierwsze 2 lata pracy od pozytywnego złożenia egzaminu to okres pracy jako asystent brokera, pod nadzorem bardziej doświadczonych współpracowników. Dopiero egzamin, doświadczenie, obowiązkowe szkolenia zawodowe, utrzymanie niekaralności oraz pełnej zdolności do czynności prawnych, pozwalają na tytułowanie się jako broker ubezpieczeniowy.

 

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |

 

Autor


Bartosz Pękala // Asystent brokera //  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.