Czy OC jest obowiązkowe?

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
czy oc jest obowiązkowe?

Czy OC jest obowiązkowe?

 

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC, czyli Odpowiedzialności cywilnej, to forma ubezpieczenia, która ma stanowić ochronę dla Ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich z tytułu wyrządzonej przez niego szkody. Zwyczajowo ma ono charakter dobrowolny, niekiedy jednak jego posiadanie jest wymagane prawem.

W Polsce, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, istnieje kilka powszechnych ubezpieczeń obowiązkowych, mianowicie:

 • ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Wymóg posiadania ubezpieczenia wynika również z innych ustaw, tzw. „zawodowych”. Zawarte tam przepisy nakładają obowiązek ubezpieczenia OC na określone grupy zawodowe i branże, tym samym obowiązkowe OC muszą wykupić między innymi:

 

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Odpowiedzialność cywilna odnosi się do zobowiązania osoby do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej osobie:
„Art. 415. KC Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Ubezpieczyciel poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiada za wypłatę odszkodowania, w momencie zajścia wcześniej opisanej sytuacji, na podstawie art. 822 KC §  1.:

„Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.”

 

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie to jest dobrowolne i jak każde ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zapewnia ochronę w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Konkretnie, dotyczy ono szkód nieumyślnych, wyrządzonych innej osobie lub mieniu należącym do niej. Do takich szkód można zaliczyć np. stłuczenie komuś ekranu telefonu lub najechanie na przechodnia rowerem.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę nie tylko w obrębie Twojego domu, ale także poza jego granicami dla wszystkich osób w gospodarstwie domowym. Często dostępne jest jako opcja rozszerzenia polisy ubezpieczenia domu lub mieszkania, ale można je także nabyć jako odrębne ubezpieczenie.

 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

To jedno z obowiązkowych ubezpieczeń omawianych w tym artykule, które obejmuje każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, np. samochodu, motocykla lub maszyny rolniczej. Konieczność posiadania tego ubezpieczenia wynika z przytoczonej wyżej ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Brak polisy OC uniemożliwia legalne poruszanie się danym pojazdem. Ubezpieczenie OC stanowi bowiem istotne zabezpieczenie zarówno dla kierowcy, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. W przypadku szkody, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie z polisy sprawcy, nie zmuszając go do wypłaty, czasem bardzo wysokich kosztów, z własnej kieszeni.

 

Ubezpieczenie OC firmy

Jest to kolejne ubezpieczenie dobrowolne jednak cieszące się dużą popularnością wśród firm – stanowi ono bowiem kluczową polisę dla przedsiębiorstw, gdyż w każdej firmie istnieje ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie to może stać się obowiązkowe, gdy firma bierze udział w przetargach lub realizuje kontrakty i taki wymóg postawi jej kontrahent. Podstawowy zakres ubezpieczenia OC obejmuje zazwyczaj m.in.:

Polisa OC uzyskuje swoją pełną funkcjonalność dopiero po wprowadzeniu odpowiednich klauzul, które poszerzają jej zakres ochrony. Klauzule i ich limity są dostosowywane indywidualnie do potrzeb, co wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności – warto skorzystać z pomocy brokera ubezpieczeniowego. Wśród często stosowanych klauzul na rynku znajdują się między innymi:

 • Klauzula OC pracodawcy,
 • Klauzula najemcy nieruchomości,
 • Klauzula najemcy ruchomości,
 • Klauzula szkód powstałych poza terenem RP,
 • Klauzula czystych strat finansowych,.
 • Klauzula wycofania produktu (tzw. Product Recall).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat OC firmy? Kliknij i przeczytaj.

 

Autor


Bartosz Pękala // Asystent brokera //

 

Broker ubezpieczeniowy – kontakt

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.