Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

Ten post przeczytasz w: 2 minuty
Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

Kodeks cywilny określa dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej – odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową. Różnice między nimi wynikają zarówno z przyczyny powstania szkody, jak i charakteru działalności sprawcy.

 

Odpowiedzialność deliktowa

Reżim deliktowy opiera się na czynie niedozwolonym, czyli działaniu zabronionym przez prawo. Kluczowym przepisem regulującym odpowiedzialność deliktową jest artykuł 415 Kodeksu Cywilnego, który stwierdza, że „kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. W przypadku odpowiedzialności deliktowej, poszkodowanego i sprawcę nie łączą żadne umowne stosunki, co oznacza, że nie ma podstawy umownej do dochodzenia roszczeń. W takim przypadku podstawą do dochodzenia roszczeń są przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przykład: Przykładem odpowiedzialności deliktowej może być sytuacja, w której pożar w magazynie jednej firmy przenosi się na sąsiedni pawilon innego przedsiębiorstwa, powodując szkody.

 

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność kontraktowa wynika z niewywiązania się lub wadliwego wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami. Przepisy regulujące ten rodzaj odpowiedzialności znajdują się w art. 471 i kolejnych artykułach Kodeksu Cywilnego tj. „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Gdy ubezpieczony przedsiębiorca nie wywiązuje się z umowy lub wykonuje ją wadliwie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności kontraktowej.

Przykład: Firma ABC podpisuje umowę z dostawcą oprogramowania na rozbudowę systemu informatycznego. Dostawca nie dotrzymuje jednak terminu dostawy, co powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu systemu i generuje straty finansowe dla firmy. Firma ABC może dochodzić odszkodowania od dostawcy na podstawie naruszenia umowy kontraktowej.

 

Zbieg odpowiedzialności

Standardem rynkowym, w zapisach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia obok rozróżnienia odpowiedzialności deliktowej, a kontraktowej, jest uwzględnienie zbiegu odpowiedzialności. Wynika on z współdziałania obu reżimów, zarówno kontraktowego jak i deliktowego, co oznacza że dotyczy on sytuacji, w których odpowiedzialność może wynikać z obu tych aspektów jednocześnie.

Przykład: Lekarz udziela pacjentowi świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, jednak wykonuje je nienależycie. Takie postępowanie może stanowić delikt, w przypadku którego odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa będą się pokrywać.

 

Kontakt – broker ubezpieczeniowy w Katowicach

Jako doświadczeni brokerzy możemy pomóc Twojej firmie w znalezieniu ubezpieczenia OC działalności, pokrywającego jak największy obszar potencjalnych szkód, wynikających z prowadzonej działalności.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.