Historia błędów i fałszywych oświadczeń w polisach

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
kancelaria brokerska

Historia błędów i fałszywych oświadczeń w polisach

Odpowiednie zabezpieczenie firmy dopasowanym programem ubezpieczenia jest kluczowym elementem prowadzenia działalności, który pozwala szybko uzyskać należne odszkodowanie i kontynuować dalsze procesy działalności.

W poniższej historii przedstawimy historię przedsiębiorstwa, które przez długi czas funkcjonowało w nieświadomości, posiadając błędnie zawarte polisy ubezpieczeniowe. Gdyby doszło do szkody w tym okresie, zapisy zawarte w polisach nie pozwoliłyby na uzyskanie odszkodowania, co w najgorszym scenariuszu uniemożliwiłoby dalsze prowadzenie działalności.

 

Audyt ubezpieczeniowy

Po przeprowadzeniu profesjonalnej analizy zawartych polis, zauważyliśmy zawarte w nich błędy, które mogły wynikać z niewiedzy i niedostatecznego zgłębienia informacji o firmie przez agenta lub brokera ubezpieczeniowego. Wśród nich, rażącymi błędami były:

 • Wskazanie znacznie zaniżonych wartości mienia tzw. niedoubezpieczenia – uniemożliwiłoby to przywrócenie mienia po szkodzie, do jego stanu sprzed jej wystąpienia,
 • Fałszywe oświadczenie o Systemie Sygnalizacji Pożarowej, gdy klient takowego nie posiada – w momencie wystąpienia pożaru, pomimo opłacanych przez długi czas regularnych składek, ubezpieczyciel nie wypłaciłby odszkodowania,
 • Źle sprecyzowany zakres prowadzonej działalności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – świadczone usługi przez firmę i prowadzona działalność nie została dobrze określona przez odpowiednie numery PKD,
 • Brak kontroli nad rocznicami polis – każda polisa została zawarta w innym terminie, tworząc chaotyczną całość przy wielu zawartych ubezpieczeniach.

Przygotowaliśmy zatem ocenę dotychczasowych polis firmy, z której wynikało, że konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie. Klient otrzymał od nas dokument z konkretnym zaleceniami oraz scenariuszem działania.

 

Błędy w ubezpieczeniu mienia

Analizę rozpoczęliśmy od sprawdzenia systemu ubezpieczenia, zakresu i warunków zawartych w wykazie maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz metod szacowania sum ubezpieczenia. Pierwszy problem napotkaliśmy przy szacowaniu wartości odtworzeniowych budynku, które na polisie okazały się być znacznie zaniżone w porównaniu do aktualnych stawek rynkowych oraz kosztów potrzebnych do odbudowy budynku w przypadku szkody.

Ta znaczna różnica uniemożliwiłaby skuteczną odbudowę budynku w przypadku szkód całkowitych, a także stwarzałaby problemy przy szkodach częściowych. Dodatkowo, franszyza (udział własny) określona w polisie była bardzo wysoka, wynosząca aż 10%. Po dokładnej analizie, poinformowaliśmy klienta o możliwości rozbudowy polisy, dbając jednocześnie o to, aby nowa polisa była bardziej odpowiednia, oferując lepsze warunki i satysfakcjonując klienta.

 

Błędy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

Analizując polisę OC działalności firmy dostrzegliśmy, że działalność ubezpieczona (chroniona polisą) została określona w formie trzech numerów PKD. Okazało się jednak (po dokonaniu analizy potrzeb klienta), iż firma ta wykonuje sporo innych usług, nie tylko pobocznych, ale i będących częścią jej „core biznesu”.

Zawarte ubezpieczenie OC zapewniało ochronę tylko na działalność produkcyjną, podczas, gdy firma wykonuje również usługi montażowe i serwisowe!

Co więcej, suma gwarancyjna została ustalona na poziomie 1.000.000 zł, podczas gdy, przedsiębiorstwo to jest najemcą nieruchomości o wartości kilkunastu milionów złotych. Tym samym, gdyby doszło do uszkodzenia najmowanych budynków (np. poprzez wywołanie pożaru na produkcji) suma gwarancyjna nie pozwoliłaby na pokrycie roszczeń.

 

ubezpieczenia dla firm

 

Fałszywe oświadczenia

Zawarcie fałszywej informacji o istnieniu systemu sygnalizacji pożaru w tym przypadku całkowicie wykluczyłoby możliwość uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania związanego z ewentualną szkodą w mieniu klienta. Ubezpieczyciel, który chronił firmę w tamtym okresie, nie był świadomy takiego stanu rzeczy! Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia szkody, fakt ten uniemożliwiłby uzyskanie odszkodowania. Zachęciliśmy firmę do podjęcia kroków w celu instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i zadbaliśmy, aby mimo jego dotychczasowego braku, przez okres instalacji systemu firma była odpowiednio ubezpieczona.

 

Wyrównanie rocznic zawartych polis

Terminy rocznic zawartych polis były rozrzucone na cały rok, co powodowało chaos i dodatkową pracę związana z kontrolowaniem zbliżających się terminów ubezpieczeń. W ramach naszych usług proponujemy wyrównanie rocznic wszystkich polis ubezpieczeniowych do jednego terminu, co pozwala na ograniczenie działań klienta w tym zakresie jedynie do jednego dnia w ciągu roku.

 

Jak pozbyć się błędów w polisach?

Aby wykryć lub pozbyć się błędów w polisach, niezbędne jest posiadanie dużej wiedzy na temat ubezpieczeń oraz posiadanie odpowiednich narzędzi. W przypadku potencjalnych błędów w polisie lub po prostu chęci zweryfikowania poprawności, skontaktowanie się z brokerem wydaje się być najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Serdecznie zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.