Działy ubezpieczeń, czyli prawne aspekty ubezpieczeń

prawne-aspekty-ubezpieczen

Ubezpieczenie oznacza stosunek prawny pomiędzy:

 • Towarzystwem ubezpieczeń (zwanym „Ubezpieczycielem”) – podmiotem przejmującym ryzyko za ustaloną składkę,
 • Ubezpieczającym – podmiotem finansującym składkę,
 • Ubezpieczonym – podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową.

(dla przykładu: firma, która ubezpiecza swój własny majątek jest jednocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym podmiotem na polisie).

Istotą ubezpieczeń jest zatem przejęcie przez Ubezpieczyciela umówionego ryzyka, za skalkulowaną i opłaconą przez Ubezpieczającego składkę, tak, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony otrzymał umówione świadczenie.

 

Najbardziej ogólny podział ubezpieczeń to podział na:

 • ubezpieczenia społeczne (regulowane przez normy prawa publicznego),
 • ubezpieczenia gospodarcze (regulowane przez normy prawa publicznego).

 

System ubezpieczeń społecznych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – akt prawny wprost określa zasady funkcjonowanie takich instytucji jak ZUS i KRUS.

Naturalnym jest, że obsługą ubezpieczeń społecznych w firmach zajmują się przede wszystkim kadry i księgowość (zewnętrzna lub wewnętrzna).

 

System ubezpieczeń gospodarczych reguluje kilka aktów prawnych m.in.:

 • Kodeks Cywilny (art. 805-834),
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

 

Według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895) wyróżnia się następujący podział ryzyka na działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń:

 

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

 

Ubezpieczenia na życie

W Dziale I tj. ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup ubezpieczeń:

 • grupa 1 – ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie),
 • grupa 2 – ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,
 • grupa 3 – ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • grupa 4 – ubezpieczenia rentowe,
 • grupa 5 – ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.

 

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

W Dziale II tj. pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyróżnia się aż osiemnaście grup ubezpieczeń:

 • grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
 • grupa 2 – ubezpieczenia choroby,
 • grupa 3 – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,
 • grupa 4 – ubezpieczenia casco pojazdów szynowych,
 • grupa 5 – ubezpieczenia casco statków powietrznych,
 • grupa 6 – ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • grupa 7 – ubezpieczenia przedmiotów w transporcie,
 • grupa 8 – ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,
 • grupa 9 – ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7 wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny nieujęte w grupie 8,
 • grupa 10 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • grupa 11 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • grupa 12 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,
 • grupa 13 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach 10-12,
 • grupa 14 – ubezpieczenia kredytu,
 • grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe,
 • grupa 16 – ubezpieczenia ryzyk finansowych,
 • grupa 17 – ubezpieczenia ochrony prawnej,
 • grupa 18 – ubezpieczenia świadczenia pomocy.

 

Mnogość rozwiązań ubezpieczeniowych potęguje obecność kilkudziesięciu Ubezpieczycieli obecnych na polskim rynku, tym samym ubezpieczenia gospodarcze w firmach zwyczajowo są obsługiwane przez doświadczonych pośredników tj. brokerów ubezpieczeniowych (rzadziej przez agentów ubezpieczeniowych).

 

Szukasz doświadczonego i polecanego brokera ubezpieczeniowego?

Szukasz dobrego ubezpieczenia firmy?

Napisz do nas!

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.