Prawne aspekty ubezpieczeń

prawne-aspekty-ubezpieczen

Ubezpieczenie oznacza stosunek prawny pomiędzy:

– Towarzystwem ubezpieczeń (zwanym „Ubezpieczycielem”) – podmiotem przejmującym ryzyko za ustaloną składkę,

– Ubezpieczającym – podmiotem finansującym składkę,

– Ubezpieczonym – podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową.

(dla przykładu: firma, która ubezpiecza swój własny majątek jest jednocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym podmiotem na polisie).

 

Istotą ubezpieczeń jest zatem przejęcie przez Ubezpieczyciela umówionego ryzyka, za skalkulowaną i opłaconą przez Ubezpieczającego składkę, tak, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony otrzymał umówione świadczenie.

 

Najbardziej ogólny podział ubezpieczeń to podział na:

– ubezpieczenia społeczne (regulowane przez normy prawa publicznego),

– ubezpieczenia gospodarcze (regulowane przez normy prawa publicznego).

 

System ubezpieczeń społecznych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – akt prawny wprost określa zasady funkcjonowanie takich instytucji jak ZUS i KRUS.

 

Naturalnym jest, że obsługą ubezpieczeń społecznych w firmach zajmują się przede wszystkim kadry i księgowość (zewnętrzna lub wewnętrzna).

 

System ubezpieczeń gospodarczych reguluje kilka aktów prawnych m.in.:

– Kodeks Cywilny (art. 805-834),

– Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

 

Według załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 895) wyróżnia się następujący podział ryzyka na działy, grupy i rodzaje ubezpieczeń:

 

Dział I – ubezpieczenia na życie,

Dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

 

W Dziale I tj. ubezpieczeń na życie wyróżnia się pięć grup ubezpieczeń:

 

– grupa 1 – ubezpieczenia na życie (np. terminowe, na życie i dożycie, na całe życie),

– grupa 2 – ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci,

– grupa 3 – ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

– grupa 4 – ubezpieczenia rentowe,

– grupa 5 – ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe będące uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.

 

W Dziale II tj. pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyróżnia się aż osiemnaście grup ubezpieczeń:

 

– grupa 1 – ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej,

– grupa 2 – ubezpieczenia choroby,

– grupa 3 – ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,

– grupa 4 – ubezpieczenia casco pojazdów szynowych,

– grupa 5 – ubezpieczenia casco statków powietrznych,

– grupa 6 – ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej,

– grupa 7 – ubezpieczenia przedmiotów w transporcie,

– grupa 8 – ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami,

– grupa 9 – ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych nie ujętych w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7 wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny nieujęte w grupie 8,

– grupa 10 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,

– grupa 11 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikające z posiadania i użytkowania statków powietrznych łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,

– grupa 12 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską śródlądową wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniami odpowiedzialności przewoźnika,

– grupa 13 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujęte w grupach 10-12,

– grupa 14 – ubezpieczenia kredytu,

– grupa 15 – gwarancje ubezpieczeniowe,

– grupa 16 – ubezpieczenia ryzyk finansowych,

– grupa 17 – ubezpieczenia ochrony prawnej,

– grupa 18 – ubezpieczenia świadczenia pomocy.

 

Mnogość rozwiązań ubezpieczeniowych potęguje obecność kilkudziesięciu Ubezpieczycieli obecnych na polskim rynku, tym samym ubezpieczenia gospodarcze w firmach zwyczajowo są obsługiwane przez doświadczonych pośredników tj. brokerów ubezpieczeniowych (rzadziej przez agentów ubezpieczeniowych).

 

Szukasz doświadczonego i polecanego brokera ubezpieczeniowego?

Szukasz dobrego ubezpieczenia firmy?

Napisz do nas!