6 najczęstszych błędów w polisie OC działalności

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
broker ubezpieczeniowy katowice

6 najczęstszych błędów w polisie OC działalności

Setki przeprowadzonych przez naszych brokerów audytów ubezpieczeniowych pokazały, że trudno o idealny program ubezpieczenia firmy. Wielokrotnie analizując zawarte przez przedsiębiorców polisy trafiamy na większe lub mniejsze błędy czy uchybienia. 

W tym artykule podsumujemy 6 najczęstszych błędów, które klienci / pośrednicy popełniają zawierając ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności. Tak zwane „OC firmy” to jedna z najistotniejszych polis w każdym biznesie, dlatego warto ustrzegać się przed popełnianiem m.in. poniższych błędów.

 

Błąd 1 

Pozostawienie części działalności poza ochroną ubezpieczeniową

Każda polisa dot. odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawiera rubrykę „Ubezpieczona działalność”, „Działalność objęta ochroną ubezpieczeniową” lub „Numery PKD objęte ochroną w ramach przedmiotowej polisy”. Ubezpieczyciele w ten sposób zabezpieczają się przez objęciem ochroną innych (niewskazanych) działalności, dlatego tak istotne jest, aby podczas zawierania polisy OC firmy precyzyjnie opisać zarówno działalność główną, jak i poboczne aktywności.

 • Przykład 1 – dla firmy wykonującej instalacje elektryczne dobrym pomysłem będzie doubezpieczenie również działalności budowlanej czy prac ziemnych (jeśli takowe są wykonywane przy okazji)!
 • Przykład 2firma produkująca automatykę przemysłową oraz oferująca jej montaż nie powinna ograniczać ubezpieczonej działalności tylko do produkcji, bo szkody mogą powstać również podczas montażu czy serwisu!

 

Błąd 2

Brak koniecznych dla danej firmy klauzul / rozszerzeń

Ubezpieczenie OC działalności, szczególnie dla klienta korporacyjnego, oferuje już w standardzie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, natomiast nie spotkaliśmy klienta, któremu nie byłaby potrzebna żadna klauzula czy rozszerzenie warunków ubezpieczenia! Rolą brokera ubezpieczeniowego jest szczegółowa analiza potrzeb i profilu działalności tak, aby zakres ochrony ubezpieczeniowej był jak najbardziej szczelny (w założonym budżecie klienta).

 • Przykład 1firma najmująca halę produkcyjną powinna posiadać w zakresie polisy OC działalności m.in. klauzulę najemcy nieruchomości!
 • Przykład 2 firma wykonująca remonty maszyn powinna posiadać w zakresie polisy OC działalności m.in. klauzulę szkód w mieniu poddanemu obróbce oraz klauzulę maszynową!

 

Błąd 3

Niedopasowanie treści klauzul do profilu działalności

Wykupując klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej należy… je przeczytać! Może się bowiem okazać, że treść danej klauzuli wyklucza jej zastosowanie w przypadku danej firmy! Często ubezpieczyciele zgadzają się na zmianę treści klauzul / OWU, w celu lepszego dopasowania ochrony ubezpieczeniowej.

 • Przykład 1klauzula usunięcia wadliwego produktu na standardowych rynkowo warunkach często nie pokryje kosztów usunięcia wadliwego produktu jeśli ta sama firma go wytworzyła i zamontowała!
 • Przykład 2klauzula odpowiedzialności za produkt często nie pokryje szkód wynikających z wady dołączonej do produktu instrukcji!

 

broker ubezpieczeniowy śląsk

 

Błąd 4

Niedoprecyzowanie zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej

Zakres terytorialny, na którym firma świadczy usługi lub gdzie eksportuje produkty, powinien zostać uwzględniony na polisie OC działalności. Na polskim rynku najczęściej spotykamy zakresy tj.: Polska, Unia Europejska, Cały Świat bez USA, Kanady, Australii, Nowe Zelandii oraz literalnie Cały Świat.

 • Przykład 1firma, która wysyła swoich pracowników w zagraniczne delegacje do krajów UE powinna rozszerzyć terytorialny zakres polisy OC działalności!
 • Przykład 2firma będąca eksporterem produktów na Cały Świat powinna rozszerzyć terytorialny zakres polisy OC działalności na wszystkie rynki zbytu!

 

Błąd 5

Niedopasowanie wysokości i charakteru franszyz do profilu działalności

Franszyza oznacza udział w szkodzie po stronie danego klienta. Do pewnego momentu wyższa franszyza może spowodować obniżenie składki bez zmiany zakresu ochrony, ale należy być ostrożnym! Udział w szkodzie powinien być akceptowalny dla kasy firmowej!

 • Przykład 1 – firma budowlana, które nie zgłasza szkód na poziomie kilku tysięcy może sobie pozwolić na kilkutysięczną franszyzę, co najpewniej obniży składkę!
 • Przykład 2 – w ostatnim czasie dla firmy z branży farmaceutycznej otrzymaliśmy oferty w zbliżonej składce, jednak jedna z nich zawierała franszyzę 1.000 zł, a druga 5% min. 1.000 zł – w przypadku roszczenia na 1.000.000 zł (co w tej branży można sobie wyobrazić) w pierwszym przypadku udział w szkodzie po stronie firmy to tylko 1.000 zł, w drugim aż 50.000 zł!

 

Błąd 6

Wykupienie polisy OC na zbyt niską sumę

Zwykle trudno jest ocenić najwyższą wysokość szkody, jaką może wyrządzić dana firma, nie mniej jednak zawsze sugerujemy, aby wykupić OC firmy na tyle wysokie, na ile pozwala budżet. Są jednak ewidentne przypadki wykupienia zbyt niskiej sumy gwarancyjnej w polisie OC firmy, które dało się zidentyfikować!

 • Przykład 1 – firma produkcyjna będąca najemcą hali o wartości ok 7 mln zł, powinna posiadać polisę OC działalności z klauzulą najemcy nieruchomości na poziomie min. 7 mln zł – potencjalny pożar na produkcji spowoduje bowiem najpewniej roszczenie właśnie do najemcy!
 • Przykład 2firma budowlana realizująca kontrakty na milionowym poziomie nie powinna kupować polisy OC na sumy rzędu kilkuset tysięcy złotych – szkody nawet na poziomie kilkuset tysięcy najpewniej nie spowodują bankructwa takiej firmy, ale kilkumilionowe roszczenia już tak!

 

Podsumowanie 

Dobra polisa OC z tytułu prowadzonej działalności jest kluczowym elementem przemyślanego programu ubezpieczenia. Chcesz znaleźć dla Twojej firmy najlepsze ubezpieczenie OC? A może masz wątpliwości do aktualnie zawartej polisy?

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.