Ubezpieczenie należności

ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności handlowych to nic innego jak objęcie ochroną ubezpieczeniową kredytu kupieckiego tj. odroczonej płatności na fakturze. W zamian za składkę Twoja firma otrzymuje ochronę na wypadek niewypłacalności lub upadłości Twojego kontrahenta. Dzięki takiej polisie możliwa jest poprawa płynności finansowej.

Obawiasz się podjęcia współpracy z daną firmą? Nie jesteś pewien czy odroczone płatności dla klientów zagranicznych to dobry pomysł? A może chcesz świadomie zabezpieczyć swój biznes przed problemami u Twoich kontrahentów? Być może, w przypadku Twojej firmy, odpowiedzią na te bolączki będzie właśnie kompleksowe i dobrze wynegocjowane ubezpieczenie należności.

 

Jak działa ubezpieczenie należności?

 • na początku analizowana jest kondycja finansowa Twojej firmy oraz przede wszystkim kontrahentów mających być objętych polisą,
 • ubezpieczyciele na podstawie wniosku, ogólnodostępnych danych finansowych oraz własnych wywiadowni oceniają zdolność kredytową Twoich kontrahentów, przyznając im (bądź nie) określone limity,
 • jeśli istnieje taka konieczność negocjowane są również limity dla tzw. nienazwanych kontrahentów,
 • ustalana zostaje zryczałtowana składka (finalnie rozliczana pod koniec okresu ubezpieczenia w oparciu o faktycznie zrealizowany obrót) oraz składki dodatkowe (np. za ocenę kontrahentów, windykację, monitoring),
 • ubezpieczyciel monitoruje na bieżąco wypłacalność oraz zdolność kredytową Twoich klientów, w razie konieczności podejmując działania prewencyjne (np. poprzez zmniejszenie lub zamknięcie limitu dla danego kontrahenta),
 • w przypadku braku zapłaty należności w terminie ubezpieczyciel podejmuje działania windykacyjne, a następnie wypłaca Twojej firmie należność z faktury pomniejszoną o udział własny w szkodzie (franszyza).

 

Umowa jednostkowa czy generalna

Tak jak w przypadku m.in. gwarancji ubezpieczeniowych, tak i w przypadku ubezpieczenia należności można rozważać wykupienie polisy jednostkowej (dedykowanej tylko dla danego kontraktu) lub zawarcie umowy generalnej (na wszystkich określonych kontrahentów w ciągu roku).

To istotne zagadnienie dla tych firm, które chcą skorzystać z możliwości zabezpieczenia tylko jednego, kluczowego kontraktu – większość ubezpieczycieli podejmie analizę również takiej pojedynczej transakcji, choć bez wątpienia dużo chętniej zawierane są polisy roczne na zdywersyfikowany portfel kontrahentów.

 

Ubezpieczenie ryzyka politycznego

Poza ryzykiem handlowym część ubezpieczycieli ma możliwość ubezpieczenia również tzw. ryzyka politycznego. To objęcie ochroną takich zdarzeń, które są niezależne od kondycji finansowej, a związane z działalnością firmy na określonym terytorium – mogą nimi być m.in. poniższe sytuacje:

 • siła wyższa (np. wybuch wojny, strajki, trzęsienie ziemi, powódź),
 • zmiana przepisów w kraju dłużnika (np. wydane takich aktów prawnych, które uniemożliwiają realizację kontraktu czy transfer pieniędzy),
 • zmiana przepisów w kraju ubezpieczyciela (np. wydane takich aktów prawnych, które uniemożliwiają realizację kontraktu czy transfer pieniędzy),
 • moratorium (czyli zawieszenie umów / wstrzymanie wymagalności należności przez organy państwowe, którejś ze strony umowy).

 

Jakie elementy wpływają na składkę?

 • skala działalności Twojej firmy, przychody zgłoszone do ubezpieczenia,
 • terminy płatności stosowane w obrocie gospodarczym z Twoimi kontrahentami,
 • ilość i jakość kontrahentów objętych polisą,
 • wysokość limitów przyznanych kontrahentom nazwanym i nienazwanym,
 • wysokość udziałów własnych w szkodzie po stronie Twojej firmy,
 • struktura geograficzna działalności,
 • dotychczasowa historia ubezpieczenia w oparciu m.in. o strukturę należności przeterminowanych z podziałem na okres przeterminowania,
 • ilość i częstotliwość wystawiania faktur.

 

Ubezpieczenie należności, a broker ubezpieczeniowy Katowice

W przypadku ubezpieczenia należności handlowych, tak jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia dla firmy warto mieć wsparcie profesjonalnego pośrednika. Znajomość rynku, możliwość szerokich negocjacji, kontakty z instytucjami, doświadczenia szkodowe – to są elementy, które pozwalają na dużo bardziej świadomy wybór najlepszej oferty.

 

Kontakt

Masz dodatkowe pytania związane z tym tematem?

Poszukujesz ubezpieczenia należności / kredytu kupieckiego?

Zadzwoń już teraz pod nr tel. 514-674-600, lub pozostaw kontakt w poniższym formularzu: