Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt

Ten post przeczytasz w: 3 minuty
Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt

Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt

 

Odpowiedzialność cywilna za produkt, a ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC działalności w obszarze korporacyjnym obejmuje trzy główne kategorie szkód związanych z odpowiedzialnością cywilną za produkty wprowadzane na rynek przez przedsiębiorców. W standardowym zakresie ochrony w ramach tzw. korporacyjnego ubezpieczenia OC firmy, pokryte są najczęściej szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez produkt. Poza tym, warte rozważenia jest rozszerzenie zakresu ochrony o tzw. czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt. Możliwe jest to poprzez dodatkową klauzulę (lub zestaw klauzul), która włącza do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną za czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt.

To czy dana firma może wyrządzić tzw. czyste straty majątkowe/finansowe, wprowadzając swoje produkty na rynek, powinna wykazać dobrze przeprowadzona analiza potrzeb klienta, wspólnie z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym.

 

Szkody wyrządzone przez produkt, a ubezpieczenie

 

odpowiedzialność cywilna za produkt

 

Definicje powyższych rodzajów szkód, które może wyrządzić produkt, wg. Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jednego z wiodących ubezpieczycieli na rynku wyglądają następująco:

1. Szkoda rzeczowa wyrządzona przez produkt – uszczerbek powstały wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy wraz z  utraconymi przez poszkodowanego korzyściami, które mógłby osiągnąć, gdyby rzeczy te nie zostały uszkodzone, zniszczone lub utracone

2. Szkoda osobowa wyrządzona przez produkt – uszczerbek powstały wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wraz z utraconymi przez poszkodowanego korzyściami, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

3. Czyste szkody majątkowe spowodowane przez produkt – uszczerbek niebędący szkodą rzeczową ani szkodą osobową. Za taki rodzaj szkody uważa się również uszczerbek:

 • powstały wskutek wadliwości wyrobów powstałych w wyniku trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego Produktu z innymi rzeczami,
 • powstały wskutek wadliwości wyrobów powstałych w wyniku dalszej obróbki wadliwego Produktu,
 • powstały wskutek zamontowania, zainstalowania, umocowania lub położenia wadliwego Produktu, który może zostać usunięty lub zastąpiony Produktem niewadliwym,
 • powstały wskutek wadliwości wyrobu wytworzonego, poddanego obróbce lub przetworzonego przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, zamontowanych, zainstalowanych, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczonego,
 • polegający na poniesieniu kosztów wycofania Produktu z obrotu albo wyrobów zawierających ten Produkt.

 

Odpowiedzialność za produkt w ubezpieczeniu OC firmy

Skoro już wiemy czym jest odpowiedzialność cywilna za produkt oraz jakiego rodzaju szkody wyrządzone przez produkt można ubezpieczyć, warto przyjrzeć się szerzej Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia wiodących na polskim rynku ubezpieczycieli i porównać ich zakres ochrony oferowany właśnie dla szkód „produktowych”.

Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt

 

Klauzula czystych szkód majątkowych za produkt w praktyce

Wyobraź sobie, że Twoja firma specjalizuje się w produkcji pieców do wypalania wyrobów metalowych, a jednym z Twoich klientów jest firma ABC, która zamówiła od Ciebie piec. Po zamontowaniu, firma ABC zauważyła, że piec pęka, stając się niezdolnym do użycia. Przedsiębiorstwo zgłosiło roszczenie, żądając od Twojej firmy zastąpienia wadliwego pieca nowym, działającym egzemplarzem. Klauzula dotycząca czystych szkód majątkowych za produkt obejmie te koszty, co oznacza, że koszty związane z usunięciem wadliwego produktu i jego zastąpieniem nowym produktem pokryje ubezpieczyciel. W przypadku braku tej klauzuli, koszty te musiałbyś pokryć ze środków firmy.

Co ważne, w Polsce nie są możliwe do ubezpieczenia koszty samego wadliwego produktu, ponieważ na niego udzielana jest gwarancja. Czym innym zatem są szkody wyrządzone przez wadliwy produkt (możliwe do ubezpieczenia), a czym innym sam wadliwy produkt (który producent musi wymienić na własny koszt).

 

Czyste szkody majątkowe wyrządzone przez produkt – czy warto dokupić to rozszerzenie w polisie?

Jak wskazaliśmy powyżej, zwykle standardowy zakres ubezpieczenia OC działalności dla klienta korporacyjnego, obejmuje szkody rzeczowe i osobowe wynikłe z wadliwości dostarczonego produktu, jednak nie obejmuje tzw. czystych szkód majątkowych spowodowanych wprowadzeniem produktu do obrotu.

Dla firm produkcyjnych, których towary są wykorzystywane jako narzędzia lub materiały przez producenta finalnego, na pewno jest to rozszerzenie warte rozważenia, zapewniające bezpieczeństwo firmie w przypadku skomplikowanych roszczeń.

W przypadku gdy nie masz pewności, czy aktualna polisa OC działalności jest odpowiednia dla Twojej firmy skonsultuj się z brokerem, który przeanalizuje twoją sytuację i pomoże skonstruować odpowiedni zakres ochrony.

Jesteśmy najlepiej ocenianą na Śląsku kancelarią brokerską. 

Zapraszamy do kontaktu:

tel.: (32) 49 44 182 / 514 674 600 / kancelaria@brokerzyslascy.pl

Brokerzy Śląscy | Broker Ubezpieczeniowy Katowice | Broker Ubezpieczeniowy Śląsk |  Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.