RODO – old

Klauzula informacyjna dla Klientów

 

„Informacje dla Klientów w przedmiocie przetwarzania danych osobowych”
(usługi doradztwa ubezpieczeniowego)

 

Administratorem danych osobowych, które zostaną udostępnione przez Klienta jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000619227, zwana dalej Administratorem.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. zgoda Klienta.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach: komunikacji z Klientem, zarządzania relacjami z Klientem dla potrzeb ich nawiązania, utrzymania oraz pogłębiania, kierowania zapytań i bezpośrednich komunikatów, składania ofert handlowych, organizowania spotkań, tworzenia baz danych kontaktowych, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami działalności finansowej, zapewnienia bezpieczeństwa Administratora.

Decyzje dotyczące Klientów nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Kategorie danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Administratora obejmują w szczególności jego imię i nazwisko, firmę, adres, e-mail, nr telefonu a także inne dane osobowe, przekazane przez Klienta Administratorowi w zależności od woli i potrzeb Klienta.

Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.

Klient:

  • ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  • ma prawo sprostowania danych,
  • ma prawo do bycia zapomnianym,
  • ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  • ma prawo do przenoszenia danych,
  • ma prawo do sprzeciwu,
  • w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
  • ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • ma prawo do niewyrażenia zgody bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkujące otrzymywaniem bezpośredniej informacji handlowej od Administratora w każdym czasie.

Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Klienta w dowolnej formie.

Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.