Pracownicze Plany Kapitałowe (tzw. PPK) – wszystko co musisz wiedzieć

Ten post przeczytasz w: 4 minuty
pracownicze plany kapitałowe

Terminy wdrożenia PPK

Powyższa grafika (z oficjalnego portalu PFR) określa terminy wdrożenia PPK zależne od ilości zatrudnionych w danej firmie pracowników (oraz termin dla jednostek sektora finansów publicznych).

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Jest to obowiązkowy dla pracodawcy, ale dobrowolny dla pracownika program gromadzenia kapitału na przyszłość. Celowo używamy tego sformułowania, gdyż PPK nie są częścią polskiego systemu ubezpieczeń społecznych (słowem – nie są powiązane z ZUS i OFE).

 

Kto może zostać członkiem PPK?

PPK zakłada, iż wszystkie osoby w wieku 18-55 lat, zatrudnione na „oZUSowanych” umowach ze stażem w danej firmie wynoszącym minimum 3 miesiące w ostatnich
12 miesiącach zostaną automatycznie zapisane do programu od kolejnego miesiąca po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK.

Osoby po 55 roku życia, a które nie ukończyły 70 roku życia, mogą zostać zapisane do PPK tylko po ich uprzednim złożeniu wniosku.

 

Składki na PPK

Minimalna ustawowa składka finansowana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem możliwości obniżenia jej w widełkach 0,5 – 2,0 % dla osób zarabiających mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia (3360 zł brutto). Możliwa jest również dobrowolna dodatkowa składka finansowana przez pracownika wynosząca do 2% wynagrodzenia brutto.

Minimalna ustawowa składka finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto. Składka nie może być zamieniona na inne świadczenie od pracodawcy! Możliwa jest również dobrowolna dodatkowa składka finansowana przez pracodawcę wynosząca do 2,5% wynagrodzenia brutto.

 

Kalkulator PPK

Przykład – zarabiając dzisiaj 4000 zł brutto do PPK odprowadzisz co miesiąc:

z własnej kieszeni = 2% x 4000 zł = 80 zł (- podatek od części pracodawcy ok 15 zł)

z budżetu pracodawcy = 1,5% x 4000 zł = 60 zł

= 140 zł na indywidualne konto w PPK (- koszt podatku po stronie pracownika)

 

„Dopłaty” w PPK

PPK przewiduje jednorazową wpłatę powitalną z budżetu Państwa w wysokości 250 zł
(po 3 składkach wpłaconych przez pracownika) oraz dla regularnie oszczędzających
coroczną dopłatę w wysokości 240 zł (po każdych 12 wpłaconych składkach).

 

Rezygnacja z PPK

Osoby, które nie chcą uczestniczyć w PPK mają możliwość złożenia rezygnacji potrącania składki z ich wynagrodzenia (najlepiej jednak dopiero po zapoznaniu się z ofertą wybranej instytucji). Ponowne zapisanie się na wniosek pracownika do PPK będzie możliwe w każdym momencie, a co 4 lata pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie.

 

W co inwestują PPK?

Pieniądze gromadzone w ramach PPK będą lokowane w fundusze inwestycyjne, zgodnie
z ustawowymi wytycznymi – tym samym młodsza część załogi trafi automatycznie
do funduszy z większym udziałem akcji, starsza część załogi do funduszy z większym udziałem bezpiecznych instrumentów jak obligacje. Ustawa zakłada „ograniczanie poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika PPK” jednak nie zakłada gwarancji wpłaconego kapitału.

 

Możliwości wypłaty środków z PPK

Zgodnie z ustawą „środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”, jednak ich wypłata z rachunku PPK jest możliwa pod pewnym obwarowaniami:

 • wypłata bez potrąceń po osiągnięciu 60 roku życia – uczestnik będzie mógł wypłacić jednorazowo max 25% rachunku, resztę otrzyma w comiesięcznych 120 ratach (do zapłaty będzie ew. podatek Belki, o ile będzie dalej funkcjonował i o ile będzie zysk na rachunku),
 • wypłata bez potrąceń przy zakupie mieszkania lub domu – uczestnik będzie mógł wypłacić do 100% swojego rachunku w każdej chwili, jednak z koniecznością zwrotu wypłaconych środków na rachunek PPK w okresie maksymalnie 15 lat,
 • wypłata bez potrąceń w razie poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka – uczestnik będzie mógł wypłacić do 25% rachunku w powyższych przypadkach choroby, bez konieczności ich zwrotu,
 • wypłata z potrąceniami – uczestnik będzie mógł wypłacić w każdej chwili środki zgromadzone na rachunku, jednak musi liczyć się z utratą: dopłat z budżetu Państwa, 30% składek pracodawcy (zostaną przelane do ZUS) oraz ew. podatku Belki od zysku.

 

PPK a dziedziczenie

Środki gromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

Rachunki PPK

Pracownik może posiadać dowolną ilość rachunków PPK (ale tylko jedno u każdego pracodawcy), jednak dopłatę otrzyma tylko do jednego rachunku PPK zawartego najpóźniej (lub tego z największą ilością środków). Wpłata powitalna zostanie dopisana do rachunku w przypadku zawarcia tylko pierwszej umowy o prowadzenie PPK.

 

Jak dokonać wyboru PPK?

Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych jasno

wskazuje jakimi kryteriami kieruje się pracodawca przy wyborze instytucji finansowej:

 

„Art.7. 3. Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową

działającą w tym podmiocie zatrudniającym, wybiera instytucję finansową, z którą

zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK. Wyboru dokonuje się w szczególności na

podstawie oceny proponowanych prze z instytucje finansowe warunków zarządzania

środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz

posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub

funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej

rozumiany interes osób zatrudnionych.”

 

Tym samym, aby dokonać wyboru instytucji lege artis , należy przeprowadzić i udokumentować analizę proponowanych przez instytucje rozwiązań. Słusznym wydaje się na początku dokonanie przeglądu wszystkich 20 instytucji oferujących PPK, aby w drodze eliminacji (opierając się o kryteria obiektywne oraz preferencje załogi) wytypować do ostatniego etapu kilka sprofilowanych firm.

 

Wdrożenie PPK

Wdrożenie PPK to dla pracodawcy spore wyzwanie organizacyjne – przeprowadzenie analiz, konsultacji, szkoleń, dopasowanie systemu kadrowego, koordynacja wszystkich dokumentów i wiele innych czynności narzuconych przez ustawodawcę. Z punktu widzenia potencjalnych kontroli (m.in. Państwowa Inspekcja Pracy dostała takowe uprawnienia) najbardziej istotne wydaje się prawidłowe udokumentowanie całego procesu wyboru instytucji do prowadzenia PPK (w tym m.in. realizacji obowiązków informacyjnych wobec pracowników).

 

PPK a kancelaria brokerska

Jako zespół niezależnych ekspertów we współpracy z jedną z wiodących kancelarii adwokackich jesteśmy w stanie kompleksowo wdrożyć PPK w Twojej firmie – jeśli jesteś zainteresowany konkretną ofertą, zostaw nam poniżej kontakt do siebie.

 

   Pokaż szczegóły

  Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”:

  • administratorem moich danych osobowych jest spółka Brokerzy Śląscy sp. z o.o. z siedzibą 40-085 Katowice ul. Mickiewicza 29,

  • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z przesłaniem przeze mnie przez formularz na stronie www zapytania o ofertę, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • celami przetwarzania są: a) kontakt w celu przedstawienia oferty osobie zainteresowanej, b) możliwość analizy przez administratora zainteresowania oferowanymi produktami i usługami, osoby, której dane dotyczą, c) możliwość przedstawienia osobie, której dane dotyczą, historii przestawianych jej ofert,

  • moje dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,

  • dane będą przechowywane nie dłużej, niż do momentu uwzględnienia ewentualnego sprzeciwu,

  • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.